Toezeggingen


« Terug


ID2483
OnderwerpBrief GS inzake discussienotitie en conceptbeleidskader Erfgoed en Cultuur 2022
Fractie
Inhoud- Mw. Pels stelt voor om in het komende jaar met gemeenten met de meeste stolpen op hun grondgebied, opnieuw in gesprek te gaan over het actualiseren van het stolpenbeleid om stolpen zoveel mogelijk te behouden. De provincie kan echter niet treden in de bevoegdheden van gemeenten. Commissie stemt hier mee in - Verduurzamingseisen die gesteld worden aan subsidieverlening voor erfgoed, mogen niet tot blokkades leiden of tot het uitstellen van restauraties. Dit zal meegenomen worden bij de uitvoering van het beleidskader, dat qua haalbaarheid voor verschillende soorten erfgoed, regelmatig geactualiseerd zal worden; - Zij zal het conceptbeleidskader nog een keer nalopen op aspecten waarop de provincie iets extra’s kan doen bij stimulering van kennisdeling met en professionalisering van erfgoedvrijwilligers, voorbeelden van andere provincies nagaan en de eventuele financiële consequenties aangeven - Een aantal gemeenten in de provincie investeert heel veel in cultuur, hoewel in NHN het aanbod minder is. Zij zegt toe nog een keer gericht te kijken naar het minder brede aanbod en inzet in NHN; - Zij zal de mogelijkheid nagaan om in de nota het koloniale verleden te benoemen; - Vanuit het Nood- en Herstelfonds loopt nog een aantal regelingen, maar voorgesteld wordt om aan PS terug te koppelen hoe de gesprekken met de gemeenten zijn verlopen door de gedeputeerde Cultuur plus de coördinator van het Herstelfonds; - Goed dat er meer kan worden gedaan aan laaggeletterdheid. ProBiblio zet hier specifiek beleid voor in. In de definitieve versie zal een voorbeeld van een initiatief van ProBiblio met het oog op laaggeletterdheid worden beschreven .
Behandeld inEFB
Behandeld in datum9/27/2021
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 27-09-2021 > 9.a Brief GS inz. discussienotitie en conceptbeleidskader erfgoed en cultuur 2022
Behandelen inEFB
Stand van zakenBeleidskader actualisatie erfgoed en cultuur 2022 wordt 29/11/21 in EFB behandeld en 13/12/2021 in PS
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderPels, Z.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metEconomie Financiën en Bestuur 29-11-2021
Afgedaan met tekst