link naar deze pagina

Gemeenteraad - 14 mei 2020

Locatie: Digitale raadsvergadering via Microsoft Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Burgemeester W. Houben
Toelichting: De vergadering is live op internet te volgen via de link
https://voerendaal.raadsinformatie.nl/

1
Opening
2
Vaststellen agenda
2.a
Toelating nieuw raadslid
3
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 13 februari 2020
4
Rekenkamercommissierapport Beleidsscan VN-Verdrag Handicap
5
Wegbeheerplan
6
Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg
7
Onderzoek meerwaarde Burgerij
8
1e Begrotingswijziging 2020 GR WOZL en GR WSP Parkstad
9
Verordening Wmo
10
Wijziging GR Stadsregio Parkstad Limburg
11
Visie Geweld hoort nergens thuis
12
Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Thomas
13
Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester en klankbordgesprekken burgemeester
14
Voorlopige gunning a.g.v. aanbesteding accountant voor accountantscontrole voor de boekjaren 2020 t/m 2023
15
Wijziging samenstelling raadscommissie Leefomgeving
15.a
1e Wijziging Winkeltijdenverordening 2017 Voerendaal
15.b
Functionele Integratie (vervallen)
15.c
Moties Vreemd aan de orde van de dag
16
Ingekomen stukken
17
Sluiting