Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Raad - 17 december 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.J. Gerritsen
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen agenda
- besluitrijpheid raadsvoorstellen
- insprekers
- indienen moties als agendapunt
- bespreekpunten
- stemverklaringen bij hamerstukken
- hamerstukken
- nomineren voor de raadmeter
3
Ingekomen stukken
3.1
raadsbrieven vanuit B&W
3.2
aan de gemeenteraad
4
Vaststellen notulen
- Notulen raadsvergadering 5 november 2019.
5
Vragenhalfuur
6
Motie CU - Vrijheid van Godsdienst
7
Motie LAS LA CDA D66 PvdA SP VVD CU LC PVA GL FW FvR - Trap-op-trap-af van het gemeentefonds.pdf
8
Begraafplaatsen Almelo, beheers verordening en verordening begraafplaatsrechten
Portefeuillehouder: J.M. van Rees

De bestaande beheersverordeningen over de gemeentelijke begraafplaatsen zijn niet meer actueel. Het college stelt de raad voor de verordeningen te actualiseren en tegelijk van de huidige twee aparte verordeningen één verordening te maken. Daarnaast stelt het college voor de tariefstructuur van de begraafplaatsrechten te herzien door één gecombineerd tarief te hanteren. Daarvoor moet de Verordening begraafplaatsrechten worden herzien.
9
Aanwijzing Griffier en plaatsvervangend Griffiers (Wnra)
Portefeuillehouder: Presidium

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Deze wet wijzigt de arbeidsverhouding – van rechtswege - tussen de overheidswerkgever en ambtenaren. Kort samengevat wordt van rechtswege de eenzijdige aanstelling (naar publiekrecht) met ingang van 1 januari 2020 gewijzigd in een arbeidsovereenkomst (naar privaatrecht).
Een belangrijk gevolg van deze wetswijziging is dat personen die voor 1 januari 2020 zijn benoemd tot (plaatsvervangend-)griffier vóór en met ingang van 1 januari 2020 moeten worden aangewezen tot (plaatsvervangend-)griffier.

10
Vaststelling bestemmingsplan Peppellaan 38_Wilgenstraat 5-7 - Westermaat 14
Portefeuillehouder: J.M. van Rees

Bij besluit van 16 oktober 2018 is door het college besloten om in principe medewerking te verlenen aan transformatie van de hoek Wilgenstraat en de Peppellaan in Aadorp naar een woongebied met vijf grondgebonden woningen en drie appartementen. Het besluit van 16 oktober 2018 heeft geleid tot voorliggend bestemmingsplan Peppellaan 38_ Wilgenstraat 5-7 - Westermaatweg 14- 14a. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 12 juni 2019 tot en met 23 juli 2019 ter inzage gelegen. Tijdens de termijn van de terinzagelegging is 1 zienswijze ingekomen. Deze zienswijze heeft aanpassing van het bestemmingsplan tot gevolg gehad. Tevens heeft een ambtshalve wijziging van het bestemmingsplan plaats gevonden. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
11
Slotrapportage 2019
Portefeuillehouder: A.L. Langius

De slotrapportage is na de voor- en najaarsrapportage het derde en laatste tussentijdse rapportagemoment in de planning-en-controlcyclus 2019. Met de slotrapportage informeert het college de raad over de financiële stand van zaken van de programmabegroting 2019. Daarmee wordt de raad in staat gesteld zijn controlerende taak uit te voeren op basis van de in de programmabegroting 2019 gestelde financiële kaders. De slotrapportage leidt tot een bijstelling van het begrotingssaldo 2019 met 1,21 miljoen euro nadelig. Voorgesteld wordt een bedrag van 332.000 euro over te hevelen van 2019 naar 2020.
12
Verordening fractieondersteuning gemeenteraad Almelo 2020
Portefeuillehouder: Presidium

De gemeenteraadsfracties krijgen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten van het functioneren van de fractie. Met deze bijdrage wordt de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de fracties versterkt. Voorgesteld wordt de verordening op de fractieondersteuning 2018 waarin de financiële bijdrage wordt geregeld tekstueel aan te passen, om de regels die gelden voor de besteding van deze bijdrage te verhelderen.

13
Voorstel ruimtelijk besluit
Portefeuillehouder:

Het raadsvoorstel wordt gepubliceerd bij aanvang van behandeling.
98
Sluiting
99
Besluitenlijst en notulen