Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Raad - 17 september 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.J. Gerritsen
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen agenda
Geen insprekers.

Vaststellen agenda
- besluitrijpheid raadsvoorstellen
- insprekers
- indienen moties als agendapunt
- bespreekpunten
- stemverklaringen bij hamerstukken
- hamerstukken
- nomineren voor de raadmeter
3
Ingekomen stukken
3.1
raadsbrieven vanuit B&W
3.2
aan de gemeenteraad
4
Vaststellen notulen
5
Vragenhalfuur
6
Benoeming externe leden rekenkamercommissie Almelo 2019
Portefeuillehouder: Presidium
Een rekenkamercommissie doet onderzoek naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid. De rekenkamercommissie Almelo bestaat uit 6 leden, 3 externe leden en 3 interne leden. Het benoemen van de externe leden van de rekenkamercommissie is, op grond van artikel 2.3 tweede lid van de verordening op de rekenkamercommissie Almelo 2019, de bevoegdheid van de gemeenteraad. De gemeenteraad benoemt de 3 externe leden voor de duur van vier jaar. Alvorens de raad overgaat tot stemming inzake de benoeming zullen de drie kandidaten zich kort voorstellen aan de raad.
7
Vergaderschema Gemeenteraad 2020
Portefeuillehouder: Presidium
De gemeenteraad neemt een besluit over het vergaderschema van de raad voor het jaar 2020, zoals de Gemeentewet voorschrijft. Het vergaderschema bevat data voor het politiek beraad, de besluitvormende raad, het seniorenoverleg, de commissie planning en control, het presidium en diverse raadsactiviteiten. De ontvangstdata van de documenten voor majeure raadsbesluiten, zoals de jaarverantwoording, de perspectiefnota en de programmabegroting zijn ook vastgelegd met de voorgenomen behandeldata.
8
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Groeneveldsweg 8"
Portefeuillehouder: Wethouder Van Rees

Op het perceel Groeneveldsweg 8 te Almelo bevindt zich de voormalige galerie en beeldentuin ’t Groeneveld. Met onderhavig initiatief wordt deze functie getransformeerd naar een woonfunctie en wordt het bestemmingsplan hiertoe herzien. Tegen het ontwerpbestemmingsplan is een zienswijze ingediend. Dit heeft ertoe geleid dat het bestemmingsplan op onderdelen is aangepast. Voorgesteld om het bestemmingsplan “Groeneveldsweg 8” gewijzigd vast te stellen.
98
Sluiting
99
Besluitenlijst en notulen
100
AANTEKENINGEN