Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID243
Datum vraag5/15/2019
OnderwerpBurgerparticipatie project Tussen Kasteel en Wijchens Meer
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenPeters Sengers, J.G.F.M. (Jan)
Toelichting1. Van inwoners en leden van de klankbordgroep die betrokken zijn geweest bij het burgerparticipatietraject hebben wij begrepen dat zij over de planvorming rond het Wijchens Meer (deellocatie 4) niet gekend of geconsulteerd zijn. Veel omwonenden ook buiten het TKWM gebied geven aan verrast te zijn en hiertegen bezwaren te hebben. Klopt het dat inwoners en de klankbordgroep niet op de hoogte zijn gebracht over mogelijke bebouwing van de noordelijke oevers van het Wijchens Meer? Zo ja, waarom is dit niet gebeurd? 2. Inwoners geven aan dat zij zienswijzen tegen deze plannen zullen indienen en zich zullen verenigen en verzetten tegen deze plannen. Wat betekent dit verzet voor de voortgang van het project en de dialoogfase met de geselecteerde ontwikkelaars? Wat gaat het college de ontwikkelaars over deze bezwaren melden? 3. Is het college bereid om juist over de ontwikkelingen in het gebied tussen de Meerdreef en het Wijchens Meer (gelegen tussen de rotonde aan de Hogeweg tot aan de rotonde bij het politiebureau) alsnog een separate vorm van burgerparticipatie met een grotere groep belanghebbenden te organiseren? Zo nee, waarom niet? 4. Waarom staat er niks in het coalitieakkoord van Kernachtig Wijchen, VVD en PvdA (uit mei 2018) noch in de verkiezingsprogramma’s van deze politieke partijen over dergelijke bebouwing en/of recreatie op het Wijchens Meer en besluit het college nu dat bebouwing tot wel 400 m² op/aan het Wijchens Meer toch mogelijk moet zijn? Welke democratische legitimatie is hiervoor? Hoe zijn inwoners hierin geraadpleegd? 5. Is het in dit stadium van het project nog mogelijk om zonder schadeclaims van marktpartijen: a. de noordelijke meeroever uit het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer te halen? b. te besluiten geen bebouwing toe te staan op of direct aan de noordelijke meeroever? Zo niet, welke veranderingen zijn er dan nog wel mogelijk zonder dat schadeclaims dreigen?
Datum antwoord7/2/2019
Bijlage(s)19 31802a Beantwoording schriftelijke vragen CDA - Burgerparticipatie project Tussen Kasteel en Wijchens Meer.pdf
19 31802 Schriftelijke vragen CDA - Burgerparticipatie project Tussen Kasteel en Wijchens Meer
Fractie(s)CDA