Toezeggingen

IDNummerToezeggingPortefeuillehouderGedaan inDatumAfdWijze van afdoeningGeaccordeerd in raad d.d.
 • 782
 • T2019-042
 • Zienswijze GGD: De vraag van de heer Erwich over TBC percentages zal schriftelijk worden beantwoord. ( waar komt het verschil in percentages vandaan
 • in de factsheets staat een index van 2,6 %, bij het basispakket wordt gesproken over een index van 3,4 % )
 • Pieter van de Stadt
 • Raad
 • 13-6-2019
 • 781
 • T2019-041
 • Zienswijze Dunea: De wethouder zegt toe, dat hij binnen Dunea nog eens ruimte probeert te vinden om de discussie te voeren over mogelijke tariefsverlaging
 • Albert Abee
 • Raad
 • 13-6-2019
 • 780
 • T2019-040
 • Gasleidingen: de wethouder zal Stedin verzoeken om een overzicht te maken van risicovolle gasleidingen in Lansingerland. De commissie ontvangt het overzicht.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 11-6-2019
 • 779
 • T2019-039
 • Uitvoeringsmaatregelen Woonvisie Lansingerland 2015-2020: de wethouder stelt een compleet overzicht op van de woningbouwplannen waarin opgenomen wordt wat de verdeling is en wat de toekomstige plannen zijn
 • wat is al besloten en wat komt eraan
 • wat is de typologie van de projecten. Het overzicht wordt voor het zomerreces naar de raad gestuurd.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 11-6-2019
 • 778
 • T2019-038
 • Brief U19.04564 van 17 juni standplaatsen Berkel Centrum: nieuw standplaatsenbeleid in het vierde kwartaal van 2019 vaststellen.
 • Brief/memo
 • 777
 • T2019-037
 • Brief U18.11383 van 11 juni 2019. Nagaan of er afspraken zijn gemaakt bij de overdracht van gronden over het betalen van kosten koper en –voorzover de gemeente betaalt- dekking geborgd is.
 • Brief/memo
 • 776
 • T2019-036
 • Rondvraag over lachgas: er wordt uitgezocht of het mogelijk is om te handhaven mocht er een verbod op het gebruik van lachgas in de APV opgenomen worden. De commissie wordt hierover geïnformeerd.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie Samenl
 • 14-5-2019
 • 774
 • T2019-035
 • PvA Omgevingswet: de wethouder zoekt uit of er een werkgroep (á la de werkgroep decentralisaties) opgezet kan worden en komt hierop terug in de commissie.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Ruimte
 • 7-5-2019
 • 775
 • T2019-034
 • PvA Omgevingswet: de commissie ontvangt een terugkoppeling over de pilot omgevingsvisie Bleiswijk.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Ruimte
 • 7-5-2019
 • 772
 • T2019-033
 • PvA Omgevingswet: er komt één keer per drie maanden een stand van zaken overzicht naar de commissie die bij het agendapunt actualiteiten college besproken kan worden.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Ruimte
 • 7-5-2019
 • 773
 • T2019-033
 • PvA Omgevingswet: de wethouder zoekt uit of er een bestemmingsplanwijziging aankomt die gebruikt kan worden om te experimenteren met de nieuwe werkwijzen van de Omgevingswet (een vervolg op het bp Lint Zuid)
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Ruimte
 • 7-5-2019
 • 771
 • T2019-032
 • PvA Omgevingswet: de stukken ter bespreking in de commissie (zoals genoemd in het PvA) komen het liefst gewoon op tijd maar als dat echt niet kan, dan ontvangt de commissie de stukken uiterlijk het weekend voor de vergadering.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Ruimte
 • 7-5-2019
 • 770
 • T2019-031
 • PvA Omgevingswet: de wethouder bespreek met communicatie de wens om een folder in Jip&Janneke-taal over de omgevingswet te maken en komt hierop terug in de commissie.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Ruimte
 • 7-5-2019
 • 769
 • T2019-030
 • Houtkap: de wethouder gaat in gesprek met Staatsbosbeheer of zij hun communicatie kunnen uitbreiden. Ook bekijkt de wethouder of de communicatie op de gemeentelijke website uitgebreid of geïntensiveerd kan worden.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 7-5-2019
 • 768
 • T2019-029
 • Houtkap: Er wordt een schouw georganiseerd door de gemeente samen met Staatsbosbeheer naar de Essen aan de Merenweg: welke zijn er ziek en welke niet. Zoveel mogelijk worden betrokken partijen hierbij uitgenodigd.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 7-5-2019
 • 767
 • T2019-028
 • Houtkap: de wethouder gaat in gesprek met een ecoloog van Staatsbosbeheer om te bekijken welke effecten de houtkap heeft op de ecologie. De wethouder koppelt terug aan de commissie.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 7-5-2019
 • 766
 • T2019-027
 • Kindcentrum Rodenrijs: wethouder Van Tatenhove onderzoekt of er draagvlak is bij de collega wethouders uit de regio voor het indienen van een motie bij het VNG-congres om aandacht te vragen voor de situatie dat de normbedragen van de VNG niet voldoende zijn voor het bepalen van de bouwkosten van een schoolgebouw.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 4-4-2019
 • 765
 • T2019-026
 • Wethouder Arends vraagt ambtenaren om contact op te nemen met de insprekers om de zorgen over de verkeersveiligheid in de wijk Bolwerk Oost met hen te bespreken.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 2-4-2019
 • 764
 • T2019-025
 • Begin mei (vóór de commissie Ruimte van 7 mei 2019) ontvangt de Raad een reactie van het college op de brief van de provincie Zuid-Holland inzake het aanbod sociale woningvoorraad, zodat de Raad de mogelijkheid heeft om deze reactie te bespreken in de commissie.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 2-4-2019
 • 763
 • T2019-024
 • Achtervangovereenkomst met Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het (laten) uitvoeren van een financiële en juridische stresstest bij een mogelijke fusie van of een overname door 3B wonen, dat de prestatieafspraken in de gelimiteerde achtervangovereenkomst over de investeringen binnen de gemeente Lansingerland gestand houden en de raad hierover te informeren.
 • Albert Abee
 • Cie AB
 • 3-4-2019
 • 762
 • T2019-023
 • Brief U19.02326 Principebesluit bouw woning tussen Noordersingel 72 en 74 Het initiatief betreft het verplaatsen van een bouwvlak. Omdat het concept bouwplan een goed vertrekpunt is voor verdere planvorming, is het voor deze ontwikkeling niet noodzakelijk om aanvullende kaders aan deze ontwikkeling mee te geven. Echter, mocht in het proces van verdere uitwerking van het plan blijken dat de inzichten van de bij het plan betrokken belanghebbenden principieel uiteenlopen, dan wordt de Raad daar actief over geïnformeerd. De Raad wordt geïnformeerd zodra het voorontwerpbestemmingsplan gereed is. Naar verwachting is dit in het tweede kwartaal van 2019. De Raad stelt uiteindelijk het bestemmingsplan vast. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan eind 2019/ begin 2020 ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd.
 • Kathy Arends
 • Brief/memo
 • 9-4-2019
 • 761
 • T2019-022
 • Kindcentrum Rodenrijs: wethouder Van Tatenhove onderzoekt of er draagvlak is bij de collega wethouders uit de regio voor het indienen van een motie bij het VNG-congres om aandacht te vragen voor de situatie dat de normbedragen van de VNG niet voldoende zijn voor het bepalen van de bouwkosten van een schoolgebouw.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 4-4-2019
 • 760
 • T2019-021
 • Brief U19.01832 Principebesluit vergroten woonbestemming Oosteindsepad 5 Als in het proces van verdere uitwerking van het plan blijkt dat de inzichten van de bij het plan betrokken belanghebbenden principieel uiteenlopen, dan wordt de Raad daar actief over geïnformeerd. De Raad wordt geïnformeerd als het voorontwerpbestemmingsplan gereed is. Het uiteindelijke bestemmingsplan wordt naar verwachting eind 2019 aan de Raad ter besluitvorming voorgelegd.
 • College
 • Brief/memo
 • 26-3-2019
 • 759
 • T2019-020
 • Brief U19.02761 Verkeerssituatie Molenweg/Zuidersingel Verkenning naar de verkeerssituatie op de Molenweg en de Zuidersingel. Het college heeft meer tijd nodig voor het opstellen van een verkenning en een goede afweging in dit dossier. Het college verwacht deze binnen twee maanden (uiterlijk begin juni 2019) met de Gemeenteraad te delen.
 • College
 • Brief/memo
 • 4-4-2019
 • 758
 • T2019-019
 • Brief U19.02973 Vragen n.a.v. voortgangsrapportage 2 april 2019, HSL Het is nu nog niet mogelijk om exact aan te geven wat het maatregelenpakket gaat kosten. Die doorrekening moet nog plaatsvinden bij ProRail. Hetzelfde geldt voor het exacte tijdspad voor de uit te voeren werkzaamheden. De planning van ProRail betreft het hele tracé van de HSL. Wanneer de werkzaamheden van het hele traject bekend zijn, is er een exactere planning te maken. Als hierover meer bekend is, wordt de Commissie Ruimte hierover geïnformeerd.
 • College
 • Brief/memo
 • 4-4-2019
 • 757
 • T2019-018
 • De burgemeester zal een voorstel doen om een soort handhelds voor de BOA's aan te schaffen, waarmee zij buiten direct kunnen registreren wat zij doen, zodat er altijd en PV ter beschikking is en verslag op papier. Dat komt naar de raad.
 • Pieter van de Stadt
 • Raad
 • 28-3-2019
 • 756
 • T2019-017
 • Brief U19.02458 Inrichtingsplan Berkel Centrum West Het inrichtingsplan wordt in het derde kwartaal van 2019 aangeboden.
 • College
 • Brief/memo
 • 755
 • T2019-016
 • Brief U19.02377 Voorontwerpbestemmingsplan "Woningbouwlocatie Treurniet" - De Raad wordt naar verwachting in juni 2019 over het ontwerpbestemmingsplan geïnformeerd, inclusief de bijbehorende procedure. Vaststelling staat gepland voor het vierde kwartaal van 2019.
 • College
 • Brief/memo
 • 29-3-2019
 • 754
 • T2019-015
 • De dienstverleningsvisie komt in Q2 2019 als bespreekstuk naar de raad en dient als basis voor de visie op het huis van de samenleving. Het college gaat door met het uitwerken van ideeën voor het huis van de samenleving. Commerciële verhuur gaat niet meer plaatsvinden.
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 13-3-2019
 • Service & contact
 • Q2 - 2019.
 • 753
 • T2019-014
 • Gebieds- en legesverordening Rottemeren - De portefeuillehouder bespreekt de inhoud en de tarieven van de legesverordening in het dagelijks bestuur van het recreatieschap en koppelt de uitkomsten hiervan, al dan niet in de vorm van een gewijzigd voorstel (verordening en/of tarieven), binnen drie maanden terug aan de commissie.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 12-3-2019
 • 752
 • T2019-013
 • Brief van 22 maart 2019 ( U19.01840) over afwegingskader terrassen: pilot terrassen loopt van april 2019 tot april 2020. Ht college informeert over de uitkomsten van de pilot.
 • College
 • Brief/memo
 • 22-3-2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Gereed 2020.
 • 751
 • T2019-012
 • Brief 22 maart over foodtruckfestival en koningsdag (U19.02448): Het college informeert de raad over de evaluatie samen met de Oranjeverenigingen van gelijktijdige evenementen en koningsdagacitiviteiten en de eventuele actualisatie van de subsidieregeling
 • College
 • Brief/memo
 • 22-3-2019
 • Bestuur & Communicatie
 • 750
 • T2019-011
 • Brief Stand van zaken beleidsaccent ‘de leraar trekt aan de bel’ dd 20-12-2018 (u18.11313): aan het actieplan wordt een kolom met meetbare doelen gevoegd. Dit wordt met een begeleidende brief naar de commissie gestuurd.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 14-3-2019
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Q2 - 2019.
 • 749
 • T2019-010
 • In de overeenkomst Right to Challenge dierenweide Leeuwenkuil zijn evaluatiemomenten opgenomen. In de commissie Ruimte zal eind 2019 een terugkoppeling worden gegeven over de vorderingen en de uitvoering.
 • College
 • Brief/memo
 • 19-2-2019
 • Kwaliteitsbeheer Openbare Ruimte
 • 748
 • T2019-009
 • Principebesluit Noordersingel 2 (U18.12374): De Raad wordt geïnformeerd als het (voor) ontwerpbestemmingsplan gereed is. Naar verwachting zal dit in het eerste kwartaal van 2019 zijn. De uiteindelijke vaststelling van het bestemmingsplan wordt eind 2019 verwacht.
 • College
 • Brief/memo
 • 7-2-2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Q2 - 2019.
 • 747
 • T2019-008
 • Voorontwerpbestemmingsplan "Woningbouwlocatie Hoeksekade Noord, deellocatie B" (U19.00436): Tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan wordt de Raad ook geïnformeerd over het ontwerpbeeldkwaliteitsplan inclusief de bijbehorende procedure. Volgens de planning van het college zal dat in mei 2019 plaatsvinden. De vaststelling van beide plannen staat gepland voor de raad van oktober 2019.
 • College
 • Brief/memo
 • 7-2-2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Q2 - 2019.
 • 746
 • T2019-007
 • Warmteleiding over Oost, brief U19.01051 Momenteel zet het college volop in om een leiding met een grotere capaciteit als optie mee te laten nemen in de aanbesteding. Intussen onderzoekt het college met de andere betrokken partijen de verdere concretisering, afname, (financiële) risico’s, etc. Zo worden zoveel mogelijk gegevens verkregen om tot een zo gemotiveerd mogelijke inzet en eventuele besluitvorming van de gemeente Lansingerland te komen. In maart 2019 geeft het college een update over de stand van zaken. De Raad wordt eerder geïnformeerd als daar aanleiding toe is.
 • College
 • Brief/memo
 • 6-2-2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Afgehandeld met brief U19.02701 d.d. 4 april 2019.
 • 745
 • T2019-006
 • Chillplekken en openbare wifi: Een van de inrichtingswensen bij het aanleggen van chillplekken is het realiseren van WiFi. Er komt een dergelijke voorziening als proef bij de chillplek in het Annie MG Schmidtpark. Door diverse technische redenen heeft de uitvoering hiervan vertraging opgelopen. Het college verwacht deze in het eerste kwartaal van 2019 te kunnen realiseren. De aanvraag in het kader van subsidieregeling WiFi4EU is goedgekeurd. Het college informeert de raad in het eerste kwartaal van 2019 over het vervolg hiervan.
 • College
 • Brief/memo
 • 24-10-2019
 • Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd
 • Raadsbrief volgt in Q2 - 2019.
 • 744
 • T2019-005
 • Huurtarieven culturele verenigingen: wethouder Van Tatenhove vraagt wethouder Abee om de toezegging (T2018-081) hierover gedaan in oktober in de commissie te beantwoorden met een brief.
 • Albert Abee
 • Cie Samenl
 • 17-1-2019
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Deze toezegging is afgedaan met raadsbrief U19.00679 d.d. 07-02-2019.
 • 28-3-2019
 • 743
 • T2019-004
 • Jeugdzorg: wethouder Van Tatenhove vraagt bij wethouder Abee na of er inzicht is in de budgetten van het sociaal domein, nu dit budget niet meer apart toegekend wordt. Met name hoe het onderdeel jeugd nu versleuteld zit in de algemene uitkering.
 • Albert Abee
 • Cie Samenl
 • 17-1-2019
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Q2 - 2019.
 • 742
 • T2019-003
 • Rondvraag over meldingsapp openbare ruimte: Eind eerste kwartaal 2019 is er een zeer gebruiksvriendelijke, klantvriendelijke app met GPS beschikbaar voor meldingen.
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 16-1-2019
 • Service & contact
 • Q2 - 2019 geïmplementeerd.
 • 741
 • T2019-002
 • Veiligheidsbeleid: De burgemeester gaat bezien of de in de visie genoemde resultaten (‘toegenomen’, ‘afgenomen’ ) van cijfers en een interpretatie voorzien kunnen worden.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 16-1-2019
 • Maatschappelijke Opgaven
 • In het Jaaractieplan 2019 geeft het college duiding en interpretatie aan de resultaten en cijfers van 2018. De gemeenteraad heeft het jaaractieplan ontvangen met begeleidende brief U19.01834 d.d. 8 april 2019.
 • 740
 • T2019-001
 • Centrumplan Bergschenhoek: De wethouder informeert actief de raad voor de zomer 2019 over de stand van zaken.
 • Kathy Arends
 • Cie AB
 • 16-1-2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Eind Q2 - 2019.
 • 739
 • T2018-099
 • Memo aan raad T18.15504 Actuele ontwikkelingen specialistische jeugdhulp: Pareto scan casussen: het doornemen van een nader te bepalen aantal grootverbruikers van jeugdzorg en het beoordelen. Het college informeert de raad begin 2019 over dit onderzoek.
 • Ankie van Tatenhove
 • Brief/memo
 • 11-12-2018
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Het college informeert de raad hierover in Q2 - 2019.
 • 738
 • T2018-098
 • Memo aan raad T18.15504 Actuele ontwikkelingen specialistische jeugdhulp: Onderzoek Berenschot naar oorzaken toenemende jeugdzorg in Lansingerland
 • eind januari 2019 is het advies van Berenschot gereed en ontvangt de raad deze.
 • Ankie van Tatenhove
 • Brief/memo
 • 11-12-2018
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Het college informeert de raad hierover in Q2 - 2019.
 • 737
 • T2018-097
 • Brief 13 december 2018 - Actuele ontwikkelingen specialistische jeugdhulp (U18.11288): Uiterlijk in maart 2019 wordt een aanvullend plan opgesteld waarin wij de 'knoppen' van de jeugdhulp waar we aan kunnen draaien identificeren en een concreet (lokaal) plan van aanpak formuleren. Het college informeert de raad hierover in kwartaal 2 van 2019.
 • Ankie van Tatenhove
 • Brief/memo
 • 13-12-2018
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Dit plan wordt gebaseerd op de uitkomsten van het 'Berenschot-onderzoek' uit T2018-098. Het college informeert de raad hierover in Q2 - 2019.
 • 736
 • T2018-096
 • Bibob: De burgemeester geeft schriftelijk een antwoord op de vraag hoe vaak het voorkomt dat er bij bestaande vergunningen een extra Bibob toets gedaan moet worden.
 • Pieter van de Stadt
 • Raad
 • 29-11-2018
 • Per brief (U18.12179 d.d. 18-12-2018) afgedaan voor raadsvergadering van 20 december 2018.
 • 31-1-2019
 • 735
 • T2018-095
 • Belastingverordening: Onlangs is in de Tweede Kamer een voorstel van Pieter Omtzigt aangenomen, waarbij de gemeenten bij diverse verenigingen niet het hoge OZB tarief voor gebouwen in rekening hoeven te brengen. Bij de begroting 2020, volgend jaar dus, over 10 maanden, zal gekeken worden of er nieuwe redenen zijn om daar verenigingen in tegemoet te komen.
 • Albert Abee
 • Raad
 • 29-11-2018
 • Financiën, Inkoop en Facilitair
 • 734
 • T2018-094
 • Mission paper/Bleizo West: Voor deze uitwerking formuleren we samen met Zoetermeer een bestuursopdracht. Afgesproken is dat deze bestuursopdracht voor 1 december geformuleerd is en dat de uitwerking van deze opdracht duurt tot begin april 2019. De uitkomsten hiervan bespreekt het college in het tweede kwartaal van 2019 met de raad.
 • College
 • Cie AB
 • 10-12-2018
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • April 2019.
 • 733
 • T2018-093
 • De wethouder stuurt voor het eind van het jaar een nadere onderbouwing van het concept 'Huis van de Samenleving' naar de raad
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 1-11-2018
 • Afgehandeld met brief U18.11216 d.d. 19 december 2018.
 • 31-1-2019