Amendementen


« Terug


ID94
NummerA11-2020
OnderwerpAmendement Niet overnachten in Het Twiske
InhoudPS verzoeken GS Overwegende dat: Het concept ambitiedocument Twiske-Waterland uitspreekt ‘overnachtingsmogelijkheden te willen ontwikkelen, met inachtneming van natuurkwaliteiten op basis van natuurwet- en regelgeving’; Volgens het bestemmingsplan overnachtingen in Het Twiske op dit moment niet zijn toegestaan; Het toestaan van grootschalige overnachtingen daar dus een verruiming van betekent; Het Twiske een Natura 2000- en Vogelrichtlijngebied is dat vrijwel geheel binnen het Natuurnetwerk Nederland valt; De druk op dit natuurgebied nu al hoog is en het mogelijk maken van grootschalige overnachtingsmogelijkheden de natuur nog meer zal belasten; Verder overwegende dat: Gedeputeerde Staten een zienswijze op het ambitiedocument hebben voorbereid; In deze concept-zienswijze het volgende staat opgenomen: ‘overnachten moet mogelijk zijn met inachtneming van natuurkwaliteiten en natuurwet- en regelgeving, in de vorm van een bij het landschap passende maat en schaal’; Besluiten in bovengenoemde zienswijze toe te voegen: . ‘Noord-Holland is geen voorstander van het toestaan van grootschalige overnachtingen in Het Twiske’
FractieGroenLinks-SP-ChristenUnie
IndienerEr, A. (GroenLinks)
Mede-indienerAlberts, R. (SP)
Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
StemverhoudingTegen: VVD/D66/CDA. Voor: Overige partijen.
Datum PS3/9/2020
AgendapuntPS-vergadering 09-03-2020 > 10 Zienswijze Ambitiedocument Twiske-Waterland (VD-08).
BijlageA11-2020 AANGENOMEN.pdf