Moties


« Terug


ID2781
OnderwerpMotie Waterbelangen borgen
InhoudPS verzoeken GS: - te onderzoeken of met een instructieregel in de omgevingsverordening aan gemeenten het doelbereik van de watertoets bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen onverminderd kan worden gewaarborgd en daar de voor- en nadelen van in kaart te brengen; - daarover in ieder geval vóór de partiele herziening van de Omgevingsverordening 2022 aan PS te rapporteren.
NummerM57-2022
StatusAangenomen
IndienerHollebeek, J.P. (PvdD)
Mede-indienerAlberts, R. (SP)
FractiePvdD, SP
PortefeuillehouderLoggen, C.
StemverhoudingTegen: VVD, CDA, PVV, Liberaal N-H Voor: Overige fracties Afwezig: Fractie Baljeu Onthoudt zich van stemmen: M. Steeman (D66)
Datum PS5/23/2022
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS29-11-2022: Uit GS-besluitenlijst d.d. 8-11-2022: Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022 GS stellen de Eerste herziening van de Omgevingsverordening NH2022 in eindconcept vast. De eerste herziening heeft betrekking op onderwerpen zoals datacenters, rangorde bij waterschaarste en Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. De wijzigingen hebben van 22 augustus t/m 3 oktober 2022 ter inzage gelegen en worden nu aan PS ter vaststelling aangeboden. Besluit GS: 1. Het eindconcept van de Eerste herziening van de Omgevingsverordening NH2022 vast te stellen; 2. Het eindconcept van de ‘Nota van Beantwoording Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022 & Tweede herziening Omgevingsverordening NH2020 vanwege uitstel Omgevingswet’ vast te stellen; 3. De wijziging werkingsgebieden OV NH2020 ronde 2021 (GS besluit 1746799/1746801 d.d. 11 januari 2022), de wijziging werkingsgebieden OV NH2020 ronde 2022-I (GS besluit 1775263/1855377 d.d. 21 juni 2022), en de wijziging werkingsgebieden & bijlagen OV NH2020 ronde 2022-II (GS besluit 1855408/1922707 d.d. 6 december 2022) op te nemen in de statenvoordracht van deze Eerste herziening van de OVNH2022; 4. De bijbehorende Statenvoordracht vast te stellen waarbij Provinciale Staten worden voorgesteld de Nota van Beantwoording en de Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022 vast te stellen; 5. Aan Provinciale Staten voor te stellen om de moties zoals genoemd in de brief als afgedaan te beschouwen. 18-10-2022 GS besluiten over afdoen van de motie op 8 november 2022. Is onderdeel van besluitvormingsstukken over de Omgevingsverordening. 08-08-2022 Het gevraagde onderzoek vindt momenteel plaats. Streven is hierover eind oktober/begin november aan PS te rapporteren, waarbij het onderdeel uitmaakt van de besluitvormingsstukken over de Eerste herziening van de Omgevingsverordening 2022.
Voorstel Presidium29-11-2022: naar aanleiding van besluitenlijst GS d.d. 8-11-2022 is er een brief en bijlage met stand van zaken GS per november over moties Omgevingsverordening NH2022 aan de orde geweest in cie RWK van 28-11-2022. De brief en bijlage is bij de vergaderstukken van cie RWK 28-11-2022 gevoegd.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 19-12-2022
AgendapuntPS-vergadering 23-05-2022 > 10 Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 (VD-14).
Afgedaan met tekst
BijlageM57-2022 AANGENOMEN