Moties


« Terug


ID2784
OnderwerpMotie “Betrek mensen met een mobiliteitsbeperking”
InhoudPS verzoeken het college om: •Personen met een mobiliteitsbeperking een plaats te geven in de Actieagenda Actieve Mobiliteit; •Bij de uitwerking van deze Actieagenda Actieve Mobiliteit en de uitvoering in concrete projecten personen met een mobiliteitsbeperking vroegtijdig te betrekken met als doel te bezien op welke manier specifieke inrichtingseisen voor deze groep personen kunnen worden meegenomen; •De Staten over de voortgang en uitvoering hiervan actief te informeren.
NummerM68-2022
StatusAangenomen
IndienerSteeman, M.C. (D66)
Mede-indienerHollebeek, J.P. (PvdD)
Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
Gringhuis, J. (GroenLinks)
Terwal, K.J. (VVD)
FractieD66, PvdD, CU, GroenLinks, VVD
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingVoor: Alle fracties Afwezig: Fractie Baljeu
Datum PS5/23/2022
Behandelen inM&B
Stand van zaken GS21-02-2023: uit besluitenlijst GS d.d. 24-01-2023: In mei 2022 heeft PS de Actieagenda Actieve Mobiliteit 2022-2027 vastgesteld. In deze brief informeert het college PS over de eerste voortgang van de actieagenda. Daarnaast informeert het college PS over de voortgang van de motie M68-2022 (Betrek mensen met een mobiliteitsbeperking). Besluit GS: 1. PS met bijgaande brief te informeren over de voortgang van de Actieagenda Actieve Mobiliteit en de uitvoering van de motie M68-2022; 2. PS te verzoeken de motie M68-2022 als afgedaan te beschouwen. 19-01-2023 Afdoeningsvoorstel 20 februari in cie M&B en 6 mrt PS. 31-10-2022 Deze motie is in de basis geborgd in het beleid. In de op 23 mei jl. door PS vastgestelde Actieagenda Actieve Mobiliteit is de voetganger in de breedte bedoeld: inclusief mensen met een mobiliteitsbeperking. Dit is symbolisch verbeeld in de afbeelding op pagina 4 van de Actieagenda. Daarop staat ook een persoon in een rolstoel. Bij de uitvoering van projecten wordt rekening gehouden met het VN-verdrag Handicap uit 2016 en de Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte. Aan de uitvoering hiervan wordt in de periodieke evaluatie van de Actieagenda aandacht besteed. Daarnaast heeft een gesprek plaatsgevonden met Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Op basis daarvan wordt gekeken hoe de specifieke behoeften van deze doelgroep beter mee kunnen worden genomen, om te komen tot bereikbare en toegankelijke mobiliteit voor iedereen. Dit is een continue proces. Voor deze motie volgt binnenkort een afdoeningsvoorstel. 07-09-2022 Deze motie is in de basis geborgd in het beleid. In de op 23 mei jl. door PS vastgestelde Actieagenda Actieve Mobiliteit is de voetganger in de breedte bedoeld: inclusief mensen met een mobiliteitsbeperking. Dit is symbolisch verbeeld in de afbeelding op pagina 4 van de Actieagenda. Daarop staat ook een persoon in een rolstoel. Bij de uitvoering van projecten wordt rekening gehouden met het VN-verdrag Handicap uit 2016 en de Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte. Aan de uitvoering hiervan wordt in de periodieke evaluatie van de Actieagenda aandacht besteed. Binnenkort vindt een gesprek plaats met Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Op basis daarvan wordt gekeken hoe de specifieke behoeften van deze doelgroep beter mee kunnen worden genomen, om te komen tot bereikbare en toegankelijke mobiliteit voor iedereen. Over de uitkomsten worden Provinciale Staten geïnformeerd.
Voorstel Presidium21-02-2023: Commissie M&B van 20-02-2023 stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 9-2-2023: afdoeningsvoorstel heeft per abuis voor afdoening op lijst in PS 06-02-2023 gestaan. Het afdoeningsvoorstel betrof echter motie M68-2019 i.p.v. motie M68-2022. Afdoeningsvoorstel volgt derhalve nog via cie M&B.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 06-03-2023
AgendapuntPS-vergadering 23-05-2022 > 13 Actieagenda Actieve Mobiliteit 2022-2027 & Regionaal Toekomstbeeld Fiets (VD-28).
Afgedaan met tekst
BijlageM68-2022 AANGENOMEN