Moties


« Terug


ID2594
OnderwerpBegroting 2018: Financiële gevolgen regeerakkoord provincie
InhoudPS verzoeken GS: * zo spoedig mogelijk inzicht te verschaffen in de nu bekende financiële gevolgen van het regeerakkoord * zo spoedig mogelijk inzicht te verschaffen in de financiële mogelijkheden die uit een doorlichten van bestaande reserves en voorzieningen voortkomen
NummerM110-2017
StatusAangenomen
IndienerUyl, X.J. den (PvdA)
Mede-indienerAnnaert, E. (VVD)
Keur-Polman, H. (CDA)
Zaal, I. (D66)
FractiePvdA, VVD, D66, CDA
PortefeuillehouderPost, E.
StemverhoudingVoor: alle fracties.
Datum PS11/6/2017
Behandelen inM&F
Stand van zaken GS03-01-2019: uit GS-besluitenlijst d.d. 11-12-2018: het college besluit: Provinciale Staten door middel van brief en de bijlage te informeren over de voortgang van de projecten die in het kader van motie 110 worden uitgevoerd. 06-09-2018: uit GS-besluitenlijst d.d. 04-09-2018: Het college besluit: 1. Provinciale Staten door middel van brief te informeren over de stand van zaken van de projecten voor het thema ‘Energietransitie’ in het kader van motie 2017-110; 2. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 12-04-2018 PS hebben op 26 maart jl. ingestemd met de voorstellen van GS en de Tweede Begrotingswijziging vastgesteld. Hiermee is motie 110 afgedaan. 08-02-2018 Deze motie bestaat uit 3 delen. Op 21 november 2017 zijn PS per brief geïnformeerd over de gevolgen van het Regeerakkoord. Vervolgens zijn PS in januari 2018 op de hoogte gesteld over de ruimte in de reserves en mogelijk nieuwe voorstellen. PS besluiten op 26 maart 2018 of de motie hiermee is afgedaan. 29-01-2018: uit besluitenlijst GS d.d. 16-01-2018: Het college besluit: 1. de ontwerp-Eerste begrotingswijziging 2018 vast te stellen; 2. de Statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor de laatste begrotingswijziging vast te stellen; 3. de EBW 2018 en Statenvoordracht met brief aan Provinciale Staten toe te zenden; 4. de portefeuillehouder Financiën te machtigen voor het uitvoeren van redactionele aanpassingen en zo nodig aanpassingen naar aanleiding van de besluitvorming m.b.t. de afhandeling van motie 110. Het college besluit: 1. PS door middel van brief te informeren over de uitvoering van motie 110/2017; 2. de geprioriteerde voorstellen te beschouwen als een besluit op hoofdlijnen, dat verwerkt wordt in een aparte begrotingswijziging, die zo spoedig mogelijk ter besluitvorming aan de Staten wordt voorgelegd; 3. PS te verzoeken de voorstellen in de Statenvergadering te bespreken; 4. PS voor te stellen de motie als afgedaan te beschouwen. 22-01-2018 In de MRA is in het afgelopen halfjaar gewerkt aan het opstellen van een plan van aanpak voor een klimaatbestendig programma MRA (in lijn met uitgangspunten van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie). Deze wordt besproken en vastgesteld in het platform Ruimte op 7 februari 2018. Trekkers van dit programma zijn de gemeente Haarlem en waterschap AGV. De provincie heeft een belangrijke rol bij verschillende acties die in dit programma zullen worden uitgevoerd, waaronder de analyse van vitaal en kwetsbaar functies in de MRA. Bij deze analyse wordt gebruik gemaakt van de programmatische aanpak en inzichten uit de pilot Waterbestendig Westpoort. Hieruit volgt een strategie om ook in de MRA-regio tot een betere bescherming van de vitale en kwetsbare infrastructuur te komen. Uit deze analyse volgen mogelijk ook nieuwe pilots die kunnen bijdragen aan een geschikte strategie. Daarnaast ligt momenteel de herziening van de provinciale ruimtelijke verordening ter inzage. Daarbij zal artikel 8a “Meerlaagsveiligheid’ wijzigen. Momenteel verplicht dit artikel gemeenten om in de in de toelichting van alle bestemmingsplan de overstromingsrisico’s en daarvoor getroffen maatregelen te benoemen. Met de beoogde wijziging wordt een focus gelegd op bestemmingsplannen met vitale en kwetsbare functies. In de door de provincie opgestelde Handreiking Overstromingsrobuust inrichten is een voorlopige lijst van regionale vitale en kwetsbare functies opgenomen. Deze lijst wordt in afstemming met verschillende partijen nader uitgewerkt 10-01-2018: Uit besluitenlijst GS d.d. 9-1-2018: Het college besluit: 1. de vrije ruimte in de doorgelichte bestemmingsreserves vast te stellen op €69 miljoen; 2. PS door middel van brief te informeren over de uitvoering van motie 110/2017 voor wat betreft de doorlichting van de reserves en de financiële gevolgen regeerakkoord; 3. PS voor te stellen motie 110 voor wat betreft de financiële gevolgen regeerakkoord en doorlichting reserves als afgedaan te beschouwen; 4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
Voorstel Presidium10-04-2018: Cie M&F heeft op 22-01-2018 voorgesteld om het eerste deel van de motie af te doen. Tweede deel van deze motie is behandeld in de PS-vergadering van 26 maart 2018 en kan daarmee ook worden afgedaan. Voorstel: motie afdoen. 13-03-2018: behandeling uitwerking tweede deel van deze motie in PS van 26-03-2018 (voordracht 14-2018; Tweede Begrotingswijziging 2018). 01-02-2018: Over het eerste deel van de motie gaat brief 915999/1010666 van GS aan PS. Deze brief is besproken in Cie MF 22 januari 2018. De commissie adviseert dit deel af te doen. Over het tweede deel van de motie zijn de brieven 1016028/1016030, 1016028/1020773 en 984451/1027172 ontvangen, deze zullen in de commissievergaderingen van februari worden behandeld. Daarna volgt voorstel voor presidium.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS 23-04-2018
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageM110-2017.pdf