Moties


« Terug


Datum7/9/2019
AgendapuntRaadsvergadering 09-07-2019 > 4.a Raadsvoorstel Eerste halfjaarrapportage 2019 - begrotingswijziging nr. 1 - wijziging investeringskredieten - kadernota 2020 (no 19 020)
TitelXIII Motie "Kleinschalige zelfstandige woonzorgvormen"
StatusOvergenomen
RaadsledenMartine Koopman (D66)
Wil van Nunen (PvdA)
Annemie Koegler-Bohm (CDA)
Mark Wit (GL)
Floor van Amerongen (GBR)
Romy de Man (OR)
PortefeuillehouderArmand van de Laar
ToelichtingIn het coalitieakkoord is aangegeven “Voor senioren willen we vernieuwende woonconcepten stimuleren” - Door de toename van het aantal 75-plussers en doordat steeds meer mensen met een beperking zelfstandig wonen, het beroep op maatwerk toeneemt en vragen complexer worden; - er een grote vraag uit de samenleving komt ook van onze inwoners (vooral ouderen) om kleinschalige zelfstandige woonzorgvormen in de eigen vertrouwde omgeving te kunnen realiseren; - er door het kabinet een Taskforce Wonen en Zorg is gestart die onder meer tot taak heeft te stimuleren, dat in alle gemeenten de lokale opgave in beeld wordt gebracht en dat woonzorgvisies worden ontwikkeld op basis waarvan prestatie-afspraken kunnen worden gemaakt - er een subsidieregeling Wonen en Zorg bestaat voor bewonersinitiatieven en sociale ondernemers die wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Overwegende dat: - kleinschalige woonzorgvormen een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van gepaste woonruimte voor de in de Uitvoeringsagenda genoemde doelgroepen; - deze woonzorgvorm een bijdrage kan leveren aan het verder terugdringen van de overbelasting van mantelzorgers; - er een belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan het welzijn van de genoemde doelgroepen (tegengaan van gevoelens van onveiligheid, eenzaamheid) en dragen ertoe bij dat minder mensen in een ongeschikte woning (komen te) wonen.
Einddatum10/15/2019
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie Kleinschalige zelfstandige woonzorgvormen (versie 2).pdf