link naar deze pagina

Gemeenteraad - 9 februari 2023

Locatie: Raadzaal in het gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Burgemeester W. Houben
Algemene documenten:

1
Opening
Afwezig:
de heer R. Franssen (VA)
de heer S. van Dinther (DV)
de heer P. Heijnen (DV)
2
Vaststellen agenda (zaak 326155)
3
Toelaten en installeren nieuw raadslid; instellen commissie geloofsbrieven; onderzoek en beëdiging (zaak 345560)
Voorgesteld wordt om de raadsleden Van Oppen, Stoffels en Zinzen te benoemen tot lid van de commissie geloofsbrieven.
4
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 8 december 2022 (zaak 314803)
5
Verordening decoratiestelsel Voerendaal 2023 (zaak 339520)
6
Wegsleepverordening gemeente Voerendaal 2023 (zaak 328300)
7
Toepassing Wet voorkeursrecht gemeenten Heerlerweg (zaak 327805)
8
Regionaal Afstemmeningskader GOVI's Parkstad (zaak 322228)
9
Coronaherstelplan (zaak 312328)
10
Benoeming leden Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Kompas (zaak 345698)
11
Wijziging samenstelling Commissie Samenleving (zaak 345493)
12
Wijziging samenstelling Commissie Leefomgeving (zaak 345691)
13
Ingekomen stukken t/m 31jan23 (zaak 326155)
14
MOTIE CDA-VVD - Actief onderweg naar school
Door de fracties CDA en VVD is een motie ingediend. De motie is vreemd aan de orde van de dag.
15
Toekenning ereburgerschap (zaak 339554)
Op grond van de eerde vastgestelde Verordening decoratiestelsel Voerendaal 2023 dient de toekenning in een besloten vergadering plaats te vinden. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 van de Gemeentewet zal voor de behandeling van het voorliggende raadsvoorstel met gesloten deuren worden vergaderd.
16
Sluiting