Toezeggingen

IDNummerToezeggingPortefeuillehouderGedaan inDatumAfdWijze van afdoeningGeaccordeerd in raad d.d.
 • 765
 • T2019-026
 • Wethouder Arends vraagt ambtenaren om contact op te nemen met de insprekers om de zorgen over de verkeersveiligheid in de wijk Bolwerk Oost met hen te bespreken.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 2-4-2019
 • 764
 • T2019-025
 • Begin mei (vóór de commissie Ruimte van 7 mei 2019) ontvangt de Raad een reactie van het college op de brief van de provincie Zuid-Holland inzake het aanbod sociale woningvoorraad, zodat de Raad de mogelijkheid heeft om deze reactie te bespreken in de commissie.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 2-4-2019
 • 763
 • T2019-024
 • Achtervangovereenkomst met Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het (laten) uitvoeren van een financiële en juridische stresstest bij een mogelijke fusie van of een overname door 3B wonen, dat de prestatieafspraken in de gelimiteerde achtervangovereenkomst over de investeringen binnen de gemeente Lansingerland gestand houden en de raad hierover te informeren.
 • Albert Abee
 • Cie AB
 • 3-4-2019
 • 762
 • T2019-023
 • Brief U19.02326 Principebesluit bouw woning tussen Noordersingel 72 en 74 Het initiatief betreft het verplaatsen van een bouwvlak. Omdat het concept bouwplan een goed vertrekpunt is voor verdere planvorming, is het voor deze ontwikkeling niet noodzakelijk om aanvullende kaders aan deze ontwikkeling mee te geven. Echter, mocht in het proces van verdere uitwerking van het plan blijken dat de inzichten van de bij het plan betrokken belanghebbenden principieel uiteenlopen, dan wordt de Raad daar actief over geïnformeerd. De Raad wordt geïnformeerd zodra het voorontwerpbestemmingsplan gereed is. Naar verwachting is dit in het tweede kwartaal van 2019. De Raad stelt uiteindelijk het bestemmingsplan vast. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan eind 2019/ begin 2020 ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd.
 • Kathy Arends
 • Brief/memo
 • 9-4-2019
 • 761
 • T2019-022
 • Kindcentrum Rodenrijs: wethouder Van Tatenhove onderzoekt of er draagvlak is bij de collega wethouders uit de regio voor het indienen van een motie bij het VNG-congres om aandacht te vragen voor de situatie dat de normbedragen van de VNG niet voldoende zijn voor het bepalen van de bouwkosten van een schoolgebouw.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 4-4-2019
 • 760
 • T2019-021
 • Brief U19.01832 Principebesluit vergroten woonbestemming Oosteindsepad 5 Als in het proces van verdere uitwerking van het plan blijkt dat de inzichten van de bij het plan betrokken belanghebbenden principieel uiteenlopen, dan wordt de Raad daar actief over geïnformeerd. De Raad wordt geïnformeerd als het voorontwerpbestemmingsplan gereed is. Het uiteindelijke bestemmingsplan wordt naar verwachting eind 2019 aan de Raad ter besluitvorming voorgelegd.
 • College
 • Brief/memo
 • 26-3-2019
 • 759
 • T2019-020
 • Brief U19.02761 Verkeerssituatie Molenweg/Zuidersingel Verkenning naar de verkeerssituatie op de Molenweg en de Zuidersingel. Het college heeft meer tijd nodig voor het opstellen van een verkenning en een goede afweging in dit dossier. Het college verwacht deze binnen twee maanden (uiterlijk begin juni 2019) met de Gemeenteraad te delen.
 • College
 • Brief/memo
 • 4-4-2019
 • 758
 • T2019-019
 • Brief U19.02973 Vragen n.a.v. voortgangsrapportage 2 april 2019, HSL Het is nu nog niet mogelijk om exact aan te geven wat het maatregelenpakket gaat kosten. Die doorrekening moet nog plaatsvinden bij ProRail. Hetzelfde geldt voor het exacte tijdspad voor de uit te voeren werkzaamheden. De planning van ProRail betreft het hele tracé van de HSL. Wanneer de werkzaamheden van het hele traject bekend zijn, is er een exactere planning te maken. Als hierover meer bekend is, wordt de Commissie Ruimte hierover geïnformeerd.
 • College
 • Brief/memo
 • 4-4-2019
 • 757
 • T2019-018
 • De burgemeester zal een voorstel doen om een soort handhelds voor de BOA's aan te schaffen, waarmee zij buiten direct kunnen registreren wat zij doen, zodat er altijd en PV ter beschikking is en verslag op papier. Dat komt naar de raad.
 • Pieter van de Stadt
 • Raad
 • 28-3-2019
 • 756
 • T2019-017
 • Brief U19.02458 Inrichtingsplan Berkel Centrum West Het inrichtingsplan wordt in het derde kwartaal van 2019 aangeboden.
 • College
 • Brief/memo
 • 755
 • T2019-016
 • Brief U19.02377 Voorontwerpbestemmingsplan "Woningbouwlocatie Treurniet" - De Raad wordt naar verwachting in juni 2019 over het ontwerpbestemmingsplan geïnformeerd, inclusief de bijbehorende procedure. Vaststelling staat gepland voor het vierde kwartaal van 2019.
 • College
 • Brief/memo
 • 29-3-2019
 • 754
 • T2019-015
 • De dienstverleningsvisie komt in Q2 2019 als bespreekstuk naar de raad en dient als basis voor de visie op het huis van de samenleving. Het college gaat door met het uitwerken van ideeën voor het huis van de samenleving. Commerciële verhuur gaat niet meer plaatsvinden.
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 13-3-2019
 • Service & contact
 • Q2 - 2019.
 • 753
 • T2019-014
 • Gebieds- en legesverordening Rottemeren - De portefeuillehouder bespreekt de inhoud en de tarieven van de legesverordening in het dagelijks bestuur van het recreatieschap en koppelt de uitkomsten hiervan, al dan niet in de vorm van een gewijzigd voorstel (verordening en/of tarieven), binnen drie maanden terug aan de commissie.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 12-3-2019
 • 752
 • T2019-013
 • Brief van 22 maart 2019 ( U19.01840) over afwegingskader terrassen: pilot terrassen loopt van april 2019 tot april 2020. Ht college informeert over de uitkomsten van de pilot.
 • College
 • Brief/memo
 • 22-3-2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Gereed 2020.
 • 751
 • T2019-012
 • Brief 22 maart over foodtruckfestival en koningsdag (U19.02448): Het college informeert de raad over de evaluatie samen met de Oranjeverenigingen van gelijktijdige evenementen en koningsdagacitiviteiten en de eventuele actualisatie van de subsidieregeling
 • College
 • Brief/memo
 • 22-3-2019
 • Bestuur & Communicatie
 • 750
 • T2019-011
 • Brief Stand van zaken beleidsaccent ‘de leraar trekt aan de bel’ dd 20-12-2018 (u18.11313): aan het actieplan wordt een kolom met meetbare doelen gevoegd. Dit wordt met een begeleidende brief naar de commissie gestuurd.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 14-3-2019
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Q2 - 2019.
 • 749
 • T2019-010
 • In de overeenkomst Right to Challenge dierenweide Leeuwenkuil zijn evaluatiemomenten opgenomen. In de commissie Ruimte zal eind 2019 een terugkoppeling worden gegeven over de vorderingen en de uitvoering.
 • College
 • Brief/memo
 • 19-2-2019
 • Kwaliteitsbeheer Openbare Ruimte
 • 748
 • T2019-009
 • Principebesluit Noordersingel 2 (U18.12374): De Raad wordt geïnformeerd als het (voor) ontwerpbestemmingsplan gereed is. Naar verwachting zal dit in het eerste kwartaal van 2019 zijn. De uiteindelijke vaststelling van het bestemmingsplan wordt eind 2019 verwacht.
 • College
 • Brief/memo
 • 7-2-2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Q2 - 2019.
 • 747
 • T2019-008
 • Voorontwerpbestemmingsplan "Woningbouwlocatie Hoeksekade Noord, deellocatie B" (U19.00436): Tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan wordt de Raad ook geïnformeerd over het ontwerpbeeldkwaliteitsplan inclusief de bijbehorende procedure. Volgens de planning van het college zal dat in mei 2019 plaatsvinden. De vaststelling van beide plannen staat gepland voor de raad van oktober 2019.
 • College
 • Brief/memo
 • 7-2-2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Q2 - 2019.
 • 746
 • T2019-007
 • Warmteleiding over Oost, brief U19.01051 Momenteel zet het college volop in om een leiding met een grotere capaciteit als optie mee te laten nemen in de aanbesteding. Intussen onderzoekt het college met de andere betrokken partijen de verdere concretisering, afname, (financiële) risico’s, etc. Zo worden zoveel mogelijk gegevens verkregen om tot een zo gemotiveerd mogelijke inzet en eventuele besluitvorming van de gemeente Lansingerland te komen. In maart 2019 geeft het college een update over de stand van zaken. De Raad wordt eerder geïnformeerd als daar aanleiding toe is.
 • College
 • Brief/memo
 • 6-2-2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • 745
 • T2019-006
 • Chillplekken en openbare wifi: Een van de inrichtingswensen bij het aanleggen van chillplekken is het realiseren van WiFi. Er komt een dergelijke voorziening als proef bij de chillplek in het Annie MG Schmidtpark. Door diverse technische redenen heeft de uitvoering hiervan vertraging opgelopen. Het college verwacht deze in het eerste kwartaal van 2019 te kunnen realiseren. De aanvraag in het kader van subsidieregeling WiFi4EU is goedgekeurd. Het college informeert de raad in het eerste kwartaal van 2019 over het vervolg hiervan.
 • College
 • Brief/memo
 • 24-10-2019
 • Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd
 • Raadsbrief volgt in Q2 - 2019.
 • 744
 • T2019-005
 • Huurtarieven culturele verenigingen: wethouder Van Tatenhove vraagt wethouder Abee om de toezegging (T2018-081) hierover gedaan in oktober in de commissie te beantwoorden met een brief.
 • Albert Abee
 • Cie Samenl
 • 17-1-2019
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Deze toezegging is afgedaan met raadsbrief U19.00679 d.d. 07-02-2019.
 • 28-3-2019
 • 743
 • T2019-004
 • Jeugdzorg: wethouder Van Tatenhove vraagt bij wethouder Abee na of er inzicht is in de budgetten van het sociaal domein, nu dit budget niet meer apart toegekend wordt. Met name hoe het onderdeel jeugd nu versleuteld zit in de algemene uitkering.
 • Albert Abee
 • Cie Samenl
 • 17-1-2019
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Q2 - 2019.
 • 742
 • T2019-003
 • Rondvraag over meldingsapp openbare ruimte: Eind eerste kwartaal 2019 is er een zeer gebruiksvriendelijke, klantvriendelijke app met GPS beschikbaar voor meldingen.
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 16-1-2019
 • Service & contact
 • Q2 - 2019 geïmplementeerd.
 • 741
 • T2019-002
 • Veiligheidsbeleid: De burgemeester gaat bezien of de in de visie genoemde resultaten (‘toegenomen’, ‘afgenomen’ ) van cijfers en een interpretatie voorzien kunnen worden.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 16-1-2019
 • Maatschappelijke Opgaven
 • In het Jaaractieplan 2019 geeft het college duiding en interpretatie aan de resultaten en cijfers van 2018. De gemeenteraad heeft het jaaractieplan ontvangen met begeleidende brief U19.01834 d.d. 8 april 2019.
 • 740
 • T2019-001
 • Centrumplan Bergschenhoek: De wethouder informeert actief de raad voor de zomer 2019 over de stand van zaken.
 • Kathy Arends
 • Cie AB
 • 16-1-2019
 • Gebiedsontwikkeling en Vastgoed
 • Eind Q2 - 2019.
 • 739
 • T2018-099
 • Memo aan raad T18.15504 Actuele ontwikkelingen specialistische jeugdhulp: Pareto scan casussen: het doornemen van een nader te bepalen aantal grootverbruikers van jeugdzorg en het beoordelen. Het college informeert de raad begin 2019 over dit onderzoek.
 • Ankie van Tatenhove
 • Brief/memo
 • 11-12-2018
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Het college informeert de raad hierover in Q2 - 2019.
 • 738
 • T2018-098
 • Memo aan raad T18.15504 Actuele ontwikkelingen specialistische jeugdhulp: Onderzoek Berenschot naar oorzaken toenemende jeugdzorg in Lansingerland
 • eind januari 2019 is het advies van Berenschot gereed en ontvangt de raad deze.
 • Ankie van Tatenhove
 • Brief/memo
 • 11-12-2018
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Het college informeert de raad hierover in Q2 - 2019.
 • 737
 • T2018-097
 • Brief 13 december 2018 - Actuele ontwikkelingen specialistische jeugdhulp (U18.11288): Uiterlijk in maart 2019 wordt een aanvullend plan opgesteld waarin wij de 'knoppen' van de jeugdhulp waar we aan kunnen draaien identificeren en een concreet (lokaal) plan van aanpak formuleren. Het college informeert de raad hierover in kwartaal 2 van 2019.
 • Ankie van Tatenhove
 • Brief/memo
 • 13-12-2018
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Dit plan wordt gebaseerd op de uitkomsten van het 'Berenschot-onderzoek' uit T2018-098. Het college informeert de raad hierover in Q2 - 2019.
 • 736
 • T2018-096
 • Bibob: De burgemeester geeft schriftelijk een antwoord op de vraag hoe vaak het voorkomt dat er bij bestaande vergunningen een extra Bibob toets gedaan moet worden.
 • Pieter van de Stadt
 • Raad
 • 29-11-2018
 • Per brief (U18.12179 d.d. 18-12-2018) afgedaan voor raadsvergadering van 20 december 2018.
 • 31-1-2019
 • 735
 • T2018-095
 • Belastingverordening: Onlangs is in de Tweede Kamer een voorstel van Pieter Omtzigt aangenomen, waarbij de gemeenten bij diverse verenigingen niet het hoge OZB tarief voor gebouwen in rekening hoeven te brengen. Bij de begroting 2020, volgend jaar dus, over 10 maanden, zal gekeken worden of er nieuwe redenen zijn om daar verenigingen in tegemoet te komen.
 • Albert Abee
 • Raad
 • 29-11-2018
 • Financiën, Inkoop en Facilitair
 • 734
 • T2018-094
 • Mission paper/Bleizo West: Voor deze uitwerking formuleren we samen met Zoetermeer een bestuursopdracht. Afgesproken is dat deze bestuursopdracht voor 1 december geformuleerd is en dat de uitwerking van deze opdracht duurt tot begin april 2019. De uitkomsten hiervan bespreekt het college in het tweede kwartaal van 2019 met de raad.
 • College
 • Cie AB
 • 10-12-2018
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Maart 2019.
 • 733
 • T2018-093
 • De wethouder stuurt voor het eind van het jaar een nadere onderbouwing van het concept 'Huis van de Samenleving' naar de raad
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 1-11-2018
 • Afgehandeld met brief U18.11216 d.d. 19 december 2018.
 • 31-1-2019
 • 732
 • T2018-092
 • Motie M2018-031: De raad bepaalt de kaders: Op de aanpassing dictum 5: ‘ In onderhandelingen met ontwikkelaars aan te geven, dat afspraken over afwijkingen van kaders worden gemaakt onder voorbehoud van goedkeuring van de raad’: De wethouder komt met een voorstel, nadat alles afgewogen is, om aan te geven hoe het werkbaar voor de raad gemaakt gaat worden. Dit kan dan in bespreking gebracht worden.
 • Raad
 • 29-11-2018
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • April 2019.
 • 731
 • T2018-091
 • Bestemmingsplan Berkel Centrum: Het inrichtingsplan wordt voorgelegd aan en besproken met de commissie Ruimte. Uiteraard zullen de opmerkingen serieus genomen worden en meegenomen worden in het definitieve plan.
 • Kathy Arends
 • Raad
 • 29-11-2018
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Q2 - 2019.
 • 730
 • T2018-090
 • Bestemmingsplan Berkel Centrum: De problematiek rond de woning van de heer Vreugdenhil: de familie zal ruim betrokken worden bij de uitvoering van de plannen rondom de woning (de privacy, inpassing in groen en inpassing in water).
 • Albert Abee
 • Raad
 • 29-11-2018
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Q2 - 2019.
 • 729
 • T2018-089
 • Bestemminsplan Berkel Centrum, Motie M2018-29 parkeren centrum Berkel: De bevindingen en metingen die gedaan zijn, liggen in december op de tafel van de raad. Als de raad het agendeert in de commissie, kan er daarna over gesproken worden.
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 29-11-2018
 • Afgedaan middels brief U18.11507 d.d. 19 december 2018.
 • 31-1-2019
 • 728
 • T2018-088
 • Tarieven OV en MRDH: Men is bezig met het opstellen van een tarievenkader. Na bespreking in klankbordgroep en adviescommissie komt de wethouder hiermee naar de raadscommissie, in Q1
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 29-11-2018
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Q3 - 2019.
 • 727
 • T2018-087
 • Ensia verantwoording: De vraag waarom heeft de raad vorig jaar geen informatie verantwoording BRP en PUN heeft ontvangen wordt schriftelijk beantwoord.
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 14-11-2018
 • Afgehandeld met brief U18.11636 d.d. 19 december 2018.
 • 31-1-2019
 • 726
 • T2018-086
 • Begroting: De raad ontvangt voor het einde van het jaar een position paper waarin alle samenhangende dossiers op tafel gelegd worden: wat er te verwachten is, welke positie Lansingerland zal innemen en er in breder kader kan worden bezien wat er allemaal op ons afkomt.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 17-10-2018
 • RO
 • Afgehandeld met brief U18.10482 d.d. 6 november 2018.
 • 20-12-2018
 • 725
 • T2018-085
 • Begroting: Het college komt in december met een brief, waarin het aangeeft hoe het proces eruit ziet om te komen tot een begroting waarin de koppeling wordt gemaakt tussen de doelstellingen en de middelen die hiervoor ingezet worden. Dit zodat de raad deze kan vaststellen, het college met de uitvoering aan de slag kan gaan en vervolgens de raad kan controleren of het geld doelmatig en efficiënt is uitgegeven.
 • Albert Abee
 • Cie AB
 • 17-10-2018
 • FIN
 • Afgehandeld met brief U18.11732 d.d. 19 december 2018.
 • 31-1-2019
 • 724
 • T2018-084
 • Begroting: Op concrete vraag van de VVD over de top 10 m.b.t. bereikbaarheid en toegankelijk voor mensen met een beperking: De wethouder zegt toe dat die inventarisatie goed tegen het licht gehouden gaat worden.
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 17-10-2018
 • Wijkcoördinatie & Projecten
 • Commissie Algemeen Bestuur wordt in Q1 - 2019 geïnformeerd.
 • 723
 • T2018-083
 • Halfjaarrapportage sociaal domein: de commissie ontvangt informatie hoeveel asielgerechtigden werk hebben gevonden en hoeveel re-integratietrajecten er zijn.
 • Kathy Arends
 • Cie Samenl
 • 4-10-2018
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Deze informatie wordt verwerkt in de Jaarrapportage Sociaal Domein 2018.
 • 722
 • T2018-082
 • De Snip: de commissie ontvangt met enige regelmaat of zelfs tussendoor informatie over de voortgang in dit dossier.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Samenl
 • 4-10-2018
 • Gebiedsontwikkeling en Vastgoed
 • Brief U19.00101 d.d. 15 januari 2019. Q2 - 2019.
 • 721
 • T2018-081
 • Huurtarieven culturele verenigingen: de wethouder zoekt uit in overleg met wethouder Abee of de CPI-index die wordt toegepast bij de huren die culturele verenigingen ook achterwege moet blijven gelet op het feit dat coalitie-akkoord spreekt over het ‘bevriezen van de tarieven’, ook voor culturele verenigingen.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 4-10-2018
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Deze toezegging is afgedaan met raadsbrief U19.00679 d.d. 7 februari 2019.
 • 28-3-2019
 • 720
 • T2018-080
 • Hospice: de commissie ontvangt meer uitleg wat WMO ‘begeleiding light’ omvat en wat de mogelijkheden hiervan zijn voor dit dossier.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 4-10-2018
 • E&MO
 • Afgehandeld met brief U18.10154 d.d. 15 oktober 2018.
 • 719
 • T2018-079
 • Verordening elektronische kennisgeving: Het college zal zorgen en borgen dat er op de Lansingerlandse website een link komt te staan. Het gaat dan over bekendmakingen en kennisgevingen, die het karakter hebben om de burger en samenleving te informeren.
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 3-10-2018
 • BI&F
 • Op de website is de pagina Bekendmakingen en regelgeving opgenomen. De toezegging is hiermee afgehandeld.
 • 31-1-2019
 • 718
 • T2018-078
 • Sluipwespen en honingdauw: de wethouder zal onderzoeken welke rol sluipwespen kunnen spelen bij het bestrijden van honingdauw. Na het onderzoek zal de wethouder de commissie informeren over zijn bevindingen.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 11-9-2018
 • Kwaliteitsbeheer Openbare Ruimte
 • Afgehandeld door plaatsing van brief U18.10558 d.d. 5 februari 2019 op het RIS.
 • 28-3-2019
 • 717
 • T2018-077
 • Brief rotondes: de wethouder informeert de commissie wanneer de brief verstuurd wordt.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 11-9-2018
 • RO
 • Afgehandeld met brief U18.09154 d.d. 10 september 2018.
 • 18-10-2018
 • 716
 • T2018-076
 • Rapport Rekenkamer Afvalbeleid etc.: de tips van de heer Muis bv over de openingstijden van het afvalbrengstation, manieren om goed gedrag te belonen, zal de wethouder meenemen in het gesprek over het nieuwe beleid.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 11-9-2018
 • Kwaliteitsbeheer Openbare Ruimte
 • Kaderstelling nieuw beleid is besproken tijdens beeldvormende avond op 12 december 2018 en in de commissie Ruimte van 12 maart 2019. Planning in commissie Ruimte en raad van juni 2019.