Moties


« Terug


ID2613
OnderwerpBetrek de betrokken inwoners Markermeerdijken
InhoudPS verzoeken GS; • met de betrokken partners binnen de ‘Alliantie Markermeerdijken’ voor de verdere uitwerking van de ruimtelijke invulling een concept plan van aanpak burgerparticipatie op te stellen waarin tenminste tot uitdrukking komt a. het niveau van participatie b. de vormen van participatie c. de verwachtingen die inwoners en belanghebbenden bij het participatieproces mogen hebben; • het opstellen van dit plan van aanpak als voorwaarde op te nemen bij het verlenen van de vergunning;
NummerM 37-2018
StatusAangenomen
IndienerVoskuil, L.Hj (PvdA)
Mede-indienerBakker, W. (D66)
Kam, de P.J. (CDA)
Rommel, E.A.S (VVD)
FractiePvdA, VVD, D66, CDA
PortefeuillehouderLoggen, C.
StemverhoudingVoor: VVD, D66, PvdA, CDA, CU-SGP Tegen: PVV, SP, GL, PvdD, 50PLUS
Datum PS10/8/2018
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS11-07-2019: Uit besluitenlijst GS 09-07-2019; Besluit: 1. Dat in het door de Alliantie Markermeerdijken opgestelde concept "Plan van Aanpak betrekken omgeving bij ontwerp van de dijkbekleding" (AMMD-00824, 14-06-2019) invulling is gegeven aan de door PS gevraagde burgerparticipatie bij de ruimtelijke invulling van de Versterking van de Markermeerdijken; 2. PS voor te stellen de motie 37-2018 hiermee als afgedaan te beschouwen; 3. PS hierover te informeren middels bijgevoegde brief met het definitieve Plan van Aanpak als bijlage. 27-03-2019 Het Plan van Aanpak wordt op korte termijn aan GS aangeboden. GS zullen het daarna ter informatie aan PS aanbieden. Daarmee is de motie afgedaan. 10-01-2019 - Het Plan van Aanpak wordt opgesteld door de Alliantie Markermeerdijken, in samenwerking met de Provincie. Bij de uitvoering van het Plan, in (de voorbereiding van) concrete bijeenkomsten, is de provincie ook betrokken nauw betrokken. Dit mede ter voorbereiding van het informeren van PS. - het PvA is als voorwaarde bij de op 30-10-2018 door GS verleende omgevingsvergunning voor de versterking van de Markermeerdijken opgenomen 17-10-2018 - Het overleg met de betrokken partners binnen de Alliantie Markermeerdijken is gestart en genoemde punten a/c worden daarin meegenomen. - het opstellen van dit plan van aanpak is meegenomen in een voorschrift bij de omgevingsvergunning (E.1. Voorschriften betreffende het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een provinciaal monument)
Voorstel Presidium17-09-2019: De commissie NLG van 09-09-2019 adviseert de motie 37-2018 Markermeerdijken als afgedaan te beschouwen. Voorstel: motie afdoen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 30-09-2019
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageM37-2018.pdf