Hoog contrast

Vergaderingen

Toezeggingen (Wijchen)


« Terug


ID58
Startdatum10/25/2018
AgendapuntRaadsvergadering 25-10-2018 > 10 18 7B 17177 Rapport Grip krijgen op Veilig Thuis - bespreken -
TitelRapport Rekenkamercommissie “Grip krijgen op Veilig Thuis”
ToezeggingDe griffier te verzoeken om in het presidium zo spoedig mogelijk na het besluit van de raad de volgende onderwerpen te agenderen: i. De behoefte aan het opstellen van actuele beleidsplannen op basis waarvan de raad het college een opdracht meegeeft naar de bestuursvergaderingen van de gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen. iv. uiterlijk 1 februari 2019 verslag uit te brengen aan de raad over de resultaten van beslispunten 4d i en 4d iv tot en met 4d iv, zodat er in samenhang met de resultaten uit beslispunten 4a tot en met 4c over gesproken en waar nodig besloten kan worden door de raad. v. Hoe het presidium om wil gaan met de behandeling van paragraaf 8 Verbonden partijen uit de programmabegroting. vi. Hoe het presidium in de toekomst, in het geval nieuwe taken op de gemeente af komen, die in samenwerking met andere gemeenten moeten worden uitgevoerd, van meet af aan de samenwerking met die andere gemeenten wenst te zoeken o.a. om af te stemmen hoe met de formele kant en met de risico’s kan worden omgegaan.
Raadsleden
Fractie(s)
PortefeuillehouderBurgers, T.T.M. (Titus)
Deadline2/1/2019
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingToezegging gerealiseerd door middel van informatienota 'Stand van zaken onderzoek Grip krijgen op Veilig Thuis' (17177)
Behandelend teamGriffie Wijchen
Behandelend medewerkerce6a37b5-bf0e-48ea-8493-04720c36c2c1
Voortgang bijgewerkt op
Datum afdoening4/25/2019
GerealiseerdWel gerealiseerd