Moties


« Terug


ID2593
OnderwerpBegroting 2018: opvolging rapport waterbestendig Westpoort
InhoudPS verzoeken GS: * de regierol op te pakken om te komen met alle betrokken partijen tot concrete plannen voor een betere bescherming van vitale en kwetsbare infrastructuur; * te onderzoeken of er voor andere regio’s in Noord-Holland ook pilots “vitaal en kwetsbaar” nodig zijn;
NummerM109-2017
StatusAangenomen
IndienerBakker, W. (D66)
Mede-indiener
FractieD66
PortefeuillehouderLoggen, C.
StemverhoudingTegen: PVV. Voor: overige fracties.
Datum PS11/6/2017
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS28-04-2020 Vitale en kwetsbare functies krijgen nog steeds te weinig aandacht in stresstest en risicodialoog. De redenen zijn divers: onduidelijk is welke rol het Rijk neemt, waardoor ook de rol voor de regio onduidelijk blijft. De stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie heeft dit probleem geconstateerd en gaat dit opvangen door het instellen van nationale kernteams per functie. Als provincie pakken wij onze verantwoordelijkheid voor klimaatadaptatie. Op 19 maart heeft GS de notitie Bouwstenen Klimaatadaptatie vastgesteld, met als een van de vier pijlers vitale en kwetsbare functies. Mede op basis daarvan gaat de provincie (namens het IPO) het nationale kernteam Olie en Chemie coördineren. De provincie blijft trekker van het projectteam MRA klimaatbestendig/vitale en kwetsbare functies. Naar gemeenten toe zijn kennis opdoen en kennis belangrijke activiteiten. 03-02-2020 De resultaten/bevindingen van dit rapport zijn meegenomen in de aanpak Vitale en Kwetsbare Functies (V&K) in het MRA actieplan MRA Klimaatbestendig en in de Agenda Klimaatadaptatie Noord-Holland (nog in conceptfase). 30-08-2019: Vanuit de Stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie (Deltaprogramma) wordt erop aangestuurd dat de provincies de uitkomsten van de impactanalyses van de Veiligheidsregio’s coördineren en de uitkomsten voor V&K in de klimaatstresstesten van de gemeenten. Het IPO zal hierover een advies uitbrengen. NH heeft aangegeven dit te willen doen, echter niet voor alle V&K functies en onder voorwaarden. Het IPO heeft dit advies overgenomen. In het onderzoek datacenters m.b.t. het energievraagstuk, wordt nu ook het aspect water (bv. beschikbaarheid en kwaliteit) bij droogte meegenomen. Het project om BRZO+ bedrijven bewust te laten worden van hun mogelijkheden om meer weerbaar te zijn tegen klimaatverandering, is gestart. 9-5-2019: Op nationaal niveau is over het onderwerp klimaat bestendigheid vitale en kwetsbare functies nog veel onduidelijkheid, ook over de rol van de provincie. Belangrijk is dat de provincie er voor zorgt dat haar eigen assets klimaatbestendig zijn. B&U heeft een klimaatstresstest voor een aantal tunnels uitgevoerd en verleent deze de zomer de opdracht voor een klimaatstresstest voor de provinciale wegen. Klimaatbestendigheid wordt ook meegenomen bij de realisatie van OV knooppunten. Boven het Noordzeekanaal is een pilot voor evacuatiestrategieën gestart. De uitkomsten, waar het gaat om provinciale wegen, moeten gekoppeld worden aan het provinciale wegen beleid. De provincie gaat bij het Mirt Overleg klimaatbestendigheid agenderen, in samenwerking met de waterschappen. Drinkwater bedrijven in Noord-Holland en energiedistributeurs zijn zelf, en ondersteund door hun koepels, bezig met het vorm geven van hun strategie voor klimaatadaptatie. De provincie is hierbij betrokken. Belangrijk is ook dat dit jaar de relatie met energietransitie en de RESsen verder vorm krijgt. Op MRA niveau is de uitwerking Plan van Aanpak 2019 MRA Klimaatbestendig/vitale en kwetsbare functies gestart met o.a. een (kleine) pilot BRZO bedrijven. Ook de relatie met de pijler wonen klimaatbestendig wordt verder uitgewerkt in een pilot. Klimaatadaptatie en datacentra is een onderwerp dat samen met andere pijlers van de MRA en de drie Noord-Hollands waterschappen opgepakt wordt. 08-01-2019: Op 10 december zijn de producten in het bestuurlijk overleg MRA gepresenteerd. Het Plan van Aanpak 2019 voor het klimaatbestendig maken kwetsbare & vitale functies is goedgekeurd en wordt nu in uitvoering gebracht. Het betreft o.a. -Invulling geven aan de werkambities voor wegen en elektriciteit -Nadere selectie van uit te werken vitale en kwetsbare functies 2019 -Specifieke objecten in de MRA zoals bijvoorbeeld verkeerscentrales, logistiek centrum OroRail, verdeelcentrale Liander -Kansen benutten en kennisontwikkeling door aanhaken bij actuele gebiedsontwikkeling -Verbinden met andere onderdelen/ urgente thema’s van andere MRA pijlers -Communicatieplan bewustwording gemeenten, bedrijven en politiek 23-10-2018 Volgens planning worden deze drie delen/producten, samen met de producten van klimaatbestendig wonen, op 10 december in het BO MRA besproken. Na deze vergadering kan het werkteam het plan van aanpak 2019 een verdere invulling geven. Belangrijk onderdeel is het verbinden met onderdelen van andere MRA pijlers, zoals energietransitie en landschap. 27-06-2018 Voor 2018 heeft een werkteam, bestaande uit vertegenwoordigers van de provincie, waterschappen, gemeenten, vervoersregio en veiligheidsregio een Plan van Aanpak 2018 klimaatbestendige vitale en kwetsbare infrastructuur MRA opgesteld. Het product bestaat uit drie delen: Een ambitiedocument, geconcretiseerd voor elektriciteit en mobiliteit; Kaartenatlas op basis van een QuickScan van de vitale en kwetsbare infrastructuur in de MRA; Plan van aanpak voor het vervolg, 2019 en verder . De QuickScan wordt nu uitbesteed en is in principe in oktober 2018 klaar. De andere werkzaamheden zijn gestart. Ook wordt het werkteam verder ingevuld. Op 10 december worden de producten in het bestuurlijk overleg m.b.t. MRA klimaatbestendig gepresenteerd 12-04-2018 GS pakken de regierol actief op. Aan het Platform Ruimte van de MRA is de Ontwikkelrichting actie 6 “Metropoolregio Amsterdam Klimaatbestendig” gekoppeld. Er zal een visie met bijbehorende strategie opgeleverd worden met twee hoofdproducten waaronder) hoe en waar klimaatbestendige woningbouw moet plaats vinden. De provincie is trekker van dit onderdeel. De inzichten die opgedaan zijn in de pilot Westpoort worden in dit onderdeel meegenomen. Uit de analyses kunnen nieuwe pilots elders in de MRA volgen. Voor het gebied boven het Noordzeekanaal loopt het project Bovenregionale calamiteitenorganisatie en overstromingen. Vitaal en Kwetsbaar is daar een belangrijk onderdeel van. Samen met hetwaterschap en veiligheidsregio’s worden deze activiteiten geïnventariseerd en aan een soort stresstest onderworpen. Vervolgens wordt bepaald wat de urgentie is op dit thema.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageM109-2017.pdf