Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Raad - 17 maart 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.J. Gerritsen
Toelichting: VERVALLEN

De raadsvergadering van 17 maart 2020 is komen te vervallen en verplaatst naar dinsdag 7 april 2020.
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen agenda
- besluitrijpheid raadsvoorstellen
- insprekers
- indienen moties als agendapunt
- bespreekpunten
- stemverklaringen bij hamerstukken
- hamerstukken
- nomineren voor de raadmeter
3
Ingekomen stukken
3.1
raadsbrieven vanuit B&W
3.2
aan de gemeenteraad
4
Vaststellen notulen
5
Vragenhalfuur
6
Uitreiking Raadmeter 2019
_Portefeuillehouder: Presidium_

Dit agendapunt is uitgesteld tot nader order.
7
Duurzame Energieladder Almelo
_Portefeuillehouder: wethouder Van Mierlo_
De gemeente Almelo werkt aan een duurzame samenleving en streeft naar meer duurzame energieopwekking, met als doel in 2050 zo goed als klimaatneutraal te zijn. Daarnaast werkt de gemeente in de regio samen aan een Regionale Energie Strategie (RES). Almelo heeft zich voorbereid door onderzoek te doen naar de kansen en belemmeringen voor duurzame energieopwekking en door het landschap te analyseren. Het resultaat is een Duurzame Energieladder. De concept Duurzame Energieladder is op 7 januari 2020 in het politiek beraad besproken. Naar aanleiding daarvan zijn er aanpassingen doorgevoerd. Het college heeft de definitieve Duurzame Energieladder vastgesteld en legt de definitieve Duurzame Energieladder ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.
8
Vernieuwde verordening maatschappelijk nuttige tegenprestatie
_Portefeuillehouder: wethouder Maathuis_
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een nieuwe verordening voor de maatschappelijk nuttige tegenprestatie voor uitkeringsgerechtigden vast te stellen. Daarmee wordt beoogd de mogelijkheden om een tegenprestatie in te kunnen zetten te verbreden en uitkeringsgerechtigden zelf de gelegenheid te geven om voorstellen te doen voor de invulling van een tegenprestatie.
9
Aanpassing regeling ODT i.v.m. Wnra
_Portefeuillehouder: A.J. Gerritsen_
Op 14 januari jl. heeft de gemeenteraad van Almelo het college geen toestemming verleend de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente aan te passen, zoals was voorgesteld door het bestuur van de Omgevingsdienst Twente (ODT). Deze aanpassing is echter noodzakelijk om het lidmaatschap van een werkgeversvereniging mogelijk te maken in verband met de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren. In lijn met het raadsbesluit en het aangenomen amendement van 14 januari jl., heeft het bestuur van de ODT een wijziging van de regeling ODT met een aangepaste tekst aan de colleges van de deelnemers voorgelegd. De raad wordt gevraagd het college toestemming te geven om in te stemmen met de (nieuwe) voorgestelde wijziging van de regeling ODT.
10
Vaststelling bestemmingsplan 'Parapluherziening wonen'
_Portefeuillehouder: wethouder Van Rees_
Op 20 november 2018 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen om een technische reparatie van de bestemmingsplannen te kunnen voorbereiden. Deze reparatie was noodzakelijk vanwege een uitspraak van de Raad van State. Het ontwerpbestemmingsplan ’Parapluherziening wonen’ is hiervoor opgesteld en heeft ter inzage gelegen. Er zijn veertien zienswijzen ingediend. Deze geven aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan te wijzigen. Wij stellen u voor het bestemmingsplan ‘Parapluherziening wonen’ gewijzigd vast te stellen.
11
Vaststelling bestemmingsplan De Gravenruiters
_Portefeuillehouder: wethouder Van Rees_
Het ontwerpbestemmingsplan de Gravenruiters heeft ter inzage gelegen. Het gaat om de ontwikkeling van een paardrijaccommodatie voor mensen met een beperking aan de Plesmanweg. Er zijn twee zienswijzen ingediend. Deze hebben geen aanleiding gegeven om het bestemmingsplan aan te passen. Uw raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.
98
Sluiting
99
Besluitenlijst en notulen
100
Aantekeningen