Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Raad - 3 september 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.J. Gerritsen
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen agenda
Vaststellen agenda
- besluitrijpheid raadsvoorstellen
- insprekers
- indienen moties als agendapunt
- bespreekpunten
- stemverklaringen bij hamerstukken
- hamerstukken
- nomineren voor de raadmeter
3
Ingekomen stukken
3.1
raadsbrieven vanuit B&W
3.2
aan de gemeenteraad
4
Vragenhalfuur
5
Motie verkoop Kolkschool - ingetrokken
Motie verkoop Kolkschool d.d. 9 juli 2019 wordt ingetrokken en vervangen door de motie 'Kolkschool naar de A-categorie'.
5.a
Motie Kolkschool naar de A-categorie
6
Doorontwikkeling gemeentelijke organisatie
Portefeuillehouder: burgemeester Gerritsen

Door vertraging in het traject van medezeggenschap kon een gedeelte van het voor 2018 beschikbaar gestelde krediet niet worden aangewend. Het daarmee gemoeide bedrag is bij de jaarrekening 2018 vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. Voorgesteld wordt dit gedeelte ad € 500.000 thans wederom beschikbaar te stellen uit de algemene middelen.
7
Verduurzamen Almelose scholen door faciliteren lening provinciaal Energiefonds
Portefeuillehouder: wethouder Langius

Gemeente Almelo gaat schoolbesturen faciliteren bij het verduurzamen van schoolgebouwen door garant te staan bij een lening van het Energiefonds. De eerste garantstelling is voor SBO De Welle.
97
Sluiting
98
Besluitenlijst en notulen
99
Voorgenomen moties en amendementen
100
AANTEKENINGEN