Moties


« Terug


ID2727
OnderwerpMotie Huisvesting statushouders essentieel voor inburgering
InhoudPS verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 1. Met het Rijk in overleg te treden over een realistische aanpak die het behalen van de taakstelling mogelijk maakt; 2. Het Rijk te vragen instrumenten te ontwikkelen om het aanbieden van woningen aan statushouders te versnellen; 3. Proactief invulling te blijven geven aan de toezichthoudende rol en de beschikbare instrumenten van de voor dit doel ontwikkelde ‘escalatieladder’ actief in te zetten; 4. Verslag te doen aan Provinciale Staten over de gedane inspanningen en de resultaten.
NummerM34-2021
StatusAangenomen
IndienerDulfer, J.W. (GroenLinks)
Mede-indienerCarton, J.J. (PvdA)
Hollebeek, J.P. (PvdD)
Koyuncu, S. (DENK)
Smaling, E.M.A. (SP)
Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
FractieGroenLinks, PvdD, DENK, CU, PvdA, SP
PortefeuillehouderLoggen, C.
StemverhoudingTegen: JA21, FvD, PVV Voor: Overige partijen
Datum PS4/12/2021
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS16-07-2021: Uit besluitenlijst GS d.d. 22-06-2021: De provincie Noord-Holland heeft kennisgenomen van het signaal dat is afgegeven door een aantal gemeenten dat zij de hoge taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden niet of moeilijk kunnen realiseren. In een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid wordt gepleit hiervoor een oplossing te zoeken. Beide ministeries werken op dit dossier samen. Besluit GS: 1. Kennis te nemen van het signaal inzake de actualiteiten rond de taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden voor gemeenten in Noord-Holland; 2. De brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te zenden; 3. Provinciale Staten over het besluit onder 2 te informeren door middel van bijgaande brief en voor te stellen motie M34-2021 hiermee als afgedaan te beschouwen. 30-06-2021 GS hebben op 22 juni 2021 besloten een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake de actualiteiten rond de taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden voor gemeenten in Noord-Holland te sturen. Daarnaast hebben GS PS verzocht, via brief (24 juni 2021), deze motie als afgedaan te beschouwen.
Voorstel Presidium31-08-2021: cie RWK van 30-08-2021 stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 16-07-2021: afdoeningsvoorstel komt eerst nog in cie RWK aan de orde.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 13-09-2021
AgendapuntPS-vergadering 12-04-2021 > 11 Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
Afgedaan met tekst
BijlageM34-2021 AANGENOMEN.pdf