Moties


« Terug


ID2679
OnderwerpMotie Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds
InhoudVerzoek PS aan college van Gedeputeerde Staten op om: Zo snel mogelijk te inventariseren hoe de economische en maatschappelijke infrastructuur op een duurzame manier gestimuleerd en versterkt kan worden en met een voorstel te komen voor het instellen van een Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds dat zich daarop richt. Hierbij de aandacht te richten op: - verduurzaming van de bebouwde omgeving, inclusief maatschappelijk vastgoed, waarbij centraal staat dat er geen lastenverhoging voor eigenaren en huurders plaats zal vinden en dat deze verduurzaming onderdeel uit zal maken van de bijdrage die Noord-Holland doet aan het realiseren van de doelen van het Klimaatakkoord; - versterking van de culturele en maatschappelijke infrastructuur; - het als uitgangspunt nemen dat maatregelen voornamelijk revolverend zijn; - als startpunt te nemen een richtinggevend maar niet dwingend bedrag van Euro 100 mln; - financiering uit de eigen middelen doch, indien noodzakelijk, vreemd vermogen te overwegen en daarbij een breed financieel instrumentarium te betrekken; - het voorkomen van versnippering van middelen. Aan de Staten een voorstel te doen, uiterlijk bij de begroting 2021, en hierbij ook de eventuele invloed en uitwerking op de diverse beleidsterreinen inzichtelijk te maken.
NummerM42-2020
StatusAangenomen
IndienerMaas, van der E.J. (VVD)
Mede-indienerKocken, R.P.M. (GroenLinks)
Voskuil, L.Hj (PvdA)
Strens, A.J.C.E. (D66)
Heijnen, D.G. (CDA)
FractieVVD, GroenLinks, PvdA, D66, CDA
PortefeuillehouderPels, Z.
StemverhoudingTegen: FvD, PvdD, PVV. Voor: overige fracties (Fracties DENK en Baljeu afwezig)
Datum PS5/18/2020
Behandelen inEFB
Stand van zaken GS20-08-2020: uit besluitenlijst GS d.d. 07-07-2020: Besluit GS 1. Provinciale Staten met een brief te informeren over de voorgenomen uitwerking van moties 41 en 42. 2. De portefeuillehouders RO en Cultuur te machtigen redactionele aanpassingen te doen. 15-07-2020 Wij hebben op 7 juli jl. een brief aan PS gestuurd waarin beschreven wordt welke onderdelen relevant worden gezien in de uitvoering van motie 42.
Voorstel Presidium01-09-2020: in cie EFB van 31-08-2020 is over motie 42-2020 gesproken. Er is afgesproken dat het voorstel van GS hoe daar invulling aan te geven niet samen met de begroting als een punt wordt geagendeerd maar ieder apart (eerst blauwdruk/motie 42-2020 en dan begroting). Behandeling waarschijnlijk in oktober in alle commissies.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageM42-2020 Aangenomen.pdf