Moties


« Terug


ID2659
OnderwerpSnelheidsverlaging op provinciale wegen
InhoudPS verzoeken Gedeputeerde Staten 1) Te onderzoeken: - wat de (omgevings- en veiligheids-) effecten zijn van; - en in hoeverre een bijdrage geleverd kan worden aan de oplossing van de stikstofproblematiek door; a) het verlagen van de snelheidslimiet binnen het provinciale wegennet van 100 km/u naar 80 km/u en; b) het (verder) verlagen van de snelheidslimiet op het gehele provinciale wegennet in de omgeving van Natura 2000 gebieden; bijvoorbeeld naar 70 of 60 km/u. 2) De bevindingen uit dit onderzoek op korte termijn (in 2019) te rapporteren aan PS.
NummerM94-2019
StatusAangenomen
IndienerZaal, I. (D66)
Mede-indienerKocken, R.P.M. (GroenLinks)
Doevendans, S. (PvdA)
FractieD66, GroenLinks, PvdA
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingTegen: VVD, FvD, PVV Voor: overige fracties Afwezig; fractie Baljeu
Datum PS11/11/2019
Behandelen inM&B
Stand van zaken GS29-05-2020 uit besluitenlijst GS 26-05-2020: Besluit: 1. Kennis te nemen van het ter uitvoering van motie M94/2019 uitgevoerde onderzoeksrapport ‘Snelheidsverlaging N-wegen Noord-Holland, effect op stikstofdepositie en verkeersveiligheid’; 2. Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de toelichting daarop de volgende conclusies te onderschrijven: a. Er zijn een tiental provinciale wegen/wegdelen waar een snelheidsverlaging tot significante stikstofdepositie verlagende effecten kan leiden in omliggende stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden b. Voor alle overige provinciale wegen/wegdelen is een snelheidsverlaging vanuit verlaging stikstofdepositie gezien niet zinvol c. De wegen/wegdelen van 2a afzettend tegen de richtlijnen van Duurzaam Veilig leidt tot een vijftal die als potentieel haalbaar voor daadwerkelijke realisatie kunnen worden gezien: I. N246 gedeelte Westzaan – A8 (100 naar 80 km/u) II. N502 bij Duinen Den Helder-Callantsoog (80 naar 60 km/u) III. N502/N503 bij Zwanenwater & Pettemerduinen (80 naar 60 km/u) IV. N510 Schoorlse Duinen (80 naar 60 km/u) v. N515 bij Polder Westzaan deel binnen de bebouwde kom (70 naar 50 km/u) 3. De bij 2c vermelde wegdelen nader te onderzoeken en af te wegen in de gebiedsgerichte aanpakken per Natura 2000-gebied; 4. Provinciale Staten via bijgaande brief te informeren over het onderzoek en voor te stellen om daarmee motie M94/2019 als afgedaan te beschouwen. 09-04-2020 Het onderzoek via een extern ingenieursbureau welke benodigd is om de motie te beantwoorden, is lopende. Eindrapportage hierover is eind april voorzien. 2e helft mei zal GS op basis daarvan een besluit nemen en de PS motie (kunnen) beantwoorden 29-01-2020 Voor beantwoording van de vragen zoals gesteld in de motie heeft enerzijds overleg plaats gevonden met het RIVM. Mede naar aanleiding hiervan is recent besloten om de benodigde stikstofdepositie berekeningen uit te vragen bij onze raamcontract partners. Dit om naar tevredenheid het vereiste lokale inzicht van het (mogelijke) effect van een snelheidsverlaging onderbouwd te kunnen verkrijgen. Dit kan het RIVM ons nog niet voldoende leveren. Mede hierom en de tijdsdruk voor beantwoording van de motie, is gekozen voor de offerte uitvraag. Offerte beoordeling vindt deze week (5) plaats en opdrachtverstrekking in week 6.
Voorstel Presidium16-06-2020: Commissie M&B van 15-06-2020 heeft ingestemd met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 29-05-2020: voorstel Presidium volgt na behandeling in de commissie.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 29-06-2020
AgendapuntPS-vergadering 11-11-2019 > 9.a Ingediende moties/amendementen
Afgedaan met tekst
BijlageM94-2019 AANGENOMEN online versie.pdf