Moties


« Terug


ID2803
Onderwerp Motie Vluchtelingenopvang
InhoudPS roept Gedeputeerde Staten op om zich naar beste kunnen in te zetten voor het leveren van een bijdrage aan de eerste opvang van vluchtelingen en desgevraagd het gesprek met het Rijk over de vestiging van een aanmeldcentrum en/of AZC’s in onze provincie met een open en behulpzame houding te voeren.
NummerM175-2022
StatusAangenomen
IndienerGielen, A. (GroenLinks)
Mede-indienerHollebeek, J.P. (PvdD)
Koyuncu, S. (DENK)
Leerink, G.L.J. (PvdA)
Mülder, H.S. (D66)
FractieGroenLinks, D66, DENK, PvdA, PvdD.
PortefeuillehouderDijk van, A.
StemverhoudingTegen: VVD, JA21, FvD, PVV, 50plus/Partij voor de ouderen, Liberaal NH. Voor: Overige Fracties. Afwezig: Fractie Baljeu.
Datum PS9/19/2022
Behandelen inEFB
Stand van zaken GS30-01-2023 Het wetsvoorstel ‘Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’ (de Spreidingswet) ligt op dit moment bij de Raad van State. In februari komt de Raad van State met een advies. Wij pakken de taak om opvangplekken te organiseren met de gemeenten in Noord-Holland en het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) gezamenlijk op, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het overleg hiertoe vindt plaats aan de Provinciale regietafel (PRT). Aan de PRT nemen naast het vertegenwoordigers van het COA en het Rijk, vertegenwoordigers vanuit de vijf Veiligheidsregio’s deel. De commissaris van de Koning is de voorzitter van de PRT. Tevens neemt de gedeputeerde Wonen/Interbestuurlijk toezicht statushouders deel aan deze tafel. 09-11-22 We zijn in afwachting van de nieuwe asielwet om verdere invulling te geven aan het bestuursakkoord dat tussen rijk en provincies is gesloten.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 19-09-2022 > 2 Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
Afgedaan met tekst
BijlageM175-2022 AANGENOMEN.