Moties


« Terug


ID2664
OnderwerpMotie van ondersteuning: prioriteit versterking energie-infrastructuur N-H
InhoudPS verzoeken het College van GS: • alles in het werk te stellen om samen met andere overheden en de netbeheerders de knelpunten in zowel wet- en regelgeving als fysiek, proactief op te lossen en de infrastructuur zo spoedig mogelijk op orde te brengen zodat het netwerk klaar is om de extra vraag vanuit de energietransitie aan te kunnen; • hiertoe er bij de netbeheerders op aan te dringen om te beginnen met het verzwaren van de infrastructuur rond die gebieden in Noord-Holland die in potentie op korte termijn het meeste kunnen bijdragen aan de transitie naar duurzame energie; • zich door PS gesteund te weten bij het voortvarend realiseren van deze doelen;
NummerM104-2019
StatusAangenomen
IndienerVries, de A.T.B. (PvdA)
Mede-indienerGielen, A. (GroenLinks)
Hollebeek, J.P. (PvdD)
Klaassen, S. (D66)
FractiePvdA, GroenLinks, PvdD, D66
PortefeuillehouderStigter, E.
StemverhoudingTegen: VVD, FvD, PVV, 50 PLUS/PvdO, fractie Baljeu Afwezig: Fracties ChristenUnie en DENK
Datum PS11/18/2019
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS15-07-2020 Wordt meegenomen in actieprogramma klimaat. 28-04-2020 De motie is aangenomen bij de besluitvorming over het Klimaatakkoord, maar heeft betrekking op het vertalen van de RES’en in ruimtelijk beleid. Dat is aan de orde in de fase na het vaststellen van de RES 1.0, maar uiteraard ook al bij het vaststellen van de RES 1.0 zelf. Op die momenten, bij het vaststellen van de RES 1.0 en de vertaling ervan in ruimtelijk beleid, zullen we ingaan op de vraag of er voldoende draagvlak is voor de ruimtelijke keuzes die in de RES zijn gemaakt. GS werken momenteel aan een participatienota, waarin wordt ingegaan op de wijze waarop gewerkt wordt om draagvlak voor de voorstellen te ontwikkelen. Onder andere door het uitgebreide participatieproces, dat al in gang is gezet bij het opstellen van de concept-RES’en NHN en NHZ. Overigens wijzen wij erop dat draagvlak geen toetsingscriterium is in de Wet ruimtelijke ordening. Met andere woorden: ruimtelijke besluiten kunnen niet op grond van draagvlak genomen worden omdat het geen ruimtelijk relevant criterium is. De Omgevingswet biedt meer mogelijkheden ten aanzien van het stellen van eisen aan participatie en derhalve indirect ook ten aanzien van draagvlak. 25-03-2020 Wordt meegenomen in het actieprogramma Klimaat. 03-02-2020 Uitwerking wordt meegenomen in het actieprogramma Klimaat.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 18-11-2019 > 10.b.1 Moties / amendementen bij Klimaatakkoord
Afgedaan met tekst
BijlageM104 AANGENOMEN.pdf