Moties


« Terug


ID2667
OnderwerpIntegrale visie op het beheer van bermen en natuurlijke oevers
InhoudPS verzoeken het college van GS: • om een integrale visie op het beheer van wegbermen en oevers op te stellen, bevattende zowel maai- als zaaibeleid, en deze in de aanbestedingen voor de gebiedscontracten mee te nemen;
NummerM115-2019
StatusAangenomen
IndienerHollebeek, J.P. (PvdD)
Mede-indienerAlberts, R. (SP)
Doevendans, S. (PvdA)
FractiePvdD, SP, PvdA
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingTegen VVD, CDA, PVV, 50PLUS/PvdO, fractie Baljeu Voor: overige fracties Afwezig fracties ChristenUnie en DENK
Datum PS11/18/2019
Behandelen inM&B
Stand van zaken GS25-8-2020 Beheerplan Biodiversiteit bermen Op 18 november 2019 is motie 115 aangenomen, waarbij wordt verzocht om een integrale visie op de aanpak van de biodiversiteit in onze bermen op te stellen. Deze visie (Beheerplan verbetering biodiversiteit groenzones Provinciale Infrastructuur, Beheerprincipes) is gereed en wordt door GS aangeboden aan PS. Op basis van deze visie worden in de loop van dit jaar door de gebiedsaannemers beheerplannen Biodiversiteit per (vaar)weg opgesteld, en starten zij in de loop van 2020 met maatregelen die de biodiversiteit moeten verbeteren. De commissie M&B van 31 augustus wordt gevraagd of de motie hiermee als afgedaan kan worden beschouwd. Als de commissie hiermee instemt dan wordt de motie (via het presidium) in PS van 14 september a.s. afgedaan. 20-08-2020: uit GS-besluitenlijst d.d. 07-07-2020: Besluit GS: 1. Provinciale Staten via een brief te informeren over de afhandeling van motie 115-2019, inzake het opstellen van een integrale visie op het beheer van wegbermen en oevers; 2. Aan Provinciale Staten voorstellen motie 115-2019 als afgedaan te beschouwen. 24-4-2020: De definitieve versie van het algemene beheerplan (deel 1) is gereed. Deze wordt voor het zomerreces voorgelegd aan de gedeputeerde en daarna ter informatie verzonden naar PS. Op basis van het algemeen deel in het ‘beheerplan’ wordt in samenwerking met de gebiedsaannemers concrete verbetervoorstellen opgesteld. De verwachting is dat deze na het zomerreces beschikbaar zijn. In 2021 starten de gebiedsaannemers vervolgens met de uitvoering van de verbetervoorstellen. 04-02-2020 Het ‘Beheerplan verbetering biodiversiteit’ per (vaar)weg is in concept gereed en bestaat uit twee delen. Deel 1 bevat een algemeen uitvoeringsbeleid en deel 2 geeft verbetervoorstellen per (vaar)wegtraject. In het algemene deel wordt ingegaan op de werkwijze ten aanzien van maaien bermen, oeverbeheer, zaaien en overige maatregelen die bijdragen aan een hogere biodiversiteit. Op basis van het algemeen deel in het ‘beheerplan’ worden verbetervoorstellen van de gebiedsaannemers gevraagd. De verwachting is dat deze medio 2020 beschikbaar zijn. In 2021 starten de gebiedsaannemers vervolgens met de uitvoering van de verbetervoorstellen. Het definitieve ‘beheerplan, deel 1’ wordt na het zomerreces ter informatie aan PS toegezonden.
Voorstel Presidium03-09-2020: cie M&B van 31-08-2020 stemt in met afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 14-09-2020
AgendapuntPS-vergadering 18-11-2019 > 11 Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud 2020-2027 (VD-81).
Afgedaan met tekst
BijlageM115 AANGENOMEN.pdf