Hoog contrast

Vergaderingen

Toezeggingen (Wijchen)


« Terug


ID57
Startdatum10/25/2018
AgendapuntRaadsvergadering 25-10-2018 > 10 18 7B 17177 Rapport Grip krijgen op Veilig Thuis - bespreken -
TitelRapport Rekenkamercommissie “Grip krijgen op Veilig Thuis”
ToezeggingHet college te verzoeken, gelijktijdig met het aanbieden van het voorstel voor aanpassing van de Gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid, verslag aan de raad uit te brengen over de gevoerde gesprekken met de regiogemeenten, daarmee bereikte resultaten en nog uit te voeren activiteiten voor alle gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Wijchen participeert, betreffende: i. De (planning van de) aanpassing van de gemeenschappelijke regelingen op de punten genoemd in beslispunt 4a en 4b; ii. De gehanteerde overwegingen bij de recente benoemingen van leden van het DB; iii. De te volgen procedure op het moment dat gemeenten in de toekomst in samenwerking een (nieuwe) taak moeten oppakken; iv. De te volgen werkwijze om de Samenwerkingswijzer (digitale instrument met informatie over de gemeenschappelijke regelingen en maatschappelijke partners) actueel te houden; v. Het actueel, volledig en goed geordend hebben en houden van de onderliggende dossiers in het archiveringssysteem; vi. De wijze waarop ervaringen met controle en toezicht uit andere sectoren hierbij zijn of nog worden meegenomen.
Raadsleden
Fractie(s)
PortefeuillehouderBurgers, T.T.M. (Titus)
Deadline2/1/2019
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingRealisatie van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport staat omschreven in de nota 19/40955 "Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD", en is tevens toegelicht in de informatiebijeenkomst van de raad op 23 januari 2020.
Behandelend teamDomein Sociale leefomgeving - team WMO, jeud en gezondheid
Behandelend medewerker92b93217-4e6b-4a3e-ae0b-3b504390284d
Voortgang bijgewerkt op1/29/2020
Datum afdoening9/15/2020
GerealiseerdWel gerealiseerd