Moties


« Terug


ID2617
OnderwerpProvinciale uitvoeringsregeling Cultuur Noord-Holland
InhoudPS verzoeken GS: met de vrijgevallen middelen een nieuwe uitvoeringsregeling op te stellen, waarbinnen voornoemde culturele instellingen of evenementen succesvol een beroep kunnen doen op provinciale middelen ter ondersteuning van projecten die tot doel hebben: - het (te bouwen) vastgoed dan wel exploitatie te helpen verduurzamen, - of de regionale economie helpen versterken, - of de uitvoering van het monumenten- en landschapsbeleid vervolmaken, - of bij te dragen aan de regionale cultuurhistorie;
NummerM47-2018
StatusAangenomen
IndienerBuijtendorp, T.M. (D66)
Mede-indienerAndel, W. van (CDA)
Doevendans, S. (PvdA)
Wiesehahn, M. (VVD)
FractieD66, VVD, CDA, PvdA
PortefeuillehouderHoek van der, J.
StemverhoudingTegen: PVV. Voor: overige fracties.
Datum PS11/12/2018
Behandelen inEEB
Stand van zaken GSUit besluitenlijst GS d.d. 12-03-2019: Het college besluit: 1. de uitvoeringsregeling eenmalige bijdrage verduurzaming culturele instellingen Noord-Holland 2019 vast te stellen; 2. de uitvoeringsregeling subsidie bovenlokale culturele evenementen Noord-Holland 2019 vast te stellen; 3. het subsidieplafond voor de uitvoeringsregeling eenmalige bijdrage verduurzaming culturele instellingen Noord-Holland 2019 vast te stellen op € 2.000.000,-; 4. het subsidieplafond voor de uitvoeringsregeling subsidie bovenlokale culturele evenementen Noord-Holland 2019 vast te stellen op € 200.000,-; 5. de onder 1 t/m 4 genomen besluiten bekend te maken in het provinciaal blad; 6. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief op de hoogte te brengen. 24-01-2019: uit besluitenlijst GS d.d. 15-01-2019: Het college besluit: 1. om op basis van motie 47-2018 twee uitvoeringsregelingen uit te werken ter ondersteuning van culturele instellingen en evenementen; 2. Provinciale Staten via bijgaande brief over dit besluit te informeren en te vragen om de uitwerking van motie 47-2018 culturele instellingen en evenementen op de B-agenda van de vergadering van de commissie EEB van 11 februari 2019 te plaatsen. 22-01-2019: op 15 januari 2019 hebben GS besloten over een voorstel over de invulling van de motie. Dit voorstel is nu opgestuurd naar PS ter bespreking.
Voorstel Presidium14-02-2019: Cie EEB is op 11-02-2019 akkoord gegaan met afdoening van deze motie. Voorstel: motie afdoen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 04-03-2019
AgendapuntPS 12-11-2018 > 7 Voortgangslijst van moties.
Afgedaan met tekst
BijlageM47-2018.pdf