Moties


« Terug


ID2602
OnderwerpOverlegjaar agrarisch natuurbeheer
InhoudPS verzoeken GS: * in het komende verkenningsjaar in overleg te treden met de agrarische collectieven en TBO’s over hoe de biodiversiteitsdoelen en beheerdoelen binnen het NNN gehaald zouden kunnen worden (zoals al door de gedeputeerde toegezegd in de expert-bijeenkomst) en daarvoor een neutrale procesbegeleider aan te trekken; * hiervan regelmatig een terugkoppeling te geven aan de commissie NLM; * te onderzoeken welke andere werkwijzen en/of financiële of juridische instrumenten er nodig zijn om de provinciale doelen op dit gebied te behalen met inzet van samenwerkende agrarische collectieven en TBO’s en de resultaten van het onderzoek zo mogelijk in te zetten om de bestaande instrumentenkoffer ten behoeve van de realisatie van NNN te vergroten;
NummerM126-2017
StatusAangenomen
IndienerWeemhoff, C. (D66)
Mede-indienerGroot, J.M.E. de (SP)
Jellema, A.A.J. (PvdA)
Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
Koning-Hoeve, W. (CDA)
Langen van-Visbeek, A. (VVD)
FractieD66. CDA, PvdA, VVD, ChristenUnie-SGP, SP
PortefeuillehouderRommel, E.
StemverhoudingTegen: PVV/PvdD/ 50PLUS. Voor: overige fracties
Datum PS11/13/2017
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS28-01-2020 Eind 2019 hebben uw Staten de voordracht vastgesteld ter afronding van het verkenningsjaar agrarisch natuurbeheer. Onderdeel van de besluitvorming bij deze voordracht was om de motie als afgedaan te beschouwen. Wij stellen u voor om deze motie van de lijst te halen. 27-08-2019: Medio juli is door partijen een onderhandelaarsakkoord bereikt. Momenteel leggen partijen dit onderhandelaarsakkoord voor aan hun achterban. Als alle partijen definitief ‘groen licht’ hebben gegeven, zal het onderhandelaarsakkoord in GS worden gebracht en vervolgens bij voordracht aan PS worden voorgelegd. Op dat moment zal ook aan PS worden voorgesteld om de motie als afgedaan te beschouwen. 19-09-2019: uit besluitenlijst GS 17-09-2019: Besluit 1. Een overeenkomst aan te gaan met: Agrarische natuur- en landschapsvereniging de Lieuw Texel; Vereniging agrarisch natuurbeheer Hollands Noorden; Gebiedscoöperatie Noord-Holland Zuid; Vereniging agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land & Dijken; Staatsbosbeheer; Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten In Nederland; Stichting Landschap Noord-Holland en LTO-Noord, ter afsluiting van het “Verkenningsjaar biodiversiteitsdoelen en beheerdoelen binnen het Natuurnetwerk Nederland”; 2. De portefeuillehouder natuur te machtigen deze overeenkomst namens Gedeputeerde Staten te ondertekenen, onder voorbehoud van positieve besluitvorming door Provinciale Staten; 3. De voordracht vast te stellen en deze middels bijgaande brief door te geleiden aan Provinciale Staten;. 4. Aan Provinciale Staten te verzoeken motie 126-2017 als afgedaan te beschouwen. 27-3-2019 Provinciale Staten is geïnformeerd per brief, 15 februari 2019 nr.1175373/1172775. Door partijen is een concept voor een overeenkomst opgesteld, met uitgangspunten en instrumenten en een ambitie om in drie pilotgebieden aan de slag te gaan om, samen met alle betrokkenen, het NNN te realiseren. Partijen willen de haalbaarheid onderzoeken van een nieuw instrument, een vorm van agrarisch natuurbeheer met een aanvullende langjarige overeenkomst om natuureisen te borgen, inclusief afspraken over handhaving en sancties van de afgesproken verplichtingen, als mogelijk instrument voor realisatie van NNN 14-02-2019: uit besluitenlijst GS d.d. 12-02-2019: Het college besluit: 1. kennis nemen van de brief met bijlage van de onafhankelijk procesbegeleider over de voortgang van het verkenningsjaar agrarisch natuurbeheer in het NNN; 2. Provinciale Staten door middel van brief te informeren over de voortgang van het verkenningsjaar. 8-1-2019 Aan de commissie is in oktober 2018 een tussenrapportage beschikbaar gesteld. Er wordt toegewerkt naar een set afspraken om vervolgens in een paar gebieden aan de slag te gaan met inzet van verschillende instrumenten 21-11-2018: Partijen hebben eind september een voortgangsrapportage opgesteld en deze is ook PS ter beschikking gesteld. Door middel van veldbezoek is kennis gemaakt met diverse vormen van samenwerking en natuurbeheer (o.a. erfpacht en natuurboeren, model Eemland en realisatie NNN met het gebied in Krimpenerwaard). Er worden instrumenten verkend die kunnen bijdragen aan realisatie van natuur en faciliteren van partijen in een gebied. (Natuur: Tussenrapportage verkenningsjaar NNN (C-agenda NLWM 29-10-2018)) 17-10-2018: zie stand van zaken bij 10-04-2018 18-06-2018: zie stand van zaken bij 10-04-2018 10-04 -2018: met de terreinbeheerders, de agrarische collectieven en LTO-Nederland is het verkenningsjaar gestart, onder leiding van de heer F Evers als onafhankelijk proceseigenaar. Wij hebben de ambitie om uw Staten bij de behandeling van het Natuurbeheerplan 2019 (in uw vergadering in het najaar 2018) zicht te kunnen bieden op een akkoord tussen alle betrokken partijen. Uiteraard is de vraag of een dergelijk akkoord tot stand komt, en wat de inhoud hiervan is, afhankelijk van het verloop van de werkbijeenkomsten. 22-02-2018: uit besluiten-lijst GS d.d. 20-02-2018: Het college besluit: Provinciale Staten door middel van brief te informeren over de voortgang bij de uitvoering van motie M126 (aangenomen door PS op 13 november 2017) inzake het verkenningsjaar biodiversiteitsdoelen en beheerdoelen binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 8-1-2018: Een extern proces-begeleider is ingeschakeld en deze procesbegeleider voert oriënterende gesprekken met vertegenwoordigers van de agrarische collectieven en de terreinbeheerders. Wanneer deze oriënterende gesprekken leiden tot consensus over de aanpak van het verkenningsjaar, zal de opdracht aan de extern procesbegeleider door GS worden vastgesteld en ter kennisname aan uw Statencommissie NLWM worden gezonden.
Voorstel Presidium27-02-2020: het afdoeningsvoorstel komt nog aan de orde in een commissievergadering van NLG. 23-01-2020: Update van stand van zaken volgt na de cie NLG van 10-02-2020. 29-10-2019: voorstel presidium volgt na PS van november.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageM126-2017.pdf