Amendementen


« Terug


ID74
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 17-07-2017 > 13 Ambitiedocument energietransitie
OnderwerpToevoegen dashboard energiemix (AM13-1)
IndienersPaus, Remko de (GroenLinks)
StatusVerworpen
PortefeuillehouderEd Anker
Verantwoordelijk ambtenaar
Toelichtingstellen wij de raad voor het voorstel als volgt te wijzigen: Beslispunt 2 te wijzigen in: "Zwolle is uiterlijk in 2050 energieneutraal" Een beslispunt 3 toe te voegen: "In te stemmen met de in deze beslisnota opgenomen energiemix, die in 2050 een vermindering van de CO2-uitstoot oplevert van 104 kton voor elektriciteit en 66 kton voor warmte. A. Hierover jaarlijks bij de PPN een actualisatie te presenteren {mede op basis van technologische ontwikkelingen, maar ook op basis van de groei van het energieverbruik door de economische groei) en hierover met de raad een apart debat te voeren. B. Zo spoedig als mogelijk de bijdrage van allereerst biomassa en vervolgens windenergie terug te dringen, zonder daarbij de ambities in gevaar te brengen." Bij de argumenten 3.1 toe te voegen: "Op basis een concrete mix kan in het vervolg aan de knoppen worden gedraaid.
Bijlage(s)2017-07-17 AM13-1 Toevoegen dashboard energiemix