Moties


« Terug


Datum7/9/2019
AgendapuntRaadsvergadering 09-07-2019 > 4.a Raadsvoorstel Eerste halfjaarrapportage 2019 - begrotingswijziging nr. 1 - wijziging investeringskredieten - kadernota 2020 (no 19 020)
TitelXVIII Motie "Breng scholen en hulpverlening dichter bij elkaar"
StatusOvergenomen
RaadsledenAnnemie Koegler-Bohm (CDA)
Wil van Nunen (PvdA)
Mohamed Majjaoui (WIJ)
Floor van Amerongen (GBR)
Martine Koopman (D66)
Romy de Man (OR)
Portefeuillehouder
Toelichting• Het college zich tot doel heeft gesteld om achterstanden in het onderwijs zoveel mogelijk weg te werken; • Er 10 tot 12 % van de jongeren gebruikt maakt van jeugdzorg; • Dat percentage naar beneden zouden moeten door meer in te zetten op vroegsignalering; • De scholen daarbij een cruciale rol kunnen spelen; De raad overweegt dat: • De relatie tussen onderwijs en jeugdzorg daarvoor verder verstevigd moet worden zodat er een betere samenwerking is op scholen met minder zorgpartners en met meer vaste (huidige) functionarissen; • De verwijsrol op het gebied van onderwijs, jeugdzorg en andere hulpverlening nog onvoldoende dichtbij het onderwijs belegd is; • Late of (te) late aanpak van (kleine) problemen vaak leidt tot grotere problemen zoals (langdurig) thuiszitten en achterstanden in het onderwijs weer dreigen toe te nemen. Spreekt zich uit: Dat het wenselijk is te onderzoeken om: • Achterstanden in het onderwijs voortvarend terug te dringen; • Het aantal thuiszitters verder omlaag te brengen; • Hoe scholen en hulpverlening elkaar kunnen versterken en verbinden zonder dat hier binnen school een extra functie voor wordt gecreëerd; • Hoe bijvoorbeeld een bestaande verwijzer directer verbonden kan worden aan scholen of welke persoon die mogelijk al verbonden is aan school verwijzer te maken en/of extra tools in handen te geven om vroegsignalering op te pakken; • De vraag naar jeugdhulp stabiliseren/omlaag te kunnen brengen. Middels het inzetten van een pilot en daarmee snel te onderzoeken of er een slimme combinatie te maken is tussen vroeg signalering/aanpak in het onderwijs en jeugdzorg (zoals regionaal gebeurd voor speciaal onderwijs) en andere vormen van hulpverlening.
Einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie Breng scholen en hulpverlening dichter bij elkaar_definitief.docx