Moties


« Terug


ID2677
OnderwerpProvinciale pacht tijdens Corona
InhoudVerzoek PS te onderzoeken welke aanvullende maatregelen zij kan nemen om boeren en tuinders te ondersteunen, bijvoorbeeld door de lokale vraag te stimuleren. - Soepel om te gaan met het innen van pachtgelden en boeren en tuinders die dat nodig hebben uitstel te verlenen.
NummerM40-2020
StatusAangenomen
IndienerHeijnen, D.G. (CDA)
Mede-indienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
FractieCDA, ChristenUnie
PortefeuillehouderRommel, E.
Zaal, I.
StemverhoudingTegen: GL, PvdD, PvdA. Voor: overig fracties (Fracties DENK en Baljeu afwezig)
Datum PS5/18/2020
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS13-08-2020 - Aanvullende maatregelen om boeren en tuinders te ondersteunen: de reactie hierop wordt: De portefeuillehouder Landbouw heeft wekelijks crisisoverleg met de landbouwclusters uit de Greenports. Door de goede organisatiegraad van Greenports Nederland zijn de meeste knelpunten landelijk opgepakt en door het netwerk ook daar geagendeerd. Vanuit dit initiatief worden ook scenariostudies naar de middellange en lange termijn effecten uitgevoerd. Hier zijn de provinciale Greenport Netwerken ook op aangesloten. Vooralsnog is er nog geen directe vraag aan de provincie gesteld en zijn de signalen dat een eerste instantie zwaar jaar voor een deel van de sectoren het nu wordt gezien als een slecht jaar. Daarnaast zien we dat door de coronacrisis ook bedrijven sneller een transitie maken naar andere ketens waar ze in worden ondersteund door de Greenports. Vooralsnog is er geen aanleiding om nu specifiek een aantal agrarische bedrijven te ondersteunen. Mochten er punten komen uit de scenariostudies waar we als provincie een rol kunnen en willen spelen dan komen we hier op terug. - Innen van pachtgelden: Bij de verzending van de facturen voor de pacht is een regel toegevoegd waarin het aanbod op een betalingsregeling is gedaan voor de pachters die in financiële moeilijkheden zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageM40-2020 Aangenomen.pdf