Moties


« Terug


ID2626
OnderwerpProvinciaal Actieplan Weidevogels
InhoudPS verzoeken GS: op deze manier een provinciaal actieplan voor het behoud van weidevogels op te stellen
NummerM18-2019
StatusAangenomen
IndienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Mede-indienerKramer, F.J. (GroenLinks)
Alberts, R. (SP)
Liere, A.E. van (PvdD)
Weemhoff, C. (D66)
Papineau Salm, N. (PvdA)
FractieCU-SGP, Groen Links, SP, PvdD, D66, PvdA
PortefeuillehouderRommel, E.
Stemverhoudingtegen: VVD voor: overige fracties
Datum PS3/4/2019
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS20-07-2020 Op 20 april jl. hebben wij een brief met uitwerking van het actieplan naar Provinciale Staten gestuurd met het voorstel om de motie als afgedaan te beschouwen. Behandeling in de Statencommissie zal plaatsvinden in commissie NLG in augustus. 08-04-2020: uit besluitelijst GS 31-03-2020: Besluit 1. Bijgaande brief, met daarin vervat het Actieplan weidevogels met concrete acties, aan Provinciale Staten te sturen; 2. Provinciale Staten te verzoeken om motie M18-2019 als afgedaan te beschouwen. 26-03-2020 Het provinciaal Actieplan weidevogels is in februari 2020 besproken in de Statencommissie NLG. Door de Statencommissie is gevraagd om een nadere concretisering, die momenteel wordt gemaakt. Hierna zal het aangescherpte Actieplan opnieuw in de commissie worden geagendeerd. 28-01-2020 Het Actieplan Weidevogels is januari 2020 door ons college vastgesteld en aan uw Staten gestuurd. Op basis hiervan wordt u gevraagd de motie als afgedaan te beschouwen. 09-01-2029: uit besluitenlijst GS 07-01-2020: Besluit GS: 1. Brief, met daarin vervat het Actieplan weidevogels, aan Provinciale Staten te sturen; 2. Provinciale Staten te verzoeken om motie M18-2019 als afgedaan te beschouwen. 19-08-2019: Het “verkenningsjaar NNN” is bijna afgerond en de intensieve samenwerking tussen partijen om NNN te realiseren gaat een belangrijke impuls betekenen voor de weidevogels. Terreinbeheerders, agrarische collectieven en LTO werken aan een overeenkomst en instrumenten voor pilotgebieden. Besluitvorming is in voorbereiding. Dit traject zien wij als een belangrijke pijler van een provinciaal actieplan weidevogels. Ook met andere partners in Noord-Holland zijn wij in overleg. 27-03-2019: De uitwerking vergt overleg met diverse organisaties. Dat is opgestart.
Voorstel Presidium25-08-2020: cie NLG van 24-08-2020 heeft ingestemd met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 11-06-2020: behandeling afdoeningsvoorstel wordt geagendeerd voor cie NLG van augustus. 08-04-2020: voorstel presidium volgt nog na behandeling in cie NLG. 27-02-2020: cie NLG van 10-02-2020 heeft niet ingestemd met afdoening van deze motie. Men ziet hetgeen door GS is aangeleverd als een begin en de wens is uitgesproken om het met concrete stappen uit te werken.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 14-09-2020
AgendapuntPS-vergadering 04-03-2019 > 2 Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
Afgedaan met tekst
BijlageM18-2019 aangenomen.pdf