Moties


« Terug


ID2651
OnderwerpMotie Stikstofbeleid
InhoudPS verzoeken GS: a. tot de vaststelling van het nieuwe landelijke beleidskader stikstof de beleidsregels voor heel Noord-Holland als enige kader te hanteren; b. In gesprek te blijven met de sectoren die door de beleidsregels geraakt worden, zoals de agrariërs, de industrie en de bouw; c. De effecten van de nieuwe landelijke beleidsregels na invoering, samen met de betrokken sectoren te toetsen aan de praktijk; d. Snel helderheid te verschaffen over integraliteit en effectiviteit van de maatregelen en daarover zo spoedig mogelijk aan PS te rapporteren; e. Elk kwartaal PS een voortgangsrapportage hierover te doen toekomen;
NummerM57-2019
StatusAangenomen
IndienerLeerink, G.L.J. (PvdA)
Mede-indienerStrens, A.J.C.E. (D66)
Wit, de B.G.P. (VVD)
Cardol, M.T. (GroenLinks)
FractiePvdA, D66, GroenLinks, VVD
PortefeuillehouderRommel, E.
StemverhoudingVoor GroenLinks, VVD, D66,PvdA, ChristenUnie, DENK Tegen: 1x D66 en overige fracties Afwezig fractie Baljeu
Datum PS11/11/2019
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS12-08-2020 Brief met afdoeningsvoorstel wordt binnenkort verzonden 20-04-202 het afdoeningsvoorstel van motie 57-2019 komt in de vergadering van NLG in juni op de agenda. Voorstel als afgedaan te beschouwen 04-02-2020 a. Op 6 december 2019 is de Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland door ons vastgesteld ter vervanging van de eerder op 8 oktober vastgestelde Beleidsregel intern en extern salderen. Tot de inwerkingtreding van de Spoedwet Stikstof was de Beleidsregel het enige beleidskader. b. Wij hebben een provinciale Regietafel Stikstof in het leven geroepen, waarin alle betrokken sectoren vertegenwoordigd zijn en waarmee gesproken wordt over de aanpak van de stikstofproblematiek in Noord-Holland. c. De landelijk ingevoerde bronmaatregelen, zoals de door het Rijk gemonitord op effecten in de praktijk. d. In het kader van de gebiedsgerichte aanpak zullen we per gebied bekijken welke bronmaatregelen effectief zijn. Hierbij zullen we zoveel als mogelijk aansluiten bij bestaande gebiedsprocessen. Zodra een maatregelenpakket is vastgesteld, zullen we PS hierover informeren. e. Gezien de dynamiek in het dossier stellen wij voor geen vast moment van rapporteren te hanteren, maar op het moment dat er belangrijke actualiteiten rond het stikstofdossier spelen wij PS hierover informeren, zoals we de afgelopen maanden ook hebben gedaan. f. Daarmee stellen wij voor de motie als afgedaan te beschouwen”
Voorstel Presidium11-06-2020: Een brief met afdoeningsvoorstel wordt nog verwacht en besproken in een commissievergadering van NLG in het najaar. 27-02-2020: afdoeningsvoorstel komt nog aan de orde in een commissievergadering van NLG.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 11-11-2019 > 9.a Ingediende moties/amendementen
Afgedaan met tekst
BijlageM57-2019 AANGENOMEN online versie.pdf