Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Politiek beraad raadzaal - 12 juni 2018

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Algemene documenten:

1
Spreekrecht
Geen insprekers.

19.30 – 19.45 uur

Burgers die willen inspreken, over een onderwerpen dat niet op de agenda staat, kunnen zich hiervoor tot 11 juni 2018 15.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie op tel: 0546-541391 of via raadsgriffie@almelo.nl.

Voorzitter: Dhr. F.J. Gerritsen
2
Kennismaking Jongerenraad
Beeldvormend
19.45 – 21.00 uur

De jongerenraad (JR) is in 2017 van start gegaan. Zij hebben zich op 12 december 2017 aan de gemeenteraad voorgesteld. De gemeenteraad heeft de jongerenraad op 30 januari 2018, met het vaststellen van een verordening, ingesteld. Op 29 maart 2018 is er een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Nog niet alle nieuwe raadsleden en jongerenraadsleden kennen elkaar. Voor de samenwerking tussen de gemeenteraad en de JR is het wenselijk de aansluiting tussen beide te borgen. Dit betekent dat raadsleden de leden van de JR kennen en andersom. Dit betekent ook dat raadsleden op de hoogte zijn van waar de jongerenraadsleden mee bezig zijn en daarnaast dat de JR op de hoogte is van wat de gemeenteraad bespreekt en wat van belang is voor jongeren. Het politiek beraad draagt bij aan de samenwerking tussen raadsleden en de JR door ruimte te bieden voor nadere kennismaking en het bespreken van onderwerpen voor gevraagd en/of ongevraagd advies.

Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.

Voorzitter: Dhr. F.J. Gerritsen
3
Jaarrverantwoording 2017
Oordeelsvormend
21.00 – 23.00 uur

In de jaarverantwoording 2017 krijgt de gemeenteraad inzicht in de realisatie van de begroting van 2017.
Om vroegtijdig zicht te krijgen op de resultaten is op 14 maart 2018 een conceptjaarverantwoording 2017 verschenen. Op 8 mei 2018 heeft het college de jaarverantwoording 2017 vastgesteld.
- Op 8 juni 2018 is een raadsvoorstel aanvulling jaarverantwoording en het accountantsverslag ontvangen en gepubliceerd. -
Er zijn een groot aantal nieuwe leden in de Gemeenteraad gekomen. Daarom zal er ook aandacht zijn voor algemene inleiding op de werkzaamheden die de accountant voor de gemeenteraad doet

Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.

Voorzitter: Dhr. A. Maathuis