Moties


« Terug


ID2666
OnderwerpNatuurinclusief bouwen meenemen in klimaatambities voor gebouwde omgeving
InhoudPS verzoeken het college van GS om: - met ecologen, natuurorganisaties en de bouw in gesprek te gaan over hoe natuurinclusief bouwen in Provincie Noord-Holland zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden; - de wens om natuurinciusief bouwen te betrekken bij de uitvoering van het Klimaatakkoord in te brengen bij IP0; - dit ook te betrekken bij de verdere invulling van de taken van het Expertise Centrum Warmte (ECW), als kenniscentrum voor de uitdagingen op het gebied van de gebouwde omgeving;
NummerM107-2019
StatusAangenomen
IndienerKostic, I. (PvdD)
Mede-indienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
FractiePvdD, ChristenUnie
PortefeuillehouderLoggen, C.
StemverhoudingTegen: FvD, CDA, PVV, 50 PLUS/PvdO, fractie Baljeu Voor: overige fracties Afwezig: fracties ChristenUnie en DENK
Datum PS11/18/2019
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS22-09-2020: Uit besluitenlijst GS d.d. 08-09-2020: In het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken! is klimaat een belangrijk thema. In het Noord-Hollands Actieprogramma Klimaat (APK) worden de provinciale klimaatacties uitgewerkt. De acties betreffen de energie-infrastructuur, duurzame elektriciteitsopwekking, de gebouwde omgeving, de industrie, mobiliteit, landbouw en landgebruik, en de verduurzaming van de eigen organisatie. Het Actieprogramma laat in de volle breedte zien wat de provincie deze collegeperiode doet om in 2030 te komen tot 49 procent minder CO2-uitstoot. Besluit GS 08-09-2020: 1. Het Noord-Hollands Actieprogramma Klimaat vast te stellen; 2. Dit Actieprogramma door middel van bijgaande brief ter bespreking aan PS aan te bieden; 3. PS te verzoeken Moties M68/11-11-2019, M103/18-11-2019, M106/18-11-2019, M107/18-11-2019, M111/18-11-2019, M69/11-11-2019, M45/30-9-2019 en M46/30-09-2019 als afgedaan te beschouwen. 13-08-2020 De start van de Woonagenda heeft plaatsgevonden in de week van het wonen (22 juni tot 26 juni), waarin op 23 juni een online themasessie over natuurinclusief bouwen is gehouden met ongeveer 50 deelnemers. De sessie was later ook online terug te zien. Daarmee is de aftrap gegeven voor de uitwerking van de regionale Woonakkoorden, waarin natuurinclusief bouwen ook meegenomen wordt. Op deze manier en via de aanpak Groen Kapitaal geven we het regionale gesprek verder vorm met de sector. Op landelijk niveau is een Tweede Kamer brief over natuurinclusief bouwen verschenen (zie https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/06/17/kamerbrief-over-reactie-op-brief-over-natuurinclusief-bouwen), waarin nadrukkelijk een passage is opgenomen over de opgave van natuurinclusef bouwen in relatie tot renoveren en het Klimaatakkoord. Daarmee is de opgave op het juiste niveau geagendeerd en worden gezamenlijke stappen gezet met betrokken overheden en partijen om hier in de praktijk invulling aan te geven. Hier wordt ook een directe link gelegd met de rijksaanpak aardgasvrije wijken. Wij hebben de intentie op regionaal niveau ook mee te denken met gemeenten om hier op een goede wijze invulling aan te geven. De gemeente Hilversum heeft een rijkssubsidieaanvraag voor haar aanpak aardgasvrije wijk lopen. Begin oktober wordt duidelijk of die wordt gehonoreerd en daarmee voor Noord-Holland als pilot kan dienen om dit ook natuurinclusief te doen. Gezien deze ontwikkelingen hebben we de intentie de motie als afgedaan te willen beschouwen. We willen dat bekrachtigen via het opnemen van “biodiversiteit in bebouwd gebied” en de uitwerking daarvan in het Masterplan biodiversiteit. Via de voorziene expertsessies “bebouwd gebied” voor de voortgang van het masterplan houden we vinger aan de pols over de voortgang. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, die voor ons de vergunningverlening op dit onderwerp uitvoert is hierbij betrokken. PS wordt hierover via de voortgang van het Masterplan geïnformeerd. Het voorstel om de motie als afgedaan te beschouwen nemen we mee in de besluitvormingsroute die voor het Masterplan (in combinatie met de Voedselvisie en de visie Recreatie en toerisme) is voorzien in het najaar. 28-04-2020 De Woonagenda is 24 maart 2020 vastgesteld in GS en besproken in de PS commissie. Vervolgstap is nu dit nog dit jaar uit te werken in woonakkoorden met de regio’s. De provincie brengt daarbij natuurinclusief als aandachtspunt in, zowel bij verduurzaming bestaande bouw (met aandacht voor aanwezige beschermde soorten) als bij nieuwbouw (ook in relatie tot klimaatadaptieve en gezonde leefomgeving). Dit als onderdeel van het actiepunt 5B: “Voor nieuwbouw maken wij in de woonakkoorden afspraken met gemeenten om deze zoveel mogelijk klimaatneutraal, klimaatadaptief, natuurinclusief en circulair te ontwikkelen”. En natuurinclusief bouwen is uitgewerkt als onderdeel van speerpunt 2: ‘Gezond, duurzaam en toekomstbestendig wonen in een aantrekkelijke provincie’. De netwerkbijeenkomst wonen is van april verplaatst naar het najaar. Behalve dat dit de start van de Woonagenda in brede zin zou moeten zijn, was ook een workshop over natuurinclusief bouwen voorzien. Dat komt dus nog. Ook op het Groen Kapitaal event staat natuurinclusief bouwen op de agenda. Dit event is verplaatst van 14 mei naar 3 september 2020. De startbijeenkomst van KAN – Klimaatadaptief bouwen met natuur – getrokken door de Neprom namens de sector zou worden gelanceerd op Building Holland op 26 maart 2002. Ook dat ging niet door. De sector gaat er ondertussen wel mee aan de slag. Ondertussen dragen we via het netwerk Groen Kapitaal kennis over natuurinclusief bouwen digitaal wel verder uit en waar mogelijk gaan we dat nog sterker doen in samenhang met aandacht voor klimaatadaptatie. Specifiek voor natuurinclusief bouwen in relatie tot de warmtetransitie in bestaande bouw hebben we gemeenten gevraagd of ze dit onderwerp als pilot zouden willen meenemen in een wijkaanpak. We hebben hierop positieve reactie ontvangen van gemeente Hilversum. Als hun subsidieaanvraag bij het Rijk positief verloopt, dan gaan we dit na de zomer verder oppakken. 03-02-2020 We agenderen “natuurinclusief” als onderdeel van het speerpunt “gezond, duurzaam en toekomstbestendig wonen in een aantrekkelijke provincie” momenteel in de woonagenda in lijn met onze Omgevingsvisie. We verkennen of we gemeenten hier bij wijkgerichte verduurzaming gerichter mee op weg kunnen helpen in samenwerking met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. De relatie tussen verduurzaming van wijken en aandacht voor natuur (inclusief wettelijke soortenbescherming) is besproken in het IPO lerend netwerk natuurbeleid tijdens het congres natuurinclusief bouwen met ecologen en de bouwsector in november 2019 in provincie Overijssel. Daar is de website www.bouwnatuurinclusief.nl gelanceerd, waarin beschikbare kennis is gebundeld. Op de site wordt ook gewezen op de wettelijke vereisten vanuit de Wet natuurbescherming bij bouwen of renovatie. Dit komt mede voort uit onze aanpak Groen Kapitaal in samenwerking met het rijksprogramma DuurzaamDoor. Via programma DuurzaamDoor en ministerie van BZK gaat ook de bouwsector (trekker Neprom, i.s.m. onder andere Bouwend Nederland) dit jaar meer aandacht aan dit onderwerp besteden mede in relatie tot de kansen voor klimaatadaptatie. Wettelijk is de provincie verantwoordelijk voor soortenbescherming - ook binnen de stad. Vanuit die rol – conform de iets aangepaste toezegging n.a.v. de motie - is het aandachtspunt om met natuur rekening te houden bij verduurzamingsmaatregelen, onder andere isolatie, meegegeven in ambtelijk overleg met het ECW (landelijk Expertise Centrum Warmte). Wij kunnen hier verder niet op sturen, omdat dit centrum niet onder onze verantwoordelijkheid valt.
Voorstel Presidium22-09-2020: voorstel Presidium volgt nog.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 18-11-2019 > 10.b.1 Moties / amendementen bij Klimaatakkoord
Afgedaan met tekst
BijlageM107 AANGENOMEN.pdf