Moties


« Terug


ID2612
OnderwerpMRA (Metropool Amsterdam) begroting en werkplan 2019
InhoudPS verzoeken GS: - de herhaalde wens van P5 tot “concretisering van de doelstelling van het bereiken van de top drie positie als uitgangspunt van alle maatregelen te nemen en het formuleren van meetbare resultaten op weg daar naar toe” in te brengen in de MRA Regiegroep van 10 oktober 2018; - de reacties van de MRA-partners en eventuele toezeggingen van de MRA-organisatie terug te koppelen aan PS, ter bespreking in de eerstvolgende commissievergaderingen;
NummerM35-2018
StatusAangenomen
IndienerLagerveld, F. (VVD)
Mede-indienerAndel, W. van (CDA)
Groot, F.K. de (D66)
Rooij, C.W.M. van (PvdA)
FractieVVD, D66, CDA, PvdA
PortefeuillehouderDijk van, A.
StemverhoudingVoor: VVD, D66, PvdA, CDA Tegen: PVV, SP, GL, PvdD, 50PLUS, CU-SGP
Datum PS10/8/2018
Behandelen inRWK
Stand van zaken GSUit besluitenlijst GS 03-03-2020: Aan Provinciale staten het voorstel te doen motie 35-2018 als afgedaan te beschouwen. 04-02-2020 Geen wijzigingen t.o.v. de laatste stand van zaken. Binnenkort zullen wij u per brief voorstellen om de motie als afgedaan te beschouwen. 27-08-2019: Zie onderstaande stand van zaken d.d. 27-03-2019. 27-03-2019: Aanvullend: in de MRA verantwoording over 2018 wordt aandacht geschonken aan de concrete resultaten van de MRA samenwerking. In het kader van de nieuwe MRA Agenda (waar op dit moment aan wordt gewerkt en waar PS ook bij betrokken zullen worden) wordt daar verder gestalte aan gegeven. Het voorstel is daarmee de motie als afgedaan te beschouwen. 22-01-2019 De MRA-Actieagenda is de inhoudelijke onderlegger van de MRA-samenwerking. Deze Actieagenda is bijna afgerond, aangezien die een looptijd heeft van 2016-2020. Er wordt momenteel gewerkt aan de opstelling van een nieuwe Actieagenda 2.0 voor de periode 2020-2024. Voor het zomerreces zal in PS een sessie worden gepland om de input daarvoor te bespreken. De geactualiseerde MRA-ambities die dan ter tafel komen, kunnen worden beoordeeld vanuit de meetbaarheid en concreetheid van de daarin vermelde doelstellingen, gericht om de MRA-regio naar een Europese top-3 positie te brengen. 05-11-2018 Deze wens is door de CdK en door de portefeuillehouder mobiliteit, die aanwezig waren in de regiegroep van 10 oktober, aldaar ingebracht. Wat betreft ingebrachte wensen en opvattingen (van alle MRA partijen) bij de MRA begroting: hierover heeft de MRA Regiegroep afgesproken een notitie op te stellen met daarin een overzicht van alle ingebrachte wensen en opvattingen, met daarbij telkens een antwoord op de vraag of en zo ja hoe vervolg wordt gegeven aan de desbetreffende wens/opvatting. Wat betreft dit specifieke punt: Het gevoel dat doelstellingen, acties en resultaten van de MRA concreter en meetbaarder moeten worden geformuleerd en verantwoord leefde breder in de Regiegroep. Hier zal vanuit de MRA actie op worden ondernomen. E.e.a. zal verder vorm krijgen in de MRA verantwoording over 2018 en het nog op te stellen werkplan voor 2020.
Voorstel Presidium05-03-2020: Motie is al afgedaan met PS van 9 maart 2020. Brief GS met afdoeningsvoorstel wordt betrokken bij cie RWK 16-03-2020 A-agenda voordracht zienswijze MRA-regiegroep. 11-02-2020: Commissie RWK van 10-02-2020 adviseert om motie M35-2018 als afgedaan te beschouwen. Uitvoering aan de motie is gegeven na bespreking van het Werkplan van de MRA in de commissie RWK van 14 oktober 2019. Voorstel: motie afdoen. 23-01-2020: motie wordt aan de orde gesteld in cie RWK van 10-02-2020. 20-06-2019 afdoeningsvoorstel wordt nog in een van de komende commissie-vergaderingen besproken.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 09-03-2020
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageM35-2018.pdf