Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID282
Datum vraag2/3/2020
OnderwerpFietspad Ravensteinseweg
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenGatzen, P.G.W. (Peter)
ToelichtingVragen: 1. Waarom is er al een aanvraag voor een omgevingsvergunning neergelegd terwijl nog niet alle natuuronderzoeken (b.v. naar eekhoorns en vleermuizen) afgerond zijn? 2. Waarom heeft het college geen ontheffing aangevraagd bij de Provincie Gelderland voor deze plannen ondanks de aanbevelingen? 3. Waarom is het college al gestart met voorbereidende werkzaamheden zonder omgevingsvergunning en zonder provinciale ontheffing? 4. Hoe denkt het college gevolg te geven aan de aanbevelingen van het adviesbureau met betrekking tot het werken in het broedseizoen gezien de te verwachten dichtheid aan broedgevallen? 5. De Provincie Gelderland stelt eisen aan het kappen van houtopstanden. https://www.gelderland.nl/Wet-Natuurbescherming-Bos-en-bomenrijen,-melding-van-kappen-(houtopstanden). Valt het plan voor het fietspad ook onder dit regime? Zo ja, is er melding gedaan c.q. een ontheffing verleend voor het kappen van ruim 50 bomen? 6. Kan het college inzage geven in de kostenafweging tussen het kappen en rooien van ruim 50 bomen, het opvullen van de laaggelegen gedeelte etc. versus de kosten van het aankopen van een extra strook grond? 7. Is het college bereid dit fietspad alsnog buiten deze groene verbindingszone aan te leg-gen of het besluit voor te leggen aan de raad?
Datum antwoord4/7/2020
Bijlage(s)20 42999 Schriftelijke vraag PvdA - Fietspad Ravensteinseweg
20 42999b Beantwoording gestelde vragen PVDA Ravensteinseweg.pdf
Fractie(s)PvdA