Moties


« Terug


ID2795
OnderwerpMotie “Recreatie voor mensen met een smalle portemonnee”
InhoudPS dragen Gedeputeerde Staten op: • Met gemeenten in gesprek te gaan en aan te sturen het beleid zo aan te passen dat bij herstructurering van een park zoveel mogelijk beschikbaar blijft voor mensen met een smalle portemonnee. • Op de kortst mogelijke termijn na het verschijnen van het onderzoeksrapport (naar aanleiding van de aangenomen moties in de Tweede kamer) van de Erasmus universiteit met een terugkoppeling naar PS te komen.
NummerM147-2022
StatusAangenomen
IndienerAlberts, R. (SP)
Mede-indiener
FractieSP
PortefeuillehouderZaal, I.
StemverhoudingTegen: VVD, D66, CDA, Liberaal NH Voor: Overige fracties Afwezig: Fractie Baljeu
Datum PS7/4/2022
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS21-02-2023: uit besluitenlijst GS d.d. 14-02-2023: Op 4 juli 2022 is motie 147-2022 aangenomen. Hierin werden GS verzocht om met gemeenten in gesprek te gaan en erop aan te sturen het beleid zo aan te passen dat bij herstructurering een recreatiepark zoveel mogelijk beschikbaar blijft voor mensen met een smalle portemonnee. Daarnaast werd om een terugkoppeling gevraagd van het onderzoeksrapport van de Erasmus Universiteit. Besluit GS: 1. Als uitwerking van motie 147-2022 bijgaande brief te versturen aan Provinciale Staten; 2. Provinciale Staten voor te stellen de motie (147-2022) als afgedaan te beschouwen. 10-01-2023 Naar aanleiding van deze motie vindt er op 11 januari een overleg plaats met de gemeente Wijdemeren. Spoedig hierna zal GS per brief PS informeren over de afhandeling van deze motie. 31-10-2022 Is in behandeling. De contacten met de gemeenten in Noord-Holland Noord heeft er voor gezorgd dat het behouden van voldoende diversiteit in het aanbod wordt meegenomen in de evaluatie van de regionale afspraken voor verblijfsrecreatie NHN, die met steun van de provincie nu wordt uitgevoerd. GS komt spoedig met een reactie naar aanleiding van het onderzoeksrapport van de Erasmus Universiteit. 22-08-2022 Bij de behandeling van de motie (tijdens de PS vergadering op 4 juli) heeft gedeputeerde Zaal aangegeven dat ze vanuit haar rol als lid van de Stuurgroep Vitale Verblijfsrecreatie NHN reeds een mail had gestuurd naar alle gemeenten in Noord-Holland Noord met het verzoek om te evalueren of de kaders waarmee de regio werkt voldoende sturing geeft aan het behoud van de diversiteit in het aanbod, waaronder voldoende aanbod voor mensen met een smalle portemonnee. De regio werkt momenteel aan een projectplan om deze evaluatie uit te voeren. De provincie ondersteunt de regio daarin.
Voorstel Presidium21-02-2023: het afdoeningsvoorstel komt eerst aan de orde in een van de commissievergaderingen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
AgendapuntPS-vergadering 04-07-2022 > 1 Opening en mededelingen.
Afgedaan met tekst
BijlageM147-2022 AANGENOMEN.