Toezeggingen


« Terug


ID2352
OnderwerpArbeidsmarkt
Fractie
Inhoud- De heer Klein (CU/SGP) vraagt of de diploma’s van de interne opleiding bij Tata ook buiten de onderneming erkend worden. Kan de provincie iets meer doen aan public relations, want het aantal afgestudeerde technische VMBO’ers neemt af. Waar zit het knelpunt? Bij de evaluatie dienen concrete percentages benoemd te worden. Heeft het college meer budget nodig en zo ja, waar zou dit dan aan besteed worden? de heer Tekin: De vraag over het organiseren van een promotiecampagne zal aan de werkgevers voorgelegd worden. - De heer De Groot (D66) stelt voor een subcategorie van 67-plus te benoemen in het kader van de grens van 75 jaar die door de EU is opgelegd. Gedeputeerde Tekin zegt toe deze subcategorie in de volgende rapportage mee te nemen.
Behandeld inEEB
Behandeld in datum9/17/2018
Behandeld in agendaEconomie, Energie & Bestuur 17-09-2018 > 6.a Arbeidsmarkt: Brief GS aan PS inz. Midtermrapportage Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt (B-agenda EEB 17-9-2018)
Behandelen inEFB
Stand van zaken22-1-2020: Samen met de brancheorganisaties in de techniek: Bouwend Nederland, Techniek Nederland, FME en Koninklijke Metaalunie is een traject opgestart om meer jongeren te interesseren voor het technisch VMBO. In navolging van de succesvolle PromotieEventsTechniek (PET) voor basisscholieren door de gehele provincie heen, onderzoeken GS samen met brahes hoe een dergelijk promotie-event Samen met de brancheorganisaties in de techniek: Bouwend Nederland, Techniek Nederland, FME en Koninklijke Metaalunie, is een traject opgestart om meer jongeren te interesseren voor het technisch VMBO. In navolging van de succesvolle PromotieEventsTechniek (PET) voor basisscholieren door de gehele provincie heen, onderzoeken we samen met branches en de scholen hoe een dergelijke promotie-event ook voor het VMBO zinvol kan worden vormgegeven, opdat meer leerlingen kiezen voor techniek. GS sluit hiermee aan op de projectplannen Sterk Techniek Onderwijs van de VMBO’s, waarvoor het ministerie van OCW middelen levert. Onderdeel van deze STO-projecten is ook dat de resultaten en effecten op de instroom worden bijgehouden. In augustus 2019 hebben Provinciale Staten de Noord-Hollandse arbeidsmarkt in cijfers 2019 ontvangen. Hierin is het nog niet mogelijk gebleken om de toegezegde subcategorie op te nemen, bij gebrek aan regionaal beschikbare cijfers bij het CBS. Met een rekenmodel is nu wel een inschatting opgenomen van de leeftijdsopbouw van de groep inactieven binnen de beroepsbevolking. Gezien de groeiende omvang van de groep 65 en ouder en de schuivende AOW-leeftijd overwegen we voor een volgende rapportage een dergelijk rekenmodel voor de gehele beroepsbevolking te gaan hanteren. Voorstel: deze toezegging afdoen in de vergadering van 24-2-2020
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderHoek van der, J.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metEconomie Financiën en Bestuur 24-02-2020
Afgedaan met tekst