Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Raad - 3 maart 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.J. Gerritsen
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen agenda
3
Ingekomen stukken
3.1
raadsbrieven vanuit B&W
3.2
aan de gemeenteraad
4
Vaststellen notulen
5
Vragenhalfuur
6
Benoeming lid raadspresidium
Portefeuillehouder: Presidium

In artikel 3 lid 1 van de verordening op het raadspresidium 2014 staat: “Het presidium bestaat uit de voorzitter, de burgemeester en maximaal drie andere raadsleden. Er wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van raadsleden van coalitiedragende en niet-coalitiedragende partijen.
Vanwege het neerleggen van het presidiumlidmaatschap van de heer A. de Vries (PvdA) is er een vacature in het raadspresidium.
De volgende raadsleden zijn lid van het raadspresidium:
• Mw. I.A.M. ten Seldam (CDA)
• Dhr. J.B. Wiertz (D66)
• Mw. Y. Bijenhof (VVD)
Er heeft zich één raadslid, Dhr. T.S.M. Stöteler (PVV) kandidaat gesteld voor één vacature in het raadspresidium.
7
Interpellatiedebat: Handelwijze college verkoop Kolkschool
8
Duurzame Energieladder Almelo
Dit agendapunt is verschoven naar de raadsvergadering van 17 maart 2020.
Portefeuillehouder: wethouder Van Mierlo

De gemeente Almelo werkt aan een duurzame samenleving en streeft naar meer duurzame energieopwekking, met als doel in 2050 zo goed als klimaatneutraal te zijn. Daarnaast werkt de gemeente in de regio samen aan een Regionale Energie Strategie (RES). Almelo heeft zich voorbereid door onderzoek te doen naar de kansen en belemmeringen voor duurzame energieopwekking en door het landschap te analyseren. Het resultaat is een Duurzame Energieladder. De concept Duurzame Energieladder is op 7 januari 2020 in het politiek beraad besproken. Naar aanleiding daarvan zijn er aanpassingen doorgevoerd. Het college heeft de definitieve Duurzame Energieladder vastgesteld en legt de definitieve Duurzame Energieladder ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.
9
Vernieuwde verordening maatschappelijk nuttige tegenprestatie
Dit agendapunt is verschoven naar de raadsvergadering van 17 maart 2020.

Portefeuillehouder: wethouder Maathuis

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een nieuwe verordening voor de maatschappelijk nuttige tegenprestatie voor uitkeringsgerechtigden vast te stellen. Daarmee wordt beoogd de mogelijkheden om een tegenprestatie in te kunnen zetten te verbreden en uitkeringsgerechtigden zelf de gelegenheid te geven om voorstellen te doen voor de invulling van een tegenprestatie.
98
Sluiting
99
Besluitenlijst en notulen
100
Aantekeningen