Moties


« Terug


ID2609
OnderwerpOnderzoek naar luchthaven in Noordzee
InhoudGS wordt verzocht: - Er zorg voor te dragen dat de Gedeputeerde Staten nauw betrokken is bij dit onderzoek - Er op toe te zien dat ook specifiek Noord-Hollandse aspecten gedegen worden onderzocht
NummerM13-2018
StatusAangenomen
IndienerMeij, O. de (50PLUS)
Mede-indienerLeever, J.H. (ONH)
Rommel, E.A.S (VVD)
Struben, H.W. (D66)
Fractie50PLUS, D66, ONH, VVD
PortefeuillehouderTekin, A.
StemverhoudingTegen: GL, PvdD , CU-SGP Voor: overige fracties.
Datum PS6/11/2018
Behandelen inM&B
Stand van zaken GS29-01-2020 Wij verzoeken met deze laatste stand van zaken en gezien de eerdere toezeggingen van het rijk om deze motie te beschouwen als afgedaan. 27-08-2019: Geen aanvulling op vorige stand van zaken d.d. 27-03-2019. 27-03-2019 Inmiddels is er een quickscan door het ministerie afgerond over dit onderwerp. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/08/quickscan-luchthaven-in-zee De minister geeft aan dat de uitkomsten nader onderzoek vragen. De belangrijkste thema’s rond luchtvaart tot 2050 maken onderdeel uit van de luchtvaartnota. De uitkomsten zullen in dat licht worden bezien. 16-01-2019 geen wijzigingen t.o.v. laatste stand van zaken 23-10-2018 In de brief waarnaar verwezen wordt geeft de minister aan dat ze de uitkomsten meeneemt in de luchtvaartnota. Dat is een traject dat nu loopt en pas eind volgend jaar wordt afgerond. 27-06-2018 De gedeputeerde heeft contact gehad met het ministerie. Het ministerie heeft toegezegd dat wij worden betrokken. Dit wordt in onderstaande brief bevestigd. In de brief geeft de minister aan hoe zij met het onderzoek naar Schiphol in zee omgaat. Wij zijn als provincie goed aangehaakt op de genoemde trajecten. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/22/aanpak-participatie-luchtvaart-en-reikwijdte-luchtvaartnota-2020-2050
Voorstel Presidium23-04-2020: afdoeningsvoorstel komt aan de orde in de commissievergadering van M&B op 15 juni 2020.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageM13-2018.pdf