Moties


« Terug


ID2755
OnderwerpMotie tekstwijziging samenwerkingsafspraken MRA “slechts”
InhoudPS zijn van mening dat: - de op bladzijde 39 gebruikte formulering anders zou moeten luiden: In het concept in de alinea “Maak verschil tussen oordeelsvorming en besluitvorming” staat dat het “proces van ‘wensen en opvattingen’ via de weg college, commissie en vaststelling in raden en staten slechts gebruikt wordt bij besluitvorming over MRA Agenda, de vierjaarlijkse meerjarenbegroting en specifiek aangewezen onderwerpen uit de termijnagenda.” Dit moet zijn minimaal. PS verzoeken het college om: - deze wens op te nemen in de brief van GS inzake opmerkingen provincie Noord-Holland betreffende de concept samenwerkingsafspraken.
NummerM153-2021
StatusAangenomen
IndienerKapitein, A.C. (D66)
Mede-indienerMeerten-Kok, M.A.H. (VVD)
Zaal, G.R. (GroenLinks)
Carton, J.J. (PvdA)
Kuiper-Kuijpers, C.D.M. (CDA)
Kostic, I. (PvdD)
Bezaan, I.A. (PVV)
Soest, van W. (50PLUS/PvdO)
Koyuncu, S. (DENK)
Kohler, G.H.J. (JA21)
FractieD66, VVD, GL, PvdA, CDA, PvdD, 50plus/PvdO, DENK, JA21
PortefeuillehouderDijk van, A.
StemverhoudingUnaniem aangenomen (fractie Baljeu en FVD afwezig)
Datum PS9/13/2021
Behandelen inEFB
Stand van zaken GS03-11-2021 In PS vergadering van 15 november 2021wordt besloten of deze motie als afgedaan kan worden beschouwd. 01-11-2021: uit besluitenlijst GS d.d. 26-10-2021: Op 13 september 2021 hebben PS gesproken over de concept-samenwerkingsafspraken van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en terzake twee moties aangenomen. Het College van GS heeft de voorzitter van de transitiecommissie van de MRA per brief geïnformeerd over de opvattingen van PS en GS inzake de concept-samenwerkingsafspraken. Naar aanleiding van alle binnengekomen opmerkingen heeft het MRA-secretariaat een definitieve versie van de samenwerkingsafspraken opgesteld. Die legt het College van GS aan de hand van een Statenvoordracht voor aan PS. Besluit GS: 1. Akkoord te gaan met de samenwerkingsafspraken MRA; 2. Bijgaande voordracht aan PS betreffende de samenwerkingsafspraken MRA vast te stellen; 3. De voordracht met de bijlagen aan PS te zenden door middel van bijgaande brief. 23-09-2021: uit besluitenlijst GS d.d. 21-09-2021: Op 13 september 2021 hebben PS gesproken over de concept-samenwerkingsafspraken van de MRA en terzake twee moties aangenomen. Het College van GS heeft de voorzitter van de transitiecommissie van de MRA per brief geïnformeerd over de opvattingen van PS en GS inzake de concept-samenwerkingsafspraken. Besluit GS: 1. Bijgaande brief in reactie op de concept-samenwerkingsafspraken MRA, aan de transitiecommissie MRA te verzenden; 2. Aan PS voor te stellen de moties 2021-153 en 2021-157 daarmee als afgedaan te beschouwen; 3. De brief aan PS te zenden door middel van bijgaande oplegbrief.
Voorstel Presidium01-11-2021: het afdoeningsvoorstel is besproken in cie EFB van 28-10-2021. De commissie stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 23-09-2021: het afdoeningsvoorstel komt eerst nog aan de orde in cie EFB.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 08-11-2021
AgendapuntPS-vergadering 13-09-2021 > 9 Concept-samenwerkingsafspraken MRA (VD-48).
Afgedaan met tekst
BijlageM153-2021 AANGENOMEN