Moties


« Terug


ID2631
OnderwerpTweewekelijkse informatievoorziening aan de Staten inzake Tata Steel/Harsco Metals
InhoudPS verzoeken GS om elke twee weken een update te geven van de huidige stand van zaken en ontwikkelingen rondom Tata Steel/Harsco Metals
NummerM22-2019
StatusAangenomen
IndienerHeijnen, D.G. (CDA)
Mede-indienerSmaling, E.M.A. (SP)
Kostic, I. (PvdD)
Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
Dekker, R.J. (FvD)
Everduim, G. (DENK)
Soest, van W. (50+/PvdO)
Deen, M. (PVV)
FractieCDA, SP, PvdD, ChristenUnie, FvD, DENK, 50PLUS/PvdO
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingUnaniem aangenomen (fractie Baljeu afwezig).
Datum PS6/17/2019
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS20-04-2020 In de commissie NLG van 25 november 2019 is de tweewekelijkse informatievoorziening aan PS geëvalueerd en afgesproken de informatievoorziening in omvang te verbreden naar de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij alle provinciale bedrijven en in frequentie omlaag te brengen naar één brief voorafgaand iedere vergadering van de commissie NLG. GS hebben PS op 9 januari 2020 voorgesteld de motie als afgedaan te beschouwen. Hier is (mede door annuleren commissievergadering) door PS nog geen besluit over genomen 29-01-2020 In de commissie NLG van 25 november 2019 is de tweewekelijkse informatievoorziening aan PS geëvalueerd en afgesproken de informatievoorziening in omvang te verbreden naar de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij alle provinciale bedrijven en in frequentie omlaag te brengen naar één brief voorafgaand iedere vergadering van de commissie NLG. Bij GS-brief van 7 januari 2020 is aan deze afspraak invulling gegeven en is PS voorgesteld Motie 22-2019 als afgedaan te beschouwen 27-08-2019: N.a.v. besluit GS inzake motie M22-2019, worden nu tweewekelijkse updates inzake het dossier Tata Steel en Harsco Metals vastgesteld door GS en verzonden aan PS (deze zijn terug te vinden onder ‘Ingekomen stukken’ op de provinciale website). De laatste vergadering van PS was op 8 juli 2019, dus PS heeft de motie aangegeven dat de motie als afgedaan beschouwd kan worden. 17 -07-2019: uit besluitenlijst GS van 16-07 (en daarna elke 2 weken): Besluit GS: 1. De tweewekelijkse informatievoorziening inzake Tata Steel en Harsco Metals d.d. 16 juli 2019 vast te stellen; 2. Provinciale Staten met inliggende brief te informeren. 03-07-2019: uit besluitenlijst GS van 2 juli 2019, Besluit: 1. Met brief Provinciale Staten te informeren over de wijze waarop Gedeputeerde Staten inhoud wensen te geven aan de motie (22-2019 van 17 juni 2019); 2. Provinciale Staten voor te stellen de motie (22-2019 van 17 juni 2019) als afgedaan te beschouwen.
Voorstel Presidium09-06-2020: cie NLG heeft in de vergadering van 08-06-2020 ingestemd met afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 21-04-2020: deze motie loopt nog. Behandeling afdoeningsvoorstel in cie NLG volgt later. 27-02-2020: het afdoeningsvoorstel van brief GS 7-01-2020 komt nog aan de orde in een commissievergadering. 02-12-2019: in de commissievergadering NLG van 25-11-2019 is er een voorstel over de informatievoorziening aan de commissie besproken. Een afdoeningsvoorstel volgt per brief. 05-09-2019: De tweewekelijkse informatievoorziening loopt. Te zijner tijd wordt geëvalueerd of deze wijze van informatievoorziening voldoet aan de verwachtingen van de commissie- en statenleden. Op maandag 9 september wordt met de werkgroep en commissieleden gesproken met de Randstedelijke rekenkamer over het voorlopig vooronderzoek inzake de grafietregens en Tata-steel.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 29-06-2020
AgendapuntPS-vergadering 17-06-2019 > 2.a Interpellatieverzoek inzake grafietregens Tata Steel-Harsco Metals, fracties CDA, PvdD, SP, CU, FvD, 50PLUS/PvdO, DENK.
Afgedaan met tekst
BijlageM22-2019-aangenomen-ONLINE VERSIE.pdf