Moties


« Terug


ID2678
OnderwerpProvinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur
InhoudVerzoek PS om 1. Gemeenten en waterschappen te laten inventariseren welke culturele en maatschappelijke organisaties die mede bijdragen aan Provinciale doelen als cultuur, cultuur historie en leefbaarheid aan de huidige situatie ten onder dreigen te gaan; 2. Te inventariseren welke maatregelen op korte termijn genomen moeten worden om deze organisaties te helpen de periode tot herstel van een meet normale situatie te overbruggen; 3. Een voorstel aan Provinciale Staten voor te leggen voor het instellen van een ‘Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur’ (PNSI) om de kosten van deze noodmaatregelen voor de korte termijn te dekken; 4. Voorwaarden op te stellen waar een gemeente of waterschap aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een beroep op het PNSI ter ondersteuning van de lokale maatschappelijke en culturele organisaties; 5. Voor de uitvoering samenwerking te zoeken met gemeenten, waterschappen en het Rijk, met in achtneming van ieders eigen competentie; 6. Als startpunt te nemen een richtinggevend maar niet dwingend bedrag van Euro 10 mln; 7. Financiering uit de eigen middelen doch, indien noodzakelijk, vreemd vermogen te overwegen en daarbij een breed financieel instrumentarium te betrekken; 8. Gelet op de urgentie van de problematiek, de uitvoering van de verschillende onderdelen van deze motie zo spoedig mogelijk ter hand te nemen en PS regelmatig te informeren over de voortgang.
NummerM41-2020
StatusAangenomen
IndienerVoskuil, L.Hj (PvdA)
Mede-indienerMaas, van der E.J. (VVD)
Strens, A.J.C.E. (D66)
Kocken, R.P.M. (GroenLinks)
Smaling, E.M.A. (SP)
Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
FractiePvdA, ChristenUnie, GroenLinks, VVD, D66, SP
PortefeuillehouderPels, Z.
StemverhoudingTegen: PVV, 50PLUS/PvdO Voor: Overige fracties (Fracties DENK en Baljeu afwezig)
Datum PS5/18/2020
Behandelen inEFB
Stand van zaken GS20-08-2020: uit besluitenlijst GS d.d. 07-07-2020: Besluit GS 1. Provinciale Staten met een brief te informeren over de voorgenomen uitwerking van moties 41 en 42. 2. De portefeuillehouders RO en Cultuur te machtigen redactionele aanpassingen te doen.15-07-2020 15-07-2020 Op 7 juli jl. hebben wij besloten PS te informeren over de voortgang van de uitvoering van deze motie. Gemeenten in respectievelijk Noord-Holland Noord en Metropoolregio Amsterdam maken een voorstel voor steun uit het noodfonds voor organisaties van bovenregionaal belang buiten Amsterdam. Voor verdere uitwerking en voorwaarden verwijzen wij naar de opgestelde brief. Deze staat onder meer geagendeerd voor de commissie EFB (31-8; leidende commissie)
Voorstel Presidium01-09-2020: in cie EFB van 31-08-2020 is over motie 41-2020 gesproken. Er werd door de commissie een aantal zaken meegegeven. 03-07-2020: de 2e begrotingswijziging met daarin verwerkt de motie over het Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur komt naar verwachting in augustus in cie EFB (en overige commissies) en naar verwachting op 14 september 2020 in PS.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageM41-2020 Aangenomen