Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID265
Datum vraag11/8/2019
OnderwerpAfvalstoffenheffing
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenJoosse-De Visser, M.P. (Marlien)
Wittenberg, E.A.J. (Emmy)
Toelichting1. Bent u het met CDA en D66 eens dat de winst in 2020, vergeleken met 2015 fors is? 2. In dezelfde rechtszaak (zie Gelderlander 6-1-18), gaf de rechter aan dat kosten voor het opruimen van zwerfvuil niet uit de reinigingsheffing mogen worden betaald. Waarom is nog steeds een deel van de kosten schoonhouden wegen (69K) en zwerfaval (46K) opgenomen in de grondslag voor de reinigingsheffing? 3. Het vaste deel van de afvalstoffenheffing is gebaseerd op de kosten. In de begroting 2020 staat hier een kostenpost van € 4,1 miljoen voor opgenomen bij het taakveld afval. Kunt u ons gespecificeerd per kostenpost in tabelvorm een uitsplitsing geven hoe deze € 4,1 miljoen tot stand is gekomen? Inclusief gespecificeerd eventuele kosten uit btw en kosten die eventueel zijn toegerekend uit een ander taakveld. Zodat uiteindelijk uit deze tabel eenvoudig te herleiden valt uit welke kostenposten inclusief bijbehorende bedragen de € 4,1 miljoen is opgebouwd. 4. Kunt u voor de opbouw van de directe inkomsten uit afval (€ 0,7 miljoen) eenzelfde soort tabel opstellen die inzichtelijk maakt uit welke inkomstenbronnen inclusief bedragen de inkomsten op het taakveld afval bestaan? 5. U begroot voor 2020 een batig saldo van € 1,1 miljoen. Betekent dit dat de afvalstoffenheffing te hoog is begroot en teruggave in 2022 zal plaatsvinden bij ongewijzigde eindejaarcijfers? 6. Voor 2019 voorziet u een batig saldo van € 0,9 miljoen. Betekent dit een teruggave voor de burger? Waarom is dit niet in de begroting en in de berekening van de afvalstoffenheffing 2020 verwerkt? 7. Een vergelijking tussen 2019 en 2020 laat zien dat het positieve resultaat 245K hoger is dan in 2019. Waarom is er dan gekozen voor een verhoging van het variabele tarief? 8. In het jaarverslag 2018 van DAR zien we dat Wijchen in 2017 voor 2,2 miljoen diensten afnam en in 2018 is dat teruggelopen naar 1,9 miljoen. a. Waar komt de kostenstijging dan vandaan? b. En hoe werkt dat door naar 2019 en in de meerjarenbegroting?
Datum antwoord11/19/2019
Bijlage(s)19 39010a Beantwoording schriftelijke vragen CDA D66 betreffende afval.pdf
19 39010 Schriftelijke vragen CDA D66 betreffende afval
Fractie(s)CDA
D66