Moties


« Terug


ID2652
OnderwerpBomen voor klimaat en stikstof
InhoudPS verzoeken het College van Gedeputeerde Staten om: • de kansen voor klimaatbossen met locaties in beeld te brengen;
NummerM68-2019
StatusAangenomen
IndienerZoon, F.A.S. (PvdD)
Mede-indiener
FractiePvdD
PortefeuillehouderRommel, E.
Stemverhouding30-01-2020 De 12 provincies werken met het ministerie van LNV aan een gezamenlijke bossenstrategie. Aanleiding voor deze bossenstrategie is o.a. het uitwerken van de afspraken uit het klimaatakkoord en de druk op de biodiversiteit door o.a. stikstof. Het streven in de bossenstrategie is 10% meer bos (dan nu) in Nederland in 2030. Dat komt neer op 37.000 ha extra bos in heel Nederland. Op dit moment bekijkt elke provincie voor zich welke bijdrage zij kunnen leveren aan dat geheel. Het Ministerie van LNV wil deze zomer een definitieve strategie opleveren.
Datum PS11/11/2019
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS22-09-2020: Uit besluitenlijst GS d.d. 08-09-2020: In het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken! is klimaat een belangrijk thema. In het Noord-Hollands Actieprogramma Klimaat (APK) worden de provinciale klimaatacties uitgewerkt. De acties betreffen de energie-infrastructuur, duurzame elektriciteitsopwekking, de gebouwde omgeving, de industrie, mobiliteit, landbouw en landgebruik, en de verduurzaming van de eigen organisatie. Het Actieprogramma laat in de volle breedte zien wat de provincie deze collegeperiode doet om in 2030 te komen tot 49 procent minder CO2-uitstoot. Besluit GS 08-09-2020: 1. Het Noord-Hollands Actieprogramma Klimaat vast te stellen; 2. Dit Actieprogramma door middel van bijgaande brief ter bespreking aan PS aan te bieden; 3. PS te verzoeken Moties M68/11-11-2019, M103/18-11-2019, M106/18-11-2019, M107/18-11-2019, M111/18-11-2019, M69/11-11-2019, M45/30-9-2019 en M46/30-09-2019 als afgedaan te beschouwen. 12-08-2020 Over de voortgang in onze bijdrage aan de Bossenstrategie, die wij zien als de invulling van deze motie, hebben wij uw Staten bij brief nr. 1370926/1431534 van 2 juni 2020 geïnformeerd. Wij zijn nu met de betrokken terreinbeheerders in overleg over de verdere uitwerking van omvang en locatie van extra bos binnen het NNN. Ook werken we verder uit waar de compensatie moet plaatsvinden van het bos dat gekapt gaat worden ten behoeve van de realisatie van onze natuurdoelen. Over mogelijke locaties voor extra bos buiten het NNN informeren wij u binnenkort in de volgende brief aan uw Staten over de voortgang in onze bijdrage aan de Bossenstrategie. 28-04-2020 In onze brief nr. 1390926/1371108 aan uw Staten van begin maart over de Bossenstrategie van Rijk en provincies hebben wij aangegeven dat onze provinciale bijdrage aan deze Bossenstrategie gezien kan worden als de invulling van motie 68-2019 ‘Bomen voor klimaat en stikstof’. Alle provincies is gevraagd om eind april over vier onderwerpen informatie aan te leveren, te weten 1. Mogelijkheden voor extra bosaanleg binnen het NNN 2. Benodigde compensatie in verband met boskap ten behoeve van natuurdoelen vanaf 2017 3. Gewenste acties voor de vitalisering van het bestaande bos en 4. Mogelijkheden voor versterking van het landschap door de aanleg van houtige elementen. Wij hebben de eerste drie vragen ook voorgelegd aan de terreinbeherende organisaties in de provincie en ronden op basis daarvan nu onze bijdrage af. De volgende stap is dat de ambtelijke bijdragen van de provincies en de bijdragen die aan diverse organisaties uit de bossector zijn gevraagd naast elkaar gelegd worden om tot een totaalbeeld te komen. Daarover vindt weer overleg plaats met de provincies. Dit alles moet leiden tot een ambtelijke concept Bossenstrategie vóór de zomer, waarover na de zomer bestuurlijke besluitvorming plaatsvindt.
Voorstel Presidium22-09-2020: voorstel Presidium volgt nog.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 11-11-2019 > 9.a Ingediende moties/amendementen
Afgedaan met tekst
BijlageM68-2019 AANGENOMEN online versie.pdf