Moties


« Terug


ID2732
OnderwerpMotie aan de orde van de dag stikstofgerelateerde leges
Inhoud PS verzoekt het college GS - Om bij de voorbereiding voor de legesverordening 2022, of zoveel eerder als mogelijk, in afweging en overweging te nemen of en hoe kostendekkende leges voor stikstof gerelateerde vergunningsaanvragen nodig zijn.
NummerM77-2021
StatusAangenomen
IndienerKoyuncu, S. (DENK)
Mede-indienerZoon, F.A.S. (PvdD)
FractieDENK, PvdD
PortefeuillehouderPels, Z.
StemverhoudingTegen: VVD, JA21, CDA, FVD Voor: overige fracties
Datum PS6/28/2021
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS17-11-2021 Het afdoen van de motie is meegenomen in de legesverordening 2022. GS hebben op 16 november 2021 de ontwerpverordening vastgesteld en daarna ter vaststelling aan PS aangeboden, inclusief het voorstel om de motie als afgedaan te beschouwen. 16-11-2021: Uit besluitenlijst GS d.d. 16-11-2021: Met de vaststelling van de legesverordening 2022 en tarieventabel 2022 beschikt de provincie Noord-Holland over een redactioneel actuele verordening en tarieventabel Besluit GS: 1. De ontwerp Legesverordening 2022 en tarieventabel 2022 vast te stellen; 2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen; 3. De ontwerp Legesverordening 2022 inclusief tarieventabel 2022 en de statenvoordracht met bijgaande brief aan Provinciale Staten ter besluitvorming toe te zenden. 4. Provinciale Staten te verzoeken motie M77-2021 als afgedaan te beschouwen.
Voorstel Presidium30-11-2021: cie EFB van 29-11-2021 stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 13-12-2021
AgendapuntPS-vergadering 28-06-2021 > 10 Kaderbrief 2022 (VD-23).
Afgedaan met tekst
BijlageM77-2021 AANGENOMEN.pdf