Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 2 november 2017

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: A.J. Gerritsen
Toelichting: Meerjarenprogrammabegroting 2018
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Organisatieontwikkeling, begroting 2017
Portefeuillehouder: burgemeester Gerritsen

Het college heeft besloten de organisatie te wijzigen. Dit met als doel de betrokkenheid van inwoners te vergroten, hun belang meer voorop te stellen en hiernaar te handelen. Om dat te realiseren wordt de ambtelijke organisatie aangepast en wordt zowel programmasturing als stadsdeelmanagement ingevoerd.
In voorbereiding hierop wordt in 2017 voor dit verandertraject (zowel ambtelijk als bestuurlijk) voor een bedrag van € 704.000 aan kosten gemaakt. Het College kan € 105.000 uit bestaande budgetten van de ambtelijke organisatie financieren en stelt de gemeenteraad voor een bedrag van € 599.000 uit de algemene reserve beschikbaar te stellen.
3
Verzoekbesluit onteigening
Inspreker: de heer Y. Kangus, of een vertegenwoordiger namens de heer Y. Kangus


Portefeuillehouder: wethouder Van Wijk

Voor afronding van de waterboulevard is het noodzakelijk dat de Gemeente Almelo volledig kan beschikken over het horeca- en winkelpand aan de Rosa Luxemburgstraat 15 b. Dit pand is in eigendom van de Gemeente Almelo, maar verhuurd. Omdat de huurder, ondanks het gedurende lange tijd met hem gevoerde overleg, niet wil meewerken aan bedrijfsverplaatsing, stellen wij u voor om de Kroon (het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) te verzoeken om de gronden onder het pand tot onteigening aan te wijzen. Dit ter beëindiging van de huurovereenkomst, zodat de gemeente de waterboulevard kan afronden binnen de met marktpartijen en de provincie afgesproken planning.
A
Programmabegroting 2018
Portefeuillehouder: wethouder Langius

We maken af waar we mee beginnen en lossen knelpunten op die we onderweg tegenkomen. We zorgen dat de nieuwe raad vanaf maart 2018 een goede basis heeft om op voort te bouwen. We richten ons op de kaders die u ons meegaf: financieel herstel en focus op de drie hoofdopgaven: saneren&innoveren, transformatie werk&zorg en binnenstad met herwonnen identiteit.
Er is de afgelopen jaren veel gebeurd. We namen verantwoordelijkheid voor een realistisch financieel herstel. In de periode 2010-2017 hebben we 50 miljoen euro structureel en 110 miljoen euro incidenteel bezuinigd. De gemeentelijke organisatie werd verkleind van 800 naar 600 fte terwijl vanaf 2015 de taken van de drie decentralisaties naar de gemeente overgingen. Desondanks hebben we de stad niet kapot bezuinigd. In de binnenstad begint de vastgoedontwikkeling nu vorm te krijgen. Tevens hebben we ons sociale beleid overeind kunnen houden. Niemand valt tussen wal en schip. Willen we dit vasthouden, dan vraagt dit om doorzettingsvermogen, om net als onze inwoners gezamenlijk de schouders onder Almelo te blijven zetten.
B
Algemene beschouwingen
Om het debat in de raad overzichtelijk, scherp, kort en bondig te houden, is de spreektijd voor de essentie van de algemene beschouwingen 5 minuten per fractie, waarbij de fracties kernachtig aangeven welke punten zij willen wijzigen. Deze punten kunnen mondeling naar voren worden gebracht, desgewenst ondersteund door beeldmateriaal.
De volgorde van sprekers wordt door loting bepaald. Na elke spreker is er ca. 5 minuten ruimte voor politieke vragen van de fracties.
De algemene beschouwingen bevatten de visies van de fracties in relatie tot de Programmabegroting 2017. De strekking van voorgenomen amendementen en moties wordt kernachtig genoemd.
B.1
Presentaties
C
Ingediende amendementen en moties
C.1
Ingediende amendementen
pdf Amendement 2 CU CDA D66 GL LAS - Erfgoedbeleid.pdf (129KB)
pdf Amendement 6 Lijst Çete - Het afval tweewekelijks ophalen in plaats van vierwekelijks.pdf (93KB)
pdf Amendement 7 D.Nu LAS - Opstellen Agenda van Almelo- investeringsagenda.pdf (88KB)
pdf Amendement 9 D.Nu LAS - Bezuiniging van 3,8 mln. euro taakstellend.pdf (81KB)
pdf Amendement 10 LAS D.Nu MP PVA - Verwijderen opmerking College uit raadsvoorstel.pdf (101KB)
pdf Amendement 11 LAS D.Nu PVA MP - Opheffing koppeling OZB-afvalstoffenheffing-rioolheffing.pdf (97KB)
pdf Amendement 12 LAS D.Nu LA PVA - Geen belastingheffing kano en roeiboot.pdf (160KB)
pdf Amendement 13 LAS D.Nu PVA - Afschaffing hondenbelasting.pdf (116KB)
pdf Amendement 16 LAS D.Nu PVA - Opheffen Ingenieursbureau.pdf (96KB)
pdf Amendement 19 LAS D.Nu LA PVA MP - Geen bezuiniging wijkcentra.pdf (117KB)
pdf Amendement 23 MP LA LAS AC PVA GL D.Nu - Brief begroting.pdf (102KB)
pdf Amendement 25 D66 GL - Temporiseren organisatieontwikkeling.pdf (92KB)
pdf Amendement 29 CDA CU LA -Duurzaamheid.pdf (164KB)
pdf Amendement 32a PvdA LAS D.Nu LA GL CDA - afvalstoffenheffing 2018.pdf (113KB)
pdf Amendement 31 PvdA LAS D.Nu LA GL MP - Klijnsmamiddelen 2018.pdf (114KB)
pdf Amendement 36a VVD LAS D.Nu PVA - schrappen OZB-verhoging.pdf (152KB)
pdf Amendement 34 AC - Budget Organisatieontwikkeling niet gebruiken voor vertrekregelingen.pdf (111KB)
pdf Amendement 37 VVD - opvoeren taakstelling sourcing openbare ruimte.pdf (101KB)
pdf Amendement 38 VVD - Verduurzamen zwembad.pdf (136KB)
pdf Amendement 39 VVD - Pilot twee uur gratis parkeren.pdf (113KB)
pdf Overzicht ingediende amendementen MJPB versie 2 nov 1705uur.pdf (347KB)
pdf Overzicht ingediende amendementen versie 2 nov 2004uur.pdf (345KB)
C.2
Ingediende moties
D
Voorgenomen amendementen en moties
pdf A VVD - Opvoeren taakstelling sourcing openbare ruimte.docx (504KB)
pdf A VVD - schrappen OZB-verhoging.docx (504KB)
pdf A VVD - Verduurzamen zwembad.docx (507KB)
pdf M CU SP - Aftellen zwarte nul.docx (248KB)
pdf M CU SP - Fractieondersteuning op basis van verkiezingsuitslag.docx (282KB)
pdf M CU SP GL LA - Jongeren op gezond gewicht.docx (284KB)
pdf M MP LA - Een nieuwe organisatie (ENO).docx (420KB)
pdf M MP LA - Wijkgericht werken.docx (417KB)
pdf M MP LA GL - Binnenstad.docx (451KB)
pdf M VVD LA - Gezinscoaching Almelo handhaven in huidige vorm.docx (576KB)
pdf A Almelo Centraal - Budget Organisatieontwikkeling niet gebruiken voor vertrekregelingen.pdf (106KB)
pdf A D.Nu LAS - Bezuiniging van 3,8 mln. euro taakstellend.doc (643KB)
pdf A D.Nu LAS - Opstellen Agenda van Almelo (investeringsagenda).doc (658KB)
pdf A D.Nu LAS - Verlagen plafond externe inhuur personeel.doc (649KB)
pdf A D66 - Temporiseren organisatieontwikkeling.docx (262KB)
pdf M D66 - Behoud kwaliteit beheer openbare ruimte.doc (353KB)
pdf M D66 - Financiering Agenda voor Twente.docx (328KB)
pdf M D66 - Onderzoek vertrouwen inwoners.docx (327KB)
pdf M VVD D66 - Ambitie havenexploitatie Almelo.docx (439KB)
pdf A CDA - Verhogen limiet kosteloos storten grof vuil.docx (542KB)
pdf A CDA CU LA - Duurzaamheid.docx (582KB)
pdf M CDA - Afstoten vastgoed beheer openbare ruimte.docx (540KB)
pdf Overzicht ingediende amendementen MJPB versie 1 nov 1600uur.pdf (338KB)
pdf Overzicht ingediende moties versie MJPB 1 nov 1600uur.pdf (312KB)
pdf M LAS D.Nu PVA - Bezuiniging speeltoestellen.doc (432KB)
pdf M LAS D.Nu PVA - Breder trekken mogelijkheden budget speeltuin Het Nieuwland.doc (431KB)
pdf A LAS D.Nu MP PVA - Verwijderen opmerking College uit raadsvoorstel.doc (528KB)
pdf A LAS D.Nu PVA - Opheffen Ingenieursbureau.doc (435KB)
pdf A LAS D.Nu PVA - Geen extra verhoging OZB.doc (513KB)
pdf A LAS D.Nu LA PVA - Geen belastingheffing kano en roeiboot.doc (542KB)
pdf A LAS D.Nu PVA - Afschaffing hondenbelasting.doc (516KB)
pdf A LAS D.Nu PVA MP - Opheffing koppeling OZB-afvalstoffenheffing-rioolheffing.doc (509KB)
pdf A LAS D.Nu LA MP PVA - Juiste opname Klijnsmagelden in begroting 2018.doc (544KB)
pdf A LAS D.Nu LA PVA MP -Geen bezuiniging wijkcentra.doc (529KB)
pdf A MP LA LAS AC PVA GL D.Nu - Brief begroting.docx (434KB)
pdf A CU CDA D66 GL LAS - Erfgoedbeleid.pdf (305KB)
pdf M GL CU MP D66 - Maak Almelo toegankelijk voor iedereen.doc (428KB)
pdf M PVA LAS - dierenwelzijn in begroting 2018.docx (351KB)
pdf A PvdA LAS D.Nu LA GL MP - Klijnsmamiddelen 2018.pdf (133KB)
pdf A PvdA LAS D.Nu LA GL - Afvalstoffenheffing 2018.pdf (119KB)
pdf A VVD - Pilot twee uur gratis parkeren.docx (422KB)
pdf M VVD LAS - Groenbeheer.docx (440KB)
pdf M VVD LAS - Supermarkt in de binnenstad.docx (431KB)
pdf M VVD D.Nu LAS D66 CU - Budgetneutraliteit sociaal domein.docx (502KB)
E
Stemuitslagen
pdf Overzicht ingediende moties met stemuitslagen definitief.pdf (319KB)
pdf Overzicht ingediende amendementen en raadsbesluiten met stemuitslagen definitief.pdf (351KB)
pdf Stemuitslag Amendement 2 Erfgoedbeleid.pdf (148KB)
pdf Stemuitslag Amendement 6 Het afval tweewekelijks ophalen in plaats van vierwekelijks.pdf (150KB)
pdf Stemuitslag Amendement 7 Opstellen Agenda van Almelo - investeringsagenda.pdf (148KB)
pdf Stemuitslag Amendement 9 Bezuiniging € 3,8 mln taakstellend.pdf (151KB)
pdf Stemuitslag Amendement 10 Verwijderen opmerking College uit raadsvoorstel.pdf (150KB)
pdf Stemuitslag Amendement 11 Opheffing koppeling OZB-afvalstoffenheffing-rioolheffing.pdf (149KB)
pdf Stemuitslag Amendement 12 Geen belastingheffing kano en roeiboot.pdf (149KB)
pdf Stemuitslag Amendement 13 Afschaffen Hondenbelasting.pdf (148KB)
pdf Stemuitslag Amendement 16 Opheffen ingenieursbureau.pdf (149KB)
pdf Stemuitslag Amendement 19 Geen bezuiniging wijkcentra.pdf (149KB)
pdf Stemuitslag Amendement 23 Brief begroting.pdf (149KB)
pdf Stemuitslag Amendement 25 Temporiseren organisatieontwikkeling.pdf (150KB)
pdf Stemuitslag Amendement 29 Duurzaamheid.pdf (149KB)
pdf Stemuitslag Amendement 31 Klijnsmamiddelen 2018.pdf (150KB)
pdf Stemuitslag Amendement 32a Afvalstoffenheffing 2018.pdf (150KB)
pdf Stemuitslag Amendement 34 Budget organisatieontwikkeling niet gebruiken voor vertrekregelingen.pdf (151KB)
pdf Stemuitslag Amendement 36a Schrappen OZB-verhoging.pdf (149KB)
pdf Stemuitslag Amendement 37 Opvoeren taakstelling sourcing openbare ruimte.pdf (150KB)
pdf Stemuitslag Amendement 38 Verduurzamen zwembad.pdf (150KB)
pdf Stemuitslag Amendement 39 Pilot twee uur gratis parkeren.pdf (150KB)
pdf Stemuitslag Motie 3 Jongeren op gezond gewicht.pdf (149KB)
pdf Stemuitslag Motie 4 Fractieondersteuning op basis van verkiezingsuitslag.pdf (149KB)
pdf Stemuitslag Motie 5 Aftellen zwarte nul.pdf (149KB)
pdf Stemuitslag Motie 14 Breder trekken mogelijkheden budget speeltuin Het Nieuwland.pdf (150KB)
pdf Stemuitslag Motie 15 Bezuiniging speeltoestellen.pdf (147KB)
pdf Stemuitslag Motie 20 Binnenstad.pdf (149KB)
pdf Stemuitslag Motie 21b Een nieuwe organisatie - ENO.pdf (149KB)
pdf Stemuitslag Motie 22a Wijkgericht werken.pdf (149KB)
pdf Stemuitslag Motie 24 Behoud kwaliteit beheer openbare ruimte.pdf (150KB)
pdf Stemuitslag Motie 26 Onderzoek vertrouwen inwoners.pdf (149KB)
pdf Stemuitslag Motie 27 Financiering Agenda voor Twente.pdf (150KB)
pdf Stemuitslag Motie 30 Afstoten vastgoed beheer openbare ruimte.pdf (149KB)
pdf Stemuitslag Motie 33 Maak Almelo toegankelijk voor iedereen.pdf (148KB)
pdf Stemuitslag Motie 35 Dierenwelzijn in begroting 2018.pdf (150KB)
pdf Stemuitslag Motie 40 Gezinscoaching Almelo handhaven in huidige vorm.pdf (149KB)
pdf Stemuitslag Motie 41 Groenbeheer.pdf (148KB)
pdf Stemuitslag Motie 42 Supermarkt in de binnenstad.pdf (149KB)
pdf Stemuitslag Motie 43 Ambitie havenexploitatie Almelo.pdf (149KB)
pdf Stemuitslag Motie 44 Budgetneutraliteit sociaal domein.pdf (149KB)
pdf Stemuitslag Erratum programmabegroting 2018.pdf (148KB)
pdf Stemuitslag Programmabegroting 2018 incl erratum.pdf (150KB)
pdf Stemuitslag Belastingverordening 2018.pdf (148KB)
F
Memo's en beantwoording technische vragen
G
Belastingverordeningen 2018
Om belastingen, rechten en retributies te kunnen heffen moeten belastingverordeningen zijn vastgesteld door de gemeenteraad. De belastingverordeningen die ter besluitvorming voorliggen, zijn opgesteld op basis van de uitgangspunten in de programmabegroting 2018. In principe worden de tarieven in de belastingverordeningen verhoogd met het indexpercentage van 2018 van 1,4%. Uitzonderingen hierop zijn de tarieven in de verordeningen onroerende zaakbelastingen (woningen 4,87%, niet-woningen 1,96%), leges omgevingsvergunning (8,6%), havengelden beroepsvaart (2,25%), rioolheffing (6,2%) en de afvalstoffenheffing (-9,9%). De tarieven voor straatparkeren zijn ongewijzigd gebleven. In het kader van het streven naar meer kostendekkende leges zijn enkele tarieven nieuw opgevoerd of aangepast.
H
Besluitenlijst en notulen