Moties


« Terug


ID2728
OnderwerpMotie Bijdrage Provincie NH aan actie “Kruidenrijk grasland”
InhoudPS Verzoekt GS: 1. Net als de provincies Noord-Brabant, Groningen, Utrecht en Gelderland €15.000 te doneren aan de crowdfunding-campagne voor 101 hectare kruidenrijk grasland; 2. Dekking te vinden binnen de huidige begroting.
NummerM50-2021
StatusAangenomen
IndienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Mede-indienerKoning-Hoeve, W. (CDA)
Fractie CU, CDA
PortefeuillehouderRommel, E.
StemverhoudingTegen: FvD, Voor: Andere fracties
Datum PS5/17/2021
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS26-10-2021 uit besluitenlijst GS d.d. 07-09-2021: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland dragen € 15.000,- bij aan de crowdfunding actie van Stichting Urgenda voor kruidenrijk grasland. Dit gebeurt als uitvoering van de motie van Provinciale Staten (M50-2021) die op 17 mei 2021 is aangenomen. De bijdrage zal gebruikt worden door Urgenda om deelnemende boeren in Noord-Holland korting te geven op de inkoop van zaadmengsels voor kruidenrijk grasland. Besluit GS: 1. Stichting Urgenda een incidentele subsidie van € 15.000,- te verlenen voor de crowdfunding-actie kruidenrijk grasland; 2. Voor deze incidentele subsidie af te wijken van Aanwijzing 5 arrangement 2 van de Provinciale Verantwoordingssystematiek, welke is vastgelegd in het besluit van Gedeputeerde Staten houdende regels omtrent aanwijzingen voor de subsidieverstrekking Noord-Holland; 3. Van het hierboven genoemde besluit Aanwijzing 4 arrangement 1 toe te passen en het subsidiebedrag van €15.000,- in één keer te verlenen en vast te stellen; 4. Provinciale Staten voor te stellen motie 50-2021 af te doen middels bijgevoegde brief aan PS. 20-10-2021 Het afdoeningsvoorstel voor de motie is geagendeerd in de Commissie NLG, 25 oktober 2021. 01-06-2021 Momenteel wordt uitgewerkt hoe de beoogde bijdrage aan de actie geformaliseerd kan worden. In de planning streven we naar afhandeling hiervan nog voor het zomerreces, of kort daarna.
Voorstel Presidium26-10-2021: afdoeningsvoorstel is besproken in cie NLG van 25-10-2021. De commissievergadering stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 08-11-2021
AgendapuntPS-vergadering 17-05-2021 > 14 Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
Afgedaan met tekst
BijlageM50-2021 AANGENOMEN.pdf