Moties


« Terug


ID2669
OnderwerpSamenhangend pakket klimaatmaatregelen rond klimaat, milieu, water gezondheid, dierenwelzijn en bodemdaling
InhoudPS verzoeken GS: een meer samenhangend pakket aan maatregelen -dat in lijn is met de milieubeginselen- op te stellen en daarmee problemen rond klimaat, milieu, biodiversiteit, voedsel, water gezondheid, dierenwelzijn en bodemdaling integraal aan te pakken.
NummerM111-2019
StatusAangenomen
IndienerKostic, I. (PvdD)
Mede-indiener
FractiePvdD
PortefeuillehouderRommel, E.
Zaal, I.
StemverhoudingTegen: VVD, FvD, CDA, PVV, fractie Baljeu Voor: overige fracties
Datum PS11/18/2019
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS22-09-2020: Uit besluitenlijst GS d.d. 08-09-2020: In het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken! is klimaat een belangrijk thema. In het Noord-Hollands Actieprogramma Klimaat (APK) worden de provinciale klimaatacties uitgewerkt. De acties betreffen de energie-infrastructuur, duurzame elektriciteitsopwekking, de gebouwde omgeving, de industrie, mobiliteit, landbouw en landgebruik, en de verduurzaming van de eigen organisatie. Het Actieprogramma laat in de volle breedte zien wat de provincie deze collegeperiode doet om in 2030 te komen tot 49 procent minder CO2-uitstoot. Besluit GS 08-09-2020: 1. Het Noord-Hollands Actieprogramma Klimaat vast te stellen; 2. Dit Actieprogramma door middel van bijgaande brief ter bespreking aan PS aan te bieden; 3. PS te verzoeken Moties M68/11-11-2019, M103/18-11-2019, M106/18-11-2019, M107/18-11-2019, M111/18-11-2019, M69/11-11-2019, M45/30-9-2019 en M46/30-09-2019 als afgedaan te beschouwen. 12-08-2020 Zie vorige update 25-03-2020 Wij onderschrijven de noodzaak om het provinciaal beleid zo integraal mogelijk te formuleren. Om deze reden zullen wij de in het coalitieakkoord genoemde Voedselvisie, Masterplan biodiversiteit en visie Recreatie en Toerisme in samenhang met elkaar opstellen. Met de Voedselvisie en het beleidskader voor bodemdaling dragen we uiteraard ook bij aan het Klimaatakkoord. 29-01-2020 Wij onderschrijven de noodzaak om het provinciaal beleid zo integraal mogelijk te formuleren. Om deze reden werken wij aan een Agenda Vitaal Landelijk Gebied, waarin veel van de thema’s die u noemt, integraal zullen worden verwerkt. Deze Agenda Vitaal Landelijk Gebied zal onder andere de in het coalitieakkoord genoemde Masterplan biodiversiteit, Visie recreatie en toerisme en Voedselvisie bevatten. Maar ook bestaande, soms sectorale beleidskaders (bijvoorbeeld voor bodemdaling en NNN) zullen in de Agenda opgaan. Met de Voedselvisie en het beleidskader voor bodemdaling dragen we uiteraard ook bij aan het Klimaatakkoord.
Voorstel Presidium22-09-2020: voorstel Presidium volgt nog.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 18-11-2019 > 10.b.1 Moties / amendementen bij Klimaatakkoord
Afgedaan met tekst
BijlageM111-2019 AANGENOMEN