Moties


« Terug


ID2807
OnderwerpMotie Een veiligere rijksweg N9
InhoudPS verzoeken GS: - Zowel bij Rijkswaterstaat als het Rijk aan te dringen op infrastructurele maatregelen die daadwerkelijk een grote bijdragen leveren aan het terugdringen van het aantal verkeersongevallen op de N9 en hierbij aan te geven dat zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten van Noord-Holland het Rijk verzoeken om de uitkomsten van de motie De Pater-Postma en Dijkstra een verder inhoudelijk vervolg te geven.
NummerM192-2022
StatusAangenomen
IndienerHeijnen, D.G. (CDA)
Mede-indienerTerwal, K.J. (VVD)
Jensen, E.H.W. (JA21)
FractieCDA, VVD, JA21
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingTegen: PvdD, SP Voor: Overige fracties Verdeeld gestemd: VVD
Datum PS11/14/2022
Behandelen inM&B
Stand van zaken GS19-01-2023 Een bestuurlijk overleg wordt voorbereid om de inhoud van de motie met het ministerie te bespreken. De Tweede Kamer heeft op 28 november een nieuwe motie aangenomen aangaande de N9, mede op aandringen van de provincie. Hierin verzoekt de Kamer het kabinet in samenwerking met de provincie Noord-Holland te bezien welke stappen er gezet kunnen worden om de N9 veiliger te maken en de Kamer uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 over de voorgenomen acties te informeren. Hierover vindt ambtelijk overleg plaats met het ministerie en wordt een bestuurlijk overleg voorbereid. Tevens zijn wij ambtelijk in gesprek met Rijkwaterstaat en de regiogemeenten over de uitvoering van kleine maatregelen op de N9 door Rijkswaterstaat.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
AgendapuntPS-vergadering 14-11-2022 > 10 Begroting 2023 en Memorie van Antwoord (VD-55).
Afgedaan met tekst
BijlageM192-2022 AANGENOMEN.