Moties


« Terug


ID2785
OnderwerpMotie Geen haaientanden op Noord-Hollandse fietspaden
InhoudPS vragen GS: •bij aanleg en reconstructie van provinciale infrastructuur fietsers op de doorgaande route in principe altijd voorrang te geven op afslaand of kruisend autoverkeer, en hier alleen beargumenteerd van af te wijken wanneer deze keuze onontkoombaar de veiligheid van fietsers in gevaar zou brengen.
NummerM69-2022
StatusAangenomen
IndienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Mede-indienerHoogervorst, W. (SP)
Jensen, E.H.W. (JA21)
FractieChristenUnie, SP, JA21
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingTegen: VVD, FvD, PVV, Liberaal N-H Voor: Overige fracties Afwezig: Fractie Baljeu
Datum PS5/23/2022
Behandelen inM&B
Stand van zaken GS20-09-2022: uit besluitenlijst GS d.d. 13-09-2022: In de afgelopen drie jaar zijn diverse moties aangenomen die samenhangen met actieve mobiliteit. Voor de moties die zijn uitgevoerd, maar waarvan de afdoening niet gekoppeld kan worden aan een inhoudelijk stuk, is een gebundeld afdoeningsvoorstel gemaakt voor Provinciale Staten. Het gaat om demoties M83-2019 ‘Fietsvriendelijke stoplichten’ (Klein, M.C.A, CU, 11 november 2019), M221-2021 ‘Terughoudend met betonnen fietspaden in NNN’ (G.H.J. Kohler, JA21, 15 november 2021), M67-2022 ‘Aantrekkelijke doorfietsroutes’ (J.P. Hollebeek, PvdD, 23 mei 2022) en M69-2022 ‘Geen haaientanden op Noord-Hollandse fietspaden’ (M.C.A. Klein, CU, 23 mei 2022). Besluit GS: 1. PS met bijgaande brief te informeren over de uitvoering van de moties M83-2019, M221-2021, M67-2022 en M69-2022; 2. PS te verzoeken deze moties als afgedaan te beschouwen. 09-08-2022 Deze motie is in de basis geborgd in het beleid. In de op 23 mei jl. door PS vastgestelde Actieagenda Actieve Mobiliteit staat op pagina 6 van de bijlage bij ‘Eisen aan de regionale fietsinfrastructuur’: Op plekken waar de route een weg van ondergeschikt belang kruist, is voorrang voor de fietsroute de voorkeursoptie en onderdeel van de ontwerpopgave. Het aannemen van de motie benadrukt het belang hiervan. Wij zeggen toe dat bij aanleg en reconstructie van provinciale infrastructuur aan fietsers op de doorgaande route, in principe altijd voorrang wordt gegeven op afslaand of kruisend autoverkeer, en hier alleen beargumenteerd van af wordt geweken wanneer deze keuze onontkoombaar de veiligheid van fietsers in gevaar zou brengen. In september volgt een afdoeningsvoorstel voor deze motie.
Voorstel Presidium30-09-2022: Commissie M&B van 29-09-2022 heeft ingestemd met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 20-09-2022: afdoeningsvoorstel komt aan de orde in cie M&B van september.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 10-10-2022
AgendapuntPS-vergadering 23-05-2022 > 13 Actieagenda Actieve Mobiliteit 2022-2027 & Regionaal Toekomstbeeld Fiets (VD-28).
Afgedaan met tekst
BijlageM69-2022 AANGENOMEN